Tulosta

Verenpainelääkkeiden yhdistelmähoidon vaikutus sydän- ja verisuonitapahtumiin

Näytönastekatsaukset
5.10.2009
Eero Mervaala

Näytön aste: B

Suuren riskin verenpainepotilailla yhdistelmän ACE:n estäjä ja kalsiumkanavan salpaaja vaikutus sydän- ja verisuonitapahtumiin saattaa olla suotuisampi kuin ACE:n estäjä ja diureetti -yhdistelmän vaikutus.

ACCOMPLISH-tutkimuksessa «Jamerson K, Weber MA, Bakris GL ym. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 2008;359:2417-28 »1 verrattiin kahden erilaisen verenpainelääke-yhdistelmähoidon (ACE:n estäjä benatsepriili + tiatsididiureetti hydroklooritiatsidi vs benatsepriili + kalsiumkanavan salpaaja amlodipiini) vaikutuksia kliinisiin päätetapahtumiin satunnaistetussa ja kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 11 506 korkean riskin verenpainepotilasta. Potilaista 39.5 % oli naisia. Potilaiden keskimääräinen ikä kokeen alussa oli 68.4 vuotta, verenpaine 145/80 mmHg, paino 89 kg, ja seerumin kokonaiskolesteroli 4.8 mmol/l. Potilaista 22 %:lla oli yksi verenpainelääke, 36 %:lla kaksi ja 38 %:lla vähintään kolme verenpainelääkettä. 68 % potilaista käytti statiineja, 47 % beetasalpaajaa ja 65 % verihiutaleiden toimintaa estäviä lääkkeitä. 60.4 %:lla potilaista oli diagnostisoitu diabetes. Lääkehoidon keskimääräinen kesto oli noin 30 kuukautta. Keskimääräiset lääkeannokset olivat 36.3 mg benatsepriilia/7.7 mg amlodipiinia ja 36.1 mg benatsepriilia/19.3 mg hydroklooritiatsidia. Kuuden kuukauden annostitrauksen jälkeen noin 60 % potilaista sai maksimaalisia lääkeannoksia (benatsepriili 40 mg, amlodipiini 10 mg, hydroklooritiatsidi 25 mg).

Tutkimuksen primaari päätetapahtuma oli sydän- ja verisuonitapahtumien ja -kuolleisuuden yhdistelmä. Toissijaisia päätetapahtumia olivat ei-fataali sydäninfarkti, ei-fataaliaivohalvaus, sepelvaltimotaudista aiheutunut sairaalahoito, sydänpysähdyksen takia annettu elvytys ja sepelvaltimoiden revaskularisaatio.

Benatsepriili-amlodipiiniryhmässä verenpaine laski tutkimuksen aikana tasolle 131.6/73.3 mmHg (5 463 potilasta) ja benatsepriili-hydroklooritiatsidiryhmässä tasolle 132.5/74.4 mmHg (5 474 potilasta). Verenpaine-ero hoitoryhmien välillä (1.1/0.9 mmHg) oli tilastollisesti erittäin merkittävä. Verenpaineen hoitotason (140/90 mmHg) tavoitti benatsepriili-amlodipiiniryhmässä 75.4 % potilaista ja benatsepriili-hydroklooritiatsidiryhmässä 72.4 %. Tutkimuksen seurantaryhmä keskeytti tutkimuksen ennenaikaisesti noin 30 kuukauden jälkeen, koska benatsepriili-amlodipiiniryhmässä primaarisia päätetapahtumia oli merkittävästi vähemmän (552 (9.6 %) vs 679 (11.8 %); absoluuttinen riskin alenema 2.2 %; päätetapahtumien RR 0.80, 95 % luottamusväli 0.72–0.90).

Tutkimuksen toissijaisten päätetapahtumien (sydänkuolleisuus + non-fataali sydäninfarkti + aivohalvaus) suhteen tapahtumia oli 288 benatsepriili-amlodipiiniryhmässä (5.0 %) ja 364 (6.3 %) benatsepriili-amlodipiiniryhmässä (absoluuttinen riskin alenema 1.3 %; RR 0.79, 95 % LV 0.67–0.92). Kardiovaskulaaritapahtumia oli ryhmissä vastaavasti 494 (8.6 %) ja 592 (10.3 %) (absoluuttinen riskin alenema 1.7 %; RR 0.83, 95 % LV 0.73–0.93). Lääkehoitojen aiheuttamien haittavaikutusten määrä ja luonne vastasivat aikaisempien lääketutkimusten havaintoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL ym. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 2008;359:2417-28 «PMID: 19052124»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko