Tulosta

Nekroottisen kudoksen poisto

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Annikki Vaalasti

Näytön aste: C

Nekroottisen kudoksen poisto saattaa edistää neuropaattisen haavan paranemista.

Vuoteen 2000 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose dipyrone for acute renal colic pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003867 »1 «»1 selvitettiin puhdistuksen (debridement) vaikutusta diabeettisen jalkahaavan paranemiseen. Hakulähteinä olivat MEDLINE-, EMBASE-, CINAHL- ja Cochrane-tietokannat. Vain randomisoidut, kontrolloidut tutkimukset kelpuutettiin, yhteensä 5 kappaletta. Hydrogeeli (3 tutkimusta) näytti edistävän diabeettisen haavan paranemista verrattuna kosteaan tai kuivaan harsotaitokseen (absoluuttinen riskiero 0.23; 95 % CI 0.10–0.36). Toukkahoidolla (1 tutkimus) ja kirurgisella haavan puhdistamisella (1 tutkimus) ei voitu näissä pienissä tutkimusaineistoissa osoittaa vaikutusta haavan paranemiseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa sokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Steed DL, Donohoe D, Webster MW ym. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Am Coll Surg 1996;183:61-4 »2 selvitettiin verihiutalekasvutekijän (rhPDGF-BB, becaplermiini) vaikutusta diabeettisen neuropaattisen haavan hoidossa 118 potilaan aineistossa. Tutkimustuloksia analysoitaessa havaittiin, että niissä keskuksissa, missä haava puhdistettiin kirurgisesti usein, sekä becaplermiiniryhmässä että lumelääkeryhmässä oli selvästi parhaimmat haavan paranemisprosentit.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Saap LJ, Falanga V. Debridement performance index and its correlation with complete closure of diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen 2002;10:354-9 »3 selvitettiin haavan puhdistamisen (debridement) vaikutusta diabeettisen neuropaattisen haavan paranemiseen.

Tutkijat arvioivat haavan puhdistuksen tarvetta ja määrää kehittämänsä indeksin avulla (Debridement Performance Index). Indeksin määrittämiseksi arvioitiin

a) haavaa ympäröivän kalluksen,

b) haavan reunan ja

c) haavapohjan nekroottisen kudoksen poiston tarvetta ja sen toteutusta lukuarvolla 0–2 (0 = puhdistus tarpeen mutta ei tehty, 1 = puhdistus tarpeen ja suoritettu, 2 = puhdistus ei tarpeen).

Indeksin toimivuus testattiin 143 potilaan aineistossa, joka koostui aiempaan satunnaistettuun tekoihotutkimukseen osallistuneista, diabeettista neuropaattista jalkahaavaa sairastavasta potilaasta. Tutkija määritti tutkimuksen alkutilanteessa kunkin potilaan haavoista otetuista digitaalikuvista indeksin arvon ennen ja jälkeen haavan puhdistuksen.

Mitä matalampi alkutilanteen indeksi oli (= puhdistus tarpeen, mutta ei suoritettu) sitä pienempi oli haavojen täydellinen paraneminen viikolla 12 (p = 0.0276).Tulos oli riippumaton siitä, oliko potilas tekoihohoitoryhmässä tai perinteisen hoidon ryhmässä. Haavat, joiden indeksi oli 3–6, paranivat 2.4 kertaa todennäköisemmin kuin haavat, joiden indeksi oli 0–2 (OR = 2.4, 95 % CI 1.0–5.6).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa «Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26:446-51 »4 on selvitetty toukkahoidon tehoa diabeettisen jalkahaavan puhdistuksessa ja paranemisessa. Potilaat olivat osa 143 potilaan aineistoa, jotka oli lähetetty toukkahoitoon huonosti paranevan haavan vuoksi. Koko aineistossa 26 potilaalla oli diabeettinen jalka- tai säärihaava (yhteensä 31 haavaa), joista tutkimukseen kelpuutettiin 18 potilasta, joilla oli yhteensä 20 neuropaattista tai iskeemistä haavaa. Haavat eivät olleet parantuneet perinteisellä hoidolla, joka oli jatkunut vähintään kaksi viikkoa. 6 potilasta sai toukkahoitoa, 6 perinteistä hoitoa ja 8 potilasta ensin perinteistä hoitoa, sitten toukkahoitoa. Viiden viikon hoidon jälkeen perinteisen hoidon ryhmän haavoista 33 % oli edelleen nekroottisen kudoksen peittämiä, kun toukkahoidetuista haavoista kaikki olivat täysin vailla nekroottista kudosta jo 4 viikon hoidon jälkeen (p = 0.001).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose dipyrone for acute renal colic pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003867 »1: Katsaus ulottuu vain vuoteen 2000.

«Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26:446-51 »4: Kyseessä on tutkimusraportti, johon toukkahoidon tehoa arvioitaessa yleisesti viitataan. Tutkimusaineisto oli hyvin pieni eikä ryhmien vertailukelpoisuutta ole analysoitu tilastollisesti. Potilaita seurattiin vaihtelevan pitkiä aikoja ennen tutkimuksen aloittamista ja on epäselvää, millä perustein aloitettiin toukkahoito tai perinteinen hoito jatkui. Perinteisen hoidon ryhmän hoitotavat ja hoitopaikka jäivät epäselviksi.

Kirjallisuutta

 1. Edwards JE, Meseguer F, Faura C ym. Single dose dipyrone for acute renal colic pain. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003867 «PMID: 12519613»PubMed
 2. Steed DL, Donohoe D, Webster MW ym. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Am Coll Surg 1996;183:61-4 «PMID: 8673309»PubMed
 3. Saap LJ, Falanga V. Debridement performance index and its correlation with complete closure of diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen 2002;10:354-9 «PMID: 12453138»PubMed
 4. Sherman RA. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conventional therapy. Diabetes Care 2003;26:446-51 «PMID: 12547878»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko