Tulosta

Syvän jalkainfektion hoitoennuste

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Kirsi Valve ja Mari Kanerva

Näytön aste: D

Syvän jalkainfektion varhainen kirurginen hoito saattaa vähentää nilkan yläpuoleisten amputaatioiden tarvetta.

Yhdysvalloissa vuosina 1982–1990 sairaalahoidossa olleiden jalkainfektiota potevien 112 potilaan 164 jalkainfektion retrospektiivinen analyysi «Tan JS, Friedman NM, Hazelton-Miller C ym. Can aggressive treatment of diabetic foot infections reduce the need for above-ankle amputation? Clin Infect Dis 1996;23:286-91 »1. Selvitettiin, miten varhainen kirurginen interventio vaikutti nilkan yläpuoleiseen (major) amputaatiotarpeeseen. Varhainen kirurginen hoito tarkoitti ensimmäisten 3 hoitovuorokauden aikana tehtyä kirurgista toimenpidettä, mukaan lukien paikalliset (nilkan alapuoleiset, minor) amputaatiot. Seuranta-aika oli riittävä, vuosi sairaalahoidosta. Potilaat saivat muuten saman hoidon.

Ryhmän I (ei varhaista kirurgista interventiota, n = 87) ja ryhmän II (varhainen kirurginen interventio, n = 77) välille saatiin tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0.001) major amputaatioiden suhteen: 24/87 (27.6 %) ja 10/77 (13 %) ja edelleen syvien infektioiden ja major amputaatioiden osalta (p < 0.001) ryhmä I: 24/26 (92.3 %), ryhmä II: 10/50 (20 %).

Metodologisesti ongelmana oli retrospektiivisen tutkimuksen haitat eli tutkijat olivat riippuvaisia asiakirjamerkinnöistä. On mahdollista, että tutkimusharhaa on syntynyt esimerkiksi syvien jalkainfektioiden luokittelussa. Perifeerisen valtimosairauden tai kriittisen iskemian osuutta ei ole raportoitu. Merkittävä ASO-tauti vaikuttaa kiistatta jalkainfektion hoitotulokseen, joten tämän tekijän vaikutus voi olla merkittävä lopputuloksen kannalta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italialaisessa dm-jalkakeskuksessa tehty retrospektiivinen kohorttitutkimus «Faglia E, Clerici G, Caminiti M ym. The role of early surgical debridement and revascularization in patients with diabetes and deep foot space abscess: retrospective review of 106 patients with diabet»2 vuosina 2000–2004. Arvioitiin jalka-absessin revision ajankohdan vaikutusta amputaation korkeuteen. Potilaat valittiin tutkimukseen leikkaussalimerkintöjen perusteella. Kaikilla potilailla (n = 166) oli jalassa syvä absessi, jonka vuoksi oli tehty kirurginen revisio. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heidät otettu revisioon suoraan sairaalan poliklinikalta (n = 43) vai tulivatko potilaat hoitoon konservatiivisen hoitoyrityksen jälkeen toisesta sairaalasta (n =63) useamman päivän viiveellä (viive keskimäärin 6.2 ± 7.5 päivää).

Potilaiden sairauskertomukset luettiin ja lopputulosmuuttujana arvioitiin lopullisen amputaation korkeutta. Se oli korkeampi viivästyneen revision ryhmässä ja viivästys assosioitui regressioanalyysissä yli nilkkatason amputaatioon (OR 1.6 95 % CI 1.10–2.36, p = 0.015). Amputaatiotaso oli kaiken kaikkiaan proksimaalisempi viivästyneen kirurgian ryhmässä K2 = 24.4, p < 0.001. Perifeerinen ASO ei assosioitunut amputaatioriskiin, koska potilaille tehtiin myös tarvittavat revaskularisaatiotoimet, ja niinpä ASO-potilaiden ennuste oli sama kuin ei-verisuonitautisilla.

Ryhmät eivät eronneet muiden demografisten tekijöiden suhteen, mutta viivästyneen intervention ryhmässä potilailla oli merkitsevästi korkeampi glukoositaso ja matalampi albumiini hoidon alkaessa, ja heillä tulehdusalue ulottui merkitsevästi useammin kantapäähän. Happiosapaineet eivät eronneet kirurgisen hoidon jälkeen, sillä 27:lle nopean intervention ryhmässä ja 38:lle hitaan intervention ryhmässä tehtiin iskemian parantamiseksi myös välitön PTA tai revaskularisaatio.

Ristiintaulukoinnin K2-testissä (ryhmä A/B vs amputaatio), p oli < 0.001 ja nilkkatason yläpuolista amputaatiota ennustavassa regressioanalyysissä (OR 1.66; RR 1.10–2.36, p = 0.015).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Tan JS, Friedman NM, Hazelton-Miller C ym. Can aggressive treatment of diabetic foot infections reduce the need for above-ankle amputation? Clin Infect Dis 1996;23:286-91 »1: Suuntaa antava tutkimus, jonka tulokset tulisi varmistaa prospektiivisessa hyvin suunnitellussa tutkimuksessa.

«Faglia E, Clerici G, Caminiti M ym. The role of early surgical debridement and revascularization in patients with diabetes and deep foot space abscess: retrospective review of 106 patients with diabet»2: Tulosten tulkittavuutta heikentää jonkin verran se, että ryhmät erosivat toisistaan perustaudin vaikeuden suhteen (glukoosi, albumiini, kantapääleesio). Annettujen mikrobilääkitysten laatua ja lopputulosmuuttujan arviointiajankohtaa (seurannan pituutta) ei saanut artikkelista selville.

Kirjallisuutta

  1. Tan JS, Friedman NM, Hazelton-Miller C ym. Can aggressive treatment of diabetic foot infections reduce the need for above-ankle amputation? Clin Infect Dis 1996;23:286-91 «PMID: 8842265»PubMed
  2. Faglia E, Clerici G, Caminiti M ym. The role of early surgical debridement and revascularization in patients with diabetes and deep foot space abscess: retrospective review of 106 patients with diabetes. J Foot Ankle Surg 2006;45:220-6 «PMID: 16818148»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko