KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

CPAP-hoidon vaikutus eteisvärinän uusiutumiseen

Näytönastekatsaukset
22.11.2010
Tarja Saaresranta

Näytön aste = C

CPAP-hoito estänee eteisvärinän uusiutumista uniapneasta ja toistuvasta eteisvärinästä kärsivillä potilailla.

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Kanagala R, Murali NS, Friedman PA ym. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation 2003;107:2589-94; PMID: 12743002»1 selvitettiin 43 eteisvärinän takia sähköiseen rytminsiirtoon lähetetyn potilaan eteisvärinän uusiutumista 12 kuukauden aikana. Kaikilla oli unirekisteröinnin perusteella diagnosoitu obstruktiivinen uniapnea. Yksi potilas suljettiin pois rytminsiirron epäonnistumisen takia ja kolme eteisvärinän mahdollista uusiutumista koskevien puuttuvien tietojen takia. Uniapneapotilaista 25 ei saanut CPAP-hoitoa (syytä ei ilmoitettu) ja kahden komplianssi oli riittämätön. Nämä muodostivat hoitamattoman uniapnearyhmän ja jäljelle jääneet 12 potilasta hoidettujen uniapneapotilaiden ryhmän. Verrokkeina oli lisäksi 79 satunnaisesti valittua potilasta, joille oli tehty onnistunut sähköinen kardioversio, mutta ei unirekisteröintiä. Uniapneapotilaiden ja verrokkien ikä (65 vs. 67 vuotta) ja sukupuolijakauma (miehiä 81 % vs. 65 %) eivät eronneet, mutta uniapneapotilaat olivat lihavampia kuin verrokit (BMI 37 vs. 30).

Hoitamattomilla uniapneapotilailla eteisvärinä uusiutui vuoden kuluessa 82 %:lla, hoidetuilla 42 %:lla, verrokeilla 53 %:lla. Hoidettujen ryhmässä ainoastaan 19 %:lla CPAP-laitteen käyttö oli riittävää niistä, joilla eteisvärinä uusiutui, mutta 58 %:lla niistä, joilla rytmihäiriö ei uusiutunut. Hoitamattomilla uniapneapotilailla yöllinen happikyllästeisyyden lasku oli suurempi niillä, joilla eteisvärinä uusiutui kuin niillä, joilla sinusrytmi säilyi. Painoindeksi, ikä, sukupuoli, NYHA-luokka, sydämen kaikututkimuksen löydös, rytmihäiriölääkitys, diabetes tai verenpainetauti ei selittänyt eteisvärinän uusiutumista hoidettujen tai hoitamattomien ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) 1

Kommentit

«Kanagala R, Murali NS, Friedman PA ym. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation 2003;107:2589-94; PMID: 12743002»1: Ei satunnaistettu tutkimus. CPAP-hoidon käyttötunteja ei hoidettujen ryhmässä ilmoitettu; mahdollista on, että eteisvärinä uusiutui erityisesti vähemmän CPAP-laitetta käyttäneillä. Verrokkien jopa hoidettujen ryhmää hieman suurempi eteisvärinän uusiutumisriski voi selittyä sillä, että verrokkien joukossa oli diagnosoimattomia uniapneapotilaita.

Kirjallisuutta

  1. Kanagala R, Murali NS, Friedman PA ym. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation 2003;107:2589-94; PMID: 12743002
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko