Tulosta

Särkylääkkeet viisaudenhammaskirurgiassa

Näytönastekatsaukset
1.7.2014
Juha Sane

Näytön aste: A

Normaaliannoksilla käytetyt anti-inflammatoriset analgeetit (tulehdusta ehkäisevät kipulääkkeet) ja koksibit takaavat parhaimman kivun lievityksen ja vähäisimmät haittavaikutukset viisaudenhampaiden leikkauksissa.

Iso-Britanniassa tehdyssä meta-analyysissä «Barden J, Edwards JE, McQuay HJ ym. Relative efficacy of oral analgesics after third molar extraction. Br Dent J 2004;197:407-11; discussion 397 »1selvitettiin särkylääkkeiden tehoa viisaudenhammasleikkauksien jälkeen 7 systemaattisessa katsausartikkelissa, joissa analysoitiin 155 satunnaistettua kontrolloitua kaksoissokkotutkimusta. 14 150 potilaalla vertailtiin 15 eri lääkettä ja lääkeannosyhdistelmää. Tutkimuksissa selvitettiin yksittäisen särkylääkeannoksen tehoa kohtalaisesta vaikeaan leikkauksen jälkeisen äkillisen kivun lievityksessä mahdollisine haittavaikutuksineen. Näiden tutkimusten pohjalta tehtiin meta-analyysi «Barden J, Edwards JE, McQuay HJ ym. Relative efficacy of oral analgesics after third molar extraction. Br Dent J 2004;197:407-11; discussion 397 »1. Mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa potilaiden ikä tuli olla yli 15 vuotta ja tutkimusryhmien koko vähintään 10 potilasta (analyysin pienimmän vertailuryhmän koko oli 136 potilasta).

Mittarina olivat TOTPAR (täydellinen kivunlievitys) tai SPID (yhteenlaskettu kivun intensiteetin muutos) 4–6 tunnin aikana leikkauksen jälkeen. Potilaiden määrää, joilla vaikutuksena oli vähintään 50 % maksimaalisesta TOTPAR:ista, käytettiin laskettaessa suhteellista hyötyä ja NNT:tä (hoidettavien potilaiden lukumäärä, jotta yhdellä saavutetaan ainakin 50 %:n kivun lievitys, jota ei tapahtuisi lumelääkkeellä) särkylääkkeiden ja lumelääkkeen välillä.

Tutkimusten mukaan parhaimman tehon (NNT < 2,4) antoivat valdekoksibi 40 mg (NNT = 1,6; 95 % luottamusväli 1,4–1,7) ja 20 mg (NNT = 1,7; 95 % luottamusväli 1,4–2,0), diklofenaakki 100 mg (NNT = 1,6; 95 % luottamusväli 1,4–1,9) ja 50 mg (NNT = 2,1; 95 % luottamusväli 1,8–2,6), rofekoksibi 50 mg (NNT = 2,1; 95 % luottamusväli 1,9–2,3) ja ibuprofeeni 400 mg (NNT = 2,2; 95 % luottamusväli 2,1–2,4), joilla 60–70 %:lla potilaista kipu ainakin puolittui verrattuna lumelääkkeen 10 %:iin. Parasetamolilla ja asetyylisalisyylihapolla NNT oli 4–5, jolloin alle 40 %:lla kipu puolittui ja vastaavasti dihydrokodeiinilla vain 16 %:lla.

Haittavaikutuksia esiintyi 107 potilaalla 10 113:sta. Ainoastaan parasetamoli-kodeiiniyhdistelmävalmisteella niitä esiintyi merkitsevästi enemmän verrattuna lumelääkkeeseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Viisaudenhammas 1

Kommentit:

«Barden J, Edwards JE, McQuay HJ ym. Relative efficacy of oral analgesics after third molar extraction. Br Dent J 2004;197:407-11; discussion 397 »1: Suomessa ibuprofeeni ja diklofenaakki ovat hinnaltaan huomattavasti koksibeja edullisimpia ja siten kustannustehokkuudeltaan parempia. Iburofeenilla ei liioin ole ilmennyt koksibeilla ja diklofenaakilla todettuja yleisterveydellisiä haittavaikutuksia. Tutkimusasetelma on valitettavan puutteellinen, koska yksittäinen särkylääketabletti harvoin riittää eliminoimaan viisaudenhammasleikkaukseen liittyvät jälkisäryt.

Kirjallisuutta

  1. Barden J, Edwards JE, McQuay HJ ym. Relative efficacy of oral analgesics after third molar extraction. Br Dent J 2004;197:407-11; discussion 397 «PMID: 15475903»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Viisaudenhammas
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko