Tulosta

Kasvutekijät diabeettisen haavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Annikki Vaalasti

Näytön aste: C

Kasvutekijävalmisteet saattavat hieman edesauttaa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan paranemista.

Tutkimuksessa on yhdistetty meta-analyysiksi neljä erillistä satunnaistettua monikeskustutkimusta «Smiell JM, Wieman TJ, Steed DL ym. Efficacy and safety of becaplermin (recombinant human platelet-derived growth factor-BB) in patients with nonhealing, lower extremity diabetic ulcers: a combined ana»1 (yhteensä 922 potilasta), joissa verrattiin kerran päivässä paikallisesti käytetyn bekaplermiinigeelin (rhPDGF-BB, humaani rekombinantti verihiutalekasvutekijä) tehoa perinteiseen hoitoon tai lumegeeliin diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Potilasryhmät olivat alkutilanteessa samankaltaisia mahdollistaen meta-analyysin. Haavat olivat puhtaasti neuropaattisia ja yli 2 kuukautta avoinna olleita, Wagnerin luokkiin I–II kuuluvia. Hoidon tehokkuutta arvioitiin täydellisesti parantuneiden haavojen osuuksina 20 viikon kuluttua hoidon alusta. Meta-analyysiin kelpuutettiin haavat, joiden alkuperäinen koko oli ≤ 10 cm2 (yhteensä 874 potilasta).

Bekaplermiinigeeli (30 μg/g) ei ollut merkitsevästi lumegeeliä tehokkaampi (p = 0.02).

Bekaplermiinigeeli 100 μg/g (246 potilasta) osoittautui selvästi lumegeeliä (203 potilasta) tehokkaammaksi ainoastaan hyvin pienten ≤ 5 cm2 haavojen kohdalla (46.6 vs 35.0 %, p = 0.009).

Koko potilasaineistossa tutkimuksen aikana parantuneet haavat uusiutuivat 3 kuukauden kuluessa 28 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Margolis DJ, Kantor J, Santanna J ym. Effectiveness of platelet releasate for the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers. Diabetes Care 2001;24:483-8 »2 analysoitiin autologisen verihiutalevalmisteen (platelet releasate, PR) vaikutusta diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen. Tutkijat analysoivat tietokannan, joka koostui eri haavakeskuksissa vuosina 1988–97 hoidetuista noin 120 000 potilaasta. Autologisella verihiutalevalmisteella oli hoidettu 26 599 potilasta. Verihiutalevalmiste oli tehokkaampi kuin perinteinen hoito. Suhteellinen riski (RR) parantua verihiutalehoidolla perinteiseen hoitoon verrattuna vaihteli välillä 1.14 (95 % CI 1.03–1.27) – 1.59 (95 % CI 1.49–1.70) eri potilasryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Intialaisessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Hardikar JV, Reddy YC, Bung DD ym. Efficacy of recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF) based gel in diabetic foot ulcers: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled »3 (8 keskusta) verrattiin verihiutalekasvutekijägeeliä (rhPDGF) lumegeeliin diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Potilailla tuli olla 1–3 kpl yli 4 viikkoa avoinna ollutta infektoitumatonta neuropaattista haavaa, riittävä valtimokierto (ABI > 0.7) ja HbA1c < 12 %. Suurin haavoista valittiin kohdehaavaksi, jonka täydellistä paranemista ja paranemiseen kulunutta aikaa seurattiin. Haavoja hoidettiin päivittäin joko verihiutalekasvutekijägeelillä (53 potilasta) tai lumegeelillä (58 potilasta), kunnes haava oli täydellisesti parantunut tai enintään 20 viikon ajan. Ryhmät olivat alkutilanteessa vertailukelpoisia. 10 hoitoviikon jälkeen 71 % rhPDGF-ryhmän haavoista oli täysin parantunut, kun vain 31 % haavoista lumeryhmässä (p < 0.001) ja vastaavat luvut 20 hoitoviikon jälkeen olivat 85 vs 53 % (p < 0.05). rhPDGF-ryhmässä haavat paranivat keskimäärin 57 vuorokaudessa ja lumeryhmässä 96 vuorokaudessa (p < 0.01). Haittavaikutusten määrissä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Hardikar JV, Reddy YC, Bung DD ym. Efficacy of recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF) based gel in diabetic foot ulcers: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled »3: Tutkijat toteavat, että paremmat hoitotulokset aiempiin tutkimuksiin verrattuna selittyvät sillä, että potilaiden haavat olivat lyhyempikestoisia kuin aiemmissa tutkimuksissa yleensä. Aineisto melko pieni.

Kirjallisuutta

  1. Smiell JM, Wieman TJ, Steed DL ym. Efficacy and safety of becaplermin (recombinant human platelet-derived growth factor-BB) in patients with nonhealing, lower extremity diabetic ulcers: a combined analysis of four randomized studies. Wound Repair Regen 1999;7:335-46 «PMID: 10564562»PubMed
  2. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J ym. Effectiveness of platelet releasate for the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers. Diabetes Care 2001;24:483-8 «PMID: 11289472»PubMed
  3. Hardikar JV, Reddy YC, Bung DD ym. Efficacy of recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF) based gel in diabetic foot ulcers: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study in India. Wounds 2005;17:141-52
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko