Tulosta

Niska-hartiaseudun staattinen asentokuormitus ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin

Näytönastekatsaukset
9.9.2009
Eira Viikari-Juntura

Näytön aste: D

Niska-hartiaseudun staattinen asentokuormitus lisännee niskakivun ja siihen liittyvien kliinisten löydösten riskiä, mutta luotettava tieto puuttuu.

Systemoidussa niskakivun ja kliinisten löydösten riskitekijöitä selvittävässä katsauksessa löytyi 15 poikkileikkaustutkimusta, 4 etenevää seurantatutkimusta ja 2 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosmuuttuja oli useimmissa tutkimuksissa niskakipu yhdistyneenä niskan alueen palpaatiokipuun. Tulosten tarkastelussa painotettiin tutkimuksia, joista saatiin objektiivisesti mitattua altistus-vaste-tietoa. Toistotyön vaikutuksia selvitettiin 14 tutkimuksessa, staattista työtä 12:ssa, niskaan etukumaraa asentoa 7:ssä, käden voimankäyttöä 5:ssä ja työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä 7:ssä tutkimuksessa. Kaksi tutkimusta arvioitiin korkeatasoisiksi «Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 »1.

Staattisen kuormituksen arvioinnin menetelmät vaihtelivat huomattavasti tutkimusten välillä. Yhdessä tutkimuksessa staattisuutta arvioitiin trapezius-lihaksista elektromyografisesti, toisissa kysymällä pitkäkestoisia kuormittavia asentoja ja lopuissa ammattinimikkeen perusteella. Staattinen asentokuormitus esiintyi tyypillisesti samanaikaisesti niskan etukumaran asennon ja toistuvien työliikkeiden kanssa. Näyttöä staattisen asentokuormituksen itsenäisestä merkityksestä oli vähän, mutta näyttö ei ollut kiistatonta.

Johtopäätöksissä korostetaan myös, että niskakipuun ja kliinisiin löydöksiin − tässä tapauksessa useimmiten palpaatioarkuuteen − perustuvan diagnostisen kokonaisuuden validiteetti, kliininen kulku ja merkitys toimintakyvyn kannalta ovat puutteellisesti tunnettuja.

Kirjallisuutta

  1. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko