Tulosta

Liikunta ja diabetes

Näytönastekatsaukset
13.10.2010
Rainer Rauramaa

Näytön aste: A

Liikunta parantaa glukoositasapainoa tyypin 2 diabeetikoilla.

Liikuntaharjoittelun metabolisia vaikutuksia arvioineeseen Cochrane-katsaukseen «Thomas DE, Elliott EJ, Naughton GA. Exercise for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002968 »1 «»1 kelpuutettiin 14 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joiden yhteenlaskettu potilasmäärä oli 377. Tutkimuksen keston tuli olla vähintään kahdeksan viikkoa ja niissä verrattiin tyypin 2 diabeetikoilla aerobisen liikunnan tai progressiivisen lihaskuntoharjoittelun vaikutuksia diabeetikko-verrokkeihin, joilla ei ollut vastaavaa liikuntaharjoittelua. Liikuntaohjelman tuli olla selkeästi määritelty intensiteetin, keston frekvenssin ja liikuntamuodon osalta ja ohjelman tuli olla joko valvottu tai vähintään riittävästi dokumentoitu. Tutkimukset, joissa oli vain ylimalkainen maininta liikuntasuosituksesta, samoin kuin ainoastaan yksittäisen liikuntasuorituksen käsittäneet jätettiin katsauksesta pois. Poissulkuna pidettiin myös sitä, mikäli asetelmaan sisältyi liikuntaintervention ohella muita hoitoja, jotka suunnattiin ainoastaan liikuntaryhmälle, mutta ei verrokeille. Toisaalta liikuntainterventiotutkimukset, joissa dieetti-interventio kohdistui myös verrokkeihin, hyväksyttiin mukaan. Tyypin 2 diabeteksen diagnostisena kriteerinä pidettiin paastoglukoosin arvoa vähintään 7.0 mmol/L (American Diabetes Association) tai WHO:n käyttämää 7.8 mmol/L. Primaarina päätetapahtuma oli aerobisen liikunnan (n = 8), progressiivisen lihaskuntoharjoittelun (n = 4) tai niiden yhdistelmän (n = 2) vaikutus glykoituneeseen hemoglobiiniin. Liikunta vähensi HbA1c pitoisuutta kliinisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 0,6 %. Yhdessä tutkimuksessa oli liikuntaintervention jälkeen 12 kuukauden seuranta, jona aikana parantunut glukoositasapaino säilyi liikuntaryhmässä. Paaston jälkeisessä plasman glukoosipitoisuudessa ei ollut eroa interventio- ja verrokkiryhmän välillä. Glukoositasapainon parantuminen ei edellyttänyt kehon painon alenemista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreessa kontrolloidussa, satunnaistetussa, puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa «Sigal RJ, Kenny GP, Boulé NG ym. Effects of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;147:357-69 »2 tyypin 2 diabeetikoilla (n = 251) sekä aerobinen liikunta että lihasvoimaharjoittelu paransivat glukoosikontrollia verrokkeihin nähden merkitsevästi, mutta paras vaikutus oli aerobisen liikunnan ja lihasvoimaharjoittelun yhdistelmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Sekä säännöllinen aerobinen liikunta että progressiivinen lihasvoimaharjoittelu saattavat olla tehokkaita hoitoja glukoositasapainon korjaamiseksi. Kuitenkin periaatteessa kelvollisten interventiotutkimusten kesto, potilasmäärä ja tilastollinen analyysi ovat tuoreinta, syyskuussa 2007 julkaistua tutkimusta «Sigal RJ, Kenny GP, Boulé NG ym. Effects of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;147:357-69 »2 lukuun ottamatta olleet poikkeuksetta vaatimattomia. Lisätutkimukset ovatkin välttämättömiä, jotta liikunnan käyttökelpoisuudesta ja optimaalisesta annostelusta diabeteksen hoidossa ja komplikaatioiden ehkäisyssä saadaan vakuuttavampi näyttö.

Kirjallisuutta

  1. Thomas DE, Elliott EJ, Naughton GA. Exercise for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002968 «PMID: 16855995»PubMed
  2. Sigal RJ, Kenny GP, Boulé NG ym. Effects of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;147:357-69 «PMID: 17876019»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko