Tulosta

Viruslääkkeiden vaikutus uusiutuvan genitaaliherpeksen oireisiin

Näytönastekatsaukset
16.3.2010
Kirsi Valtonen

Näytön aste: A

Viruslääkkeet nopeuttavat uusiutuvan genitaaliherpeksen oireiden lievittymistä 1–2 päivällä.

Kansainvälisessä (Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Englanti, Tanska, Norja, Alankomaat, Suomi, Ranska, Italia, Belgia, Sveitsi, Itävalta) satunnaistetussa kontrolloidussa vuonna 1998 julkaistussa monikeskustutkimuksessa «Tyring SK, Douglas JM Jr, Corey L ym. A randomized, placebo-controlled comparison of oral valacyclovir and acyclovir in immunocompetent patients with recurrent genital herpes infections. The Valaciclo»1 verrattiin valasikloviiria ja asikloviiria uusiutuvan sukuelinherpeksen hoidossa. Voimalaskelmiin pohjautuen tutkimukseen valittiin 1 725 potilasta, joista 1 200 sai oireita ja heidät satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 512 sai valasikloviiria 1 000 mg x 2, 506 sai asikloviiria 200 mg x 5 ja 182 sai lumelääkettä 5 päivän ajan. Sekä valasikloviiri että asikloviiri lyhensivät oireiden kestoa lumelääkkeeseen verrattuna. Lumelääkettä saaneilla oireet kestivät keskimäärin 5.9 päivää, kun taas valasikloviiria saaneilla oireet kestivät 4.8 päivää (HR 1.66, CI 95 % 1.38–2.01) ja asikloviirilla 4.8 päivää (HR 1.71, CI 95 % 1.41–2.06). Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2006 julkaistussa monikansallisessa (Yhdysvallat, Kanada, Saksa) satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2006;42:8-13 »2 selvitettiin famsikloviirin vaikutusta uusiutuvan sukuelinherpeksen oireiden lievittymiseen. Tutkimukseen värvättiin 519 potilasta, joista 329 sai uusintaepisodin tutkimusaikana, ja heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään. 163 sai kahdesti päivässä 1 000 mg famsikloviiria yhtenä päivänä ja 166 sai lumelääkettä (voimalaskelmia ei raportoitu). Famsikloviiri nopeutti oireiden lievittymistä ja haavaumien parantumista noin 2 päivällä. Oireet lievittyivät famsikloviiria saaneilla keskimäärin 3.3 (95 % CI 2.8–4.1) päivässä ja lumelääkettä saaneilla 5.4 (95 % CI 4.5–6.5) päivässä. Haavaumien paraneminen kesti famsikloviiria saaneilla keskimäärin 4.3 (95 % CI 3.9–5.4) päivää ja lumelääkettä saaneilla 6.2 (95 % CI 5.3–7.4) päivää. Kivun lievittymisessä valasikloviirin vaikutus ei ollut niin merkittävä. Kipu lievittyi valasikloviiria saaneilla 0.9 (95 % CI 0.6–1.1) päivässä ja lumelääkettä saaneilla 1.5 (95 % CI 1.0–1.7) päivässä. Haittavaikutuksista valasikloviiria saaneilla esiintyi hieman enemmän päänsärkyä (13.5 % vs. 5.4 %) ja ripulia (4.9 % vs. 1.2 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa vuonna 1993 toteutetussa satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Spruance SL, Tyring SK, DeGregorio B ym. A large-scale, placebo-controlled, dose-ranging trial of peroral valaciclovir for episodic treatment of recurrent herpes genitalis. Valaciclovir HSV Study Grou»3 selvitettiin valasikloviirin vaikutusta uusiutuvan herpeksen oireiden lievittymiseen. Voimalaskelmien perusteella tarvittiin 240 potilasta aktiivisen hoidon ryhmään ja 160 potilasta lumelääkeryhmään, jotta saavutettaisiin 80 % voima havaitsemaan HR 1.56:n ero ryhmien välillä. Tutkimukseen värvättiin kaikkiaan 1 486 potilasta, joista 987 potilaalle kehittyi herpeksen oireita tutkimuksen aikana. Heidät satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 368 sai valasikloviiria 1 000 mg kahdesti päivässä, 360 sai valasikloviiria 500 mg kahdesti päivässä ja 259 sai lumelääkettä kahdesti päivässä yhden päivän ajan. Valasikloviiri nopeutti 1.9 päivällä sekä oireiden lievittymistä (HR 1.9; 95 % CI 1.6–2.3) että haavaumien parantumista (HR 1.9; 95 % CI 1.6–2.4). Eri valasikloviiriannoksien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Oireinen vaihe kesti molemmissa valasikloviiriryhmissä 4.0 päivää ja lumelääkeryhmässä 5.9 päivää. Haavaumat paranivat molemmilla valasikloviiriannoksilla 4.1 päivässä ja lumelääkettä saaneilla 6.0 päivässä. Kipu lievittyi valasikloviiria 1 000 mg x 2 saaneilla 3.0 päivässä (HR 1.6; 95 % CI 1.3–1.8), valasikloviiria 500 mg x 2 saaneilla 2.8 päivässä (HR 1.8; 95 % CI 1.5–2.1) ja lumelääkettä saaneilla 3.9 päivässä. Niiden potilaiden osuus, joille ei uusintaepisodin yhteydessä kehittynyt haavaumia, oli valasikloviiriryhmissä suurempi kuin lumelääkettä saaneilla (28 % / 31 % vs. 21 %). Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tyring SK, Douglas JM Jr, Corey L ym. A randomized, placebo-controlled comparison of oral valacyclovir and acyclovir in immunocompetent patients with recurrent genital herpes infections. The Valaciclovir International Study Group. Arch Dermatol 1998;134:185-91 «PMID: 9487210»PubMed
  2. Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2006;42:8-13 «PMID: 16323085»PubMed
  3. Spruance SL, Tyring SK, DeGregorio B ym. A large-scale, placebo-controlled, dose-ranging trial of peroral valaciclovir for episodic treatment of recurrent herpes genitalis. Valaciclovir HSV Study Group. Arch Intern Med 1996;156:1729-35 «PMID: 8694673»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko