Tulosta

Verenpaineen lääkehoitoon liittyvä diabetesriski

Näytönastekatsaukset
1.7.2014
Ilkka Kantola

Näytön aste: A

Beetasalpaajien ja erityisesti beetasalpaajien ja diureetin yhdistelmää tulisi välttää ensisijaislääkityksenä potilailla, joilla on ns. metabolinen syndrooma tai lisääntynyt riski sairastua diabetekseen.

Meta-analyysissä «Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007;369:201-7 »1, johon oli kerätty 48 satunnaistettua ryhmää 22 kliinisestä tutkimuksesta (17 verenpainetutkimusta, kolme suuren riskin potilaiden tutkimusta ja yksi sydämen vajaatoimintatutkimus, julkaistu 15.9.2006 mennessä), uuden diabeteksen kehittymisen riski oli angiotensiinireseptorisalpaajilla (n = 5) 0,57 (95 % luottamusväli 0,46–0,72, p < 0,001), ACE:n estäjillä (n = 8) 0,67 (0,58–0,80, p < 0,0001), kalsiuminestäjillä (n = 9) 0,75 (0,62–0,90, p = 0,002), lumeella (n = 9) 0,77 (0,63–0,94, p = 0,009) ja beetasalpaajilla (n = 9) 0,90 (0,75–1,09, p = 0,30). Muita lääkeryhmiä verrattiin diureettiin (n = 8) (riski 1,0).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Viime aikoihin asti ainoa lumevertailu verenpainelääkkeiden diabetogeenisestä vaikutuksesta on ollut SHEP-tutkimus (n = 4 722) «Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS ym. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol 2005;95:»2. Siinä 13,0 % diureetti- ja 8,79 % lumeryhmässä kehitti diabeteksen (p < 0,001). Diureetin käyttäjistä ne, joiden lääkitykseen lisättiin atenololi, kehittivät diabeteksen 16,4 %:ssa ja pelkät diureetin käyttäjät 11,8 %:ssa (p < 0,007). Kuolemanriski niillä potilailla, jotka kehittivät diabeteksen lumeryhmässä, oli 1,348 (1,051–1,727), kun taas diureettiryhmässä diabeteksen kehittäneillä kuolemanriski ei ollut kohonnut (1,043, 0,745–1,459).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

MRC-tutkimuksessa «Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. MRC Working Party. BMJ 1992;304:405-12 »3 (n = 4 396, 65–74-vuotiaita potilaita) sekä diureettiryhmässä (6,9/1 000) että beetasalpaajaryhmässä (5,8/1 000) merkitsevästi enemmän potilaita vedettiin pois tutkimuksesta kuin lumeryhmässä (2,7/1 000) heikentyneen glukoosinsiedon takia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

TRANSCEND-tutkimuksessa «Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators, Yusuf S, Teo K ym. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on »4 suuren riskin potilaille (n = 5 926, kesto 56 kuukautta), jotka eivät sietäneet ACE:n estäjää, ei telmisartaaniryhmässä kehittynyt uutta diabetesta merkitsevästi vähemmän kuin lumeryhmässä (HR 0,85; 0,71–1,02, p = 0,081).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

ASCOT-tutkimuksessa «Gupta AK, Dahlof B, Dobson J ym. Determinants of new-onset diabetes among 19,257 hypertensive patients randomized in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Blood Pressure Lowering Arm and the »5 verenpainepotilailla (n = 19 257), joilla oli kohonneen verenpaineen lisäksi jokin muukin riskitekijä, amlodipiini-perindopriiliryhmässä NNT oli 30, jotta ehkäistiin yhden uuden diabeteksen kehittyminen verrattuna atenololi-diureettiryhmään (HR 0,66; 0,59–0,74). Uuden diabeteksen kehittymistä ennustivat paastoveren glukoosi (riski 5,8 kullekin 1 mmol/l glukoosin nousulle yli 5 mmol/l), painoindeksi, seerumin triglyseridit ja systolinen verenpaine. Suojaavia tekijöitä olivat korkea HDL-kolesteroli, alkoholinkäyttö ja yli 55 vuoden ikä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007;369:201-7 »1: Meta-analyysin perusteella ei voi päätellä, onko reniini-angiotensiinilääkkeillä todellinen antidiabetogeeninen vaikutus vai puuttuuko niiltä beetasalpaajien ja diureettien diabetogeeninen vaikutus.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

 1. Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007;369:201-7 «PMID: 17240286»PubMed
 2. Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS ym. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol 2005;95:29-35 «PMID: 15619390»PubMed
 3. Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. MRC Working Party. BMJ 1992;304:405-12 «PMID: 1445513»PubMed
 4. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators, Yusuf S, Teo K ym. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:1174-83 «PMID: 18757085»PubMed
 5. Gupta AK, Dahlof B, Dobson J ym. Determinants of new-onset diabetes among 19,257 hypertensive patients randomized in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Blood Pressure Lowering Arm and the relative influence of antihypertensive medication. Diabetes Care 2008;31:982-8 «PMID: 18235048»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko