Tulosta

Erityisjalkineiden käyttö diabetespotilailla

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Hanneli Saarikoski

Näytön aste: C

Asianmukaisella jalkinevalinnalla voidaan ehkä vähentää jalkahaavojen uusiutumista.

Kohorttitutkimukseen «Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A prospective cohort study. Diabet Med 2003;20:665-9 »1 osallistui 92 korkean riskin diabetespotilasta, joista 87:lla oli polyneuropatia ja 24:llä perifeerinen verisuonisairaus. 91 %:lla oli tyypin II diabetes. Keski-ikä oli 63 vuotta. Potilaat jaettiin satunnaistamatta kahteen ryhmään. 60 käytti erityisjalkineita, joihin olivat saaneet maksusitoumuksen ja 32 käytti normaalijalkineita, koska he eivät olleet saaneet maksusitoumusta erityisjalkineiden hankintaa varten.

Erityisjalkineryhmässä 97 % oli polyneuropaatikoita ja kontrolliryhmässä 91 %. Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, diabeteksen kestoajan, polyneuropatian/perifeerisen verisuonisairauden esiintymisen, hoidon tai kuolleisuuden suhteen. Potilaita seurattiin 42 kuukautta.

Eritysjalkineita käyttäneiden ryhmässä haava uusiutui ensimmäisen vuoden aikana 15 %:lle potilaista ja 60 %:lle normaalijalkineita käyttäville, P < 0.001.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kirjallisuutta

  1. Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A prospective cohort study. Diabet Med 2003;20:665-9 «PMID: 12873296»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko