Tulosta

Akillespidennys neuropaattisen haavan uusiutumisen estohoitona

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Heikki-Jussi Laine

Näytön aste: B

Akillespidennys vähentää neuropaattisen haavan uusiutumisen riskiä.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa «Mueller MJ, Sinacore DR, Hastings MK ym. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. A randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:1436-45 »1 1998–2002 välisenä aikana randomoitiin yhteensä 64 diabetespotilasta, joilla oli neuropaattinen päkiäalueen parantumaton tai toistuva haavauma, kahteen ryhmään: A) kipsaus ja B) akillesjänteen perkutaani pidennys ja kipsaus. Molemmissa ryhmissä haavaumien revisio tehtiin ennen kipsausta.

Haavaumien paranemisessa ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan haavaumien uusiutumisen riski oli merkittävästi suurempi siinä ryhmässä, jolle ei tehty akillespidennystä:

 • 7 kuukauden kohdalla uusiutuminen A 59 %, B 15 % (p = 0.001), RR 4.0 (95 % luottamusväli 1.8–8.9)
 • pitkäaikaisseurannassa (2.1 ± 0.7 vuotta) uusiutuminen A 81 %, B 38 % (p = 0.002), RR 2.1 (95 % luottamusväli 1.7–9.6)
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Armstrong DG, Stacpoole-Shea S, Nguyen H ym. Lengthening of the Achilles tendon in diabetic patients who are at high risk for ulceration of the foot. J Bone Joint Surg Am 1999;81:535-8 »2 selvitettiin 10 diabetespotilaan, joilla oli ollut neuropaattinen haavauma päkiäalueella, kävellessä syntyvää jalkapohjan kuormitusta ja painejakaumaa ennen ja 8 viikkoa jälkeen perkutaanin akillespidennyksen jälkeen.

Päkiäalueen huippukuormituksen keskiarvo oli ennen toimenpidettä 86 ± 9.4 N/cm2 ja 8 viikkoa toimenpiteen jälkeen 63 ± 13.2 N/cm2 (p < 0.001). Myös nilkkanivelen dorsifleksio-liikerata lisääntyi 0 ± 3.1 asteesta 9 ± 2.3 asteeseen (p < 0.001).

Päätelmänä oli, että perkutaaninen akillespidennys vähentää päkiäalueen kuormitusta merkittävästi ja toimenpide saattaa vähentää haavauman uusiutumisen riskiä tällä mekanismilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskalaisessa haavakeskuksessa tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Holstein P, Lohmann M, Bitsch M ym. Achilles tendon lengthening, the panacea for plantar forefoot ulceration? Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S37-40 »3 selvitettiin 68 diabetespotilaan neuropaattisen plantaarisen haavauman paranemista ja uusiutumista 3–26 kuukautta perkutaanin akillespidennyksen jälkeen.

Alkuperäisistä haavaumista parantui 95 %. Kun laskettiin yhteen parantumattomat haavaumat, uusiutuneet haavaumat sekä uuteen kuormituksen huippukohtaan syntyneet haavaumat (kanta-alue), parantumattomia oli 20 %. Kanta-alueelle syntyneet haavaumat (”transfer ulcers to the heel”) vaativat merkittävän määrän lisätoimenpiteitä ja sairaalahoitoa. Neljällä potilaalla akillesjänne meni täysin poikki postoperatiivisessa alkuvaiheessa ja kahdella potilaalla akillesjänteen katkeaminen todettiin myöhäisvaiheessa (5–12 kuukautta), näistä yksi potilas kuului niihin, joille syntyi hankala kanta-alueen haavauma, mutta muilla ei ollut merkittäviä seuraamuksia tästä komplikaatiosta.

Päätelmänä oli, että vaikka akillespidennys onkin tehokas hoito estämään päkiäalueen haavan uusiutumista, sitä ei voi pitää täsmähoitona varsinkaan silloin, kun kanta-alue on täysin tunnoton ja kantahaavauman riski suuri.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kirjallisuutta

 1. Mueller MJ, Sinacore DR, Hastings MK ym. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. A randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A:1436-45 «PMID: 12925622»PubMed
 2. Armstrong DG, Stacpoole-Shea S, Nguyen H ym. Lengthening of the Achilles tendon in diabetic patients who are at high risk for ulceration of the foot. J Bone Joint Surg Am 1999;81:535-8 «PMID: 10225799»PubMed
 3. Holstein P, Lohmann M, Bitsch M ym. Achilles tendon lengthening, the panacea for plantar forefoot ulceration? Diabetes Metab Res Rev 2004;20 Suppl 1:S37-40 «PMID: 15150812»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko