Tulosta

Prasugreeli sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
28.4.2009
Ilkka Tierala

Näytön aste: B

Prasugreeli on tehokkaampi estämään iskeemisiä tapahtumia kuin klopidogreeli, mutta joillakin potilasryhmillä vuotovaara on suurempi.

Klopidogreelin ja ASA:n yhdistelmä on ollut viime vuodet antitrombosyyttilääkityksen kulmakivi sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa, mutta klopidogreelin vähän hidas vaikutuksen alku ja vaihteleva vaste eri potilailla on ollut ongelma. Uusia antitrombosyytilääkkeitä on paljon tutkimuskäytössä ja niistä pisimmällä on klopidogreelin lähisukulainen prasugreeli. Prasugreelin vaikutus trombosyytttitoiminnan estossa ilmenee nopeammin ja erot eri potilaiden välillä ovat pienemmän kuin klopidogreelillä. Prasugreelilla on tehty yksi suuri hyvin tehty kansainvälinen satunnaistettu monikeskustutkimus, TRITON–TIMI38 «Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH ym. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2007;357:2001-15 »1.

Tässä tutkimuksessa «Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH ym. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2007;357:2001-15 »1 13 608 sepelvaltimotautikohtauspotilasta, joille oli suunnitteilla pallolaajennus, satunnaistettiin saamaan muun lääkityksen ohella joko klopidogreeliä tai prasugreeliä. Ensisijaiset päätetapahtumat olivat tehon mittarina yhdistelmä seuraavista: kardiovaskulaarikuolema, uusi sydäninfarkti tai aivohalvaus ja turvallisuuden mittarina merkittävät vuodot.

Iskeemisten tapahtumien yhdistelmä ilmeni selvästi harvemmin prasugreeliryhmässä (9.9 %><12.1 %, Hazard ratio 0.81, p<0.001). Myös yksittäisten keskeisten toissijaisten päätetapahtumien (sydäninfarkti, kiireinen uusi saman suonen toimenpide (TVR), stenttitromboosi) ilmeneminen oli selvästi harvinaisempaa prasugreeliryhmässä. Sen sijaan merkittävien vuotojen määrä oli suurempi prasugreeliryhmässä (2.4 %>< 1.8 %, HR 1.32, p=0.03). Myös hengenvaarallisten vuotojen määrä oli selvästi suurempi prasugreeliryhmässä. Kokonaiskuolleisuudessa ryhmien välillä ei ollut eroa.

Myöhemmin tehtyjen alaryhmäanalyysien mukaan diabeetikoilla vuotojen ylimäärää ei todettu, van ero oli vain ei-diabeetikoilla. Selviä riskiryhmiä vuotojen suhteen olivat pienikokoiset, iäkkäät ja aiemmin aivoverenkiertohäiriöitä sairastaneet.

Tämän tutkimuksen perusteella prasugreelin asema ei ole vielä selkiintynyt ja ainakin aivoverenkiertohäiriöitä aiemmin sairastaneilla sen käyttö voi olla vaarallista. Lääke ei toistaiseksi ole saanut myyntilupaa Yhdysvalloissa eikä Euroopassa

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH ym. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2007;357:2001-15 «PMID: 17982182»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko