Tulosta

Tekoiho diabeettisen haavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Annikki Vaalasti

Näytön aste: C

Tekoiho saattaa edistää pitkäkestoisen diabeettisen neuropaattisen haavan paranemista jonkin verran.

Yhdysvaltalaisessa vuosina 1998–2000 tehdyssä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003;26:1701»1 (35 keskusta) selvitettiin tekoihon (ihmisperäinen keinodermis, Dermagraft®) tehoa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Koeryhmän potilaita (130) hoidettiin kerran viikossa tekoihovalmisteella 7 viikon ajan ja kontrolliryhmän potilaita (115 potilasta) vastaavasti keittosuolataitoksella. Potilailla oli käytössä erityisjalkineet ja/tai osittainen kevennyshoito tutkimusta edeltävästi 2 viikon ajan sekä koko tutkimuksen ajan. Haavat olivat kooltaan 1–20 cm2 ja olleet avoinna yli 6 viikkoa. Potilasryhmät eivät eronneet toisistaan lähtötilanteessa. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. Hoidon keskeytti 19 % (45/245) potilaista, jotka huomioitiin hoidon tuloksia laskettaessa.

12 viikon kuluttua 30.0 % tekoiholla hoidetuista ja 18.3 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0.023). Haavaan liittyviä haittavaikutuksia (haavainfektio, selluliitti, osteomyeliitti) oli merkittävästi vähemmän tekoihoryhmässä (19 %) kontrolliryhmään verrattuna (32 %; p = 0.007).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical t»2 (24 keskusta) tutkittiin tekoihon (ihmisperäinen epidermis-dermiskorvike, Apligraf®) tehoa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Potilaat satunnaistettiin joko tekoihohoitoryhmään (112 potilasta) tai kontrolliryhmään (96 potilasta), jossa hoitona oli keittosuolakompressi. Potilailla oli I tai II tyypin diabetes, haavojen tuli olla ≥ 2 viikkoa vanhoja, kooltaan 1–16 cm2, nilkka-olkavarsipaine > 0.65. Tekoihoryhmässä haavat olivat olleet auki keskimäärin 11.5 kuukautta (± 13.3), kooltaan 2.97 cm2 (± 3.10) ja vastaavasti kontrolliryhmässä 11.1 kuukautta (± 12.5) ja 2.83 cm2 (± 2.45). Tekoihoryhmän potilaat saivat 1–4 hoitoviikon aikana enintään viisi siirrettä viikon välein. Kummankin ryhmän potilaat saivat yhdenmukaisen kevennyshoidon ja erityisjalkineet. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. 21 % potilaista keskeytti tutkimuksen ennen 6 kuukauden seurantakäyntiä. 12 viikon kuluttua 56 % tekoiholla hoidetuista ja 38 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0.0042).

Haavan paranemistodennäköisyys tekoihohoidolla oli 2.14-kertainen kontrollihoitoon verrattuna (95 % CI 1.23–3.74). Haittavaikutuksia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon, lukuun ottamatta osteomyeliittiä ja alaraaja-amputaatioita, joita oli tekoihoryhmässä vähemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kirjallisuutta

  1. Marston WA, Hanft J, Norwood P ym. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003;26:1701-5 «PMID: 12766097»PubMed
  2. Veves A, Falanga V, Armstrong DG ym. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care 2001;24:290-5 «PMID: 11213881»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko