Tulosta

Vartijaimusolmuketutkimus kirurgisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
11.9.2008
Vesa Toikkanen

Näytön aste: D

Vartijaimusolmukkeen osoittamiseksi on kuvattu eri tekniikoita, mutta niiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa on vielä avoin.

Yhdysvaltalaisessa potilassarjassa selvitettiin vartijaimusolmukkeen (SLN, sentineal lymph node) osoituksen ja imusolmukkeiden sytokeratiini-7:n RT-PCR analyysin yhdistämistä 15 keuhkosyöpää sairastavalla potilaalla «Pulte D, Li E, Crawford BK ym. Sentinel lymph node mapping and molecular staging in nonsmall cell lung carcinoma. Cancer 2005;104:1453-61 »1. Vartijaimusolmuke osoitettiin väriaineella (lymphazurin blue dye). Kaikille potilaille tehtiin keuhkoresektio. Vartijaimusolmukkeen osoitus onnistui 13 potilaalla. Lisäksi yhdelle potilaalle tuli väriaineinjektion jälkeen ohimenevä happisaturaation lasku. Yhdellä todettiin SCLC. SLN määrä oli 1–3/potilas. SLN tutkittiin tavanomaisella H&E värjäyksellä, immunohistokemialla (pancytokeratin) ja RT-PCR analyysilla. Riittävä RNA RT-PCR osoitusta varten saatiin 12 potilaalta. Primaarituumoreista 11/12 pystyttiin osoittamaan CK-7. Näistä potilaista kymmenellä oli ainakin yksi vartijaimusolmuke CK-7 positiivinen. Kaikista tutkituista imusolmukkeista 32/62 ja SLN 13/21 olivat CK-7 RT-PCR positiivisia. Rutiini histopatologian arvio 9 potilaasta oli N0, näistä kahdeksalla RT-PCR oli positiivinen. Kaikki rutiinipatologiassa imusolmukepositiiviset potilaat osoittautuivat tutkituissa RT-PCR analyyseissa positiivisiksi. Immunohistokemia (pankeratiini) oli positiivinen 14 tuumorissa. Näillä potilailla viidellä imusolmukkeet (yhteensä 7/59 imusolmuketta) olivat pankeratiini-positiiviset. Tutkijoiden johtopäätökset olivat, että mikrometastaasit ovat NSCLC:ssa yleisiä, SLN määritys on hyödyllinen sairaiden imusolmukkeiden tunnistamisessa ja että mikrometastaasien osoittamisella voitaisiin jaotella potilaita korkean ja matalamman riskin ryhmiin, ja siten kohdentaa adjuvanttihoitoja.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa katsauksessa 2006 «Chen SL, Iddings DM, Scheri RP ym. Lymphatic mapping and sentinel node analysis: current concepts and applications. CA Cancer J Clin 2006;56:292-309; quiz 316-7 »2 tarkasteltiin vartijaimusolmukeanalyysin nykyvaihetta eri solideissa kasvaimissa. Kirjoittajien mukaan keuhkosyövässä vartijaimusolmukkeen osoitus voisi kohdentaa mikrometastaasien etsimistä ensisijaisesti niistä. Merkkiaineen eri antotapoja ovat leikkauksenaikainen, leikkausta edeltävä TT-ohjattu ja transbronkoskooppinen. Merkkiaineina on käytetty isosulfan blue dye:tä, 99Tc isotooppia yksinään tai yhdistettynä siniväriin, indosyaniini vihreään tai magnetiittiin. Eri tekniikoita yhdistämällä vartijaimusolmuke on pystytty osoittamaan 95–100 % potilaista. Menetelmää tulisi validioida prospektiivisissa monikeskustutkimuksissa, jotta selkiytettäisiin merkkiaineiden laatu, määrä, yhdistämisen mahdollisuus, ajoitus ja antotapa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Pulte D, Li E, Crawford BK ym. Sentinel lymph node mapping and molecular staging in nonsmall cell lung carcinoma. Cancer 2005;104:1453-61 «PMID: 16130135»PubMed
  2. Chen SL, Iddings DM, Scheri RP ym. Lymphatic mapping and sentinel node analysis: current concepts and applications. CA Cancer J Clin 2006;56:292-309; quiz 316-7 «PMID: 17005598»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko