Tulosta

Unettomuuden vallitsevuus keuhkoahtaumatautia sairastavilla

Näytönastekatsaukset
8.5.2008
Raimo Isoaho

Näytön aste: C

Unettomuudesta näyttää kärsivän 17 % keuhkoahtaumatautia sairastavista. Samanikäisillä keuhkoahtaumataudin suhteen terveillä verrokeilla vallitsevuus on 11 %.

Hollannissa vuosina 1996–97 tehdyn epidemiologisen tutkimuksen «van Manen JG, Bindels PJ, IJzermans CJ ym. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J Clin Epidemiol 2001;54:287-93 »1 tavoitteena oli arvioida 23 tavallisen sairauden vallitsevuus keuhkoahtaumatautia sairastavilla. Vallitsevuuslukuja verrattiin samanikäisten mutta keuhkoahtaumataudin suhteen terveiden verrokkihenkilöiden samojen sairauksien vallitsevuuksiin. Kyseessä oli siis havainnoiva tutkimus, tässä tapauksessa poikittainen tapaus-verrokkiasetelma. Potilaiksi kelpuutettiin ne yli 40-vuotiaat henkilöt, joilla yleislääkäreiden potilaskortistojen mukaan oli todettu keuhkoahtaumatauti tai astma (n = 1 145). Tutkimukseen halusi osallistua 591 henkilöä. Heistä 290 potilaalla osoitettiin palautumaton keuhkoputkien ahtautuminen (COPD) spirometriassa. Verrokeiksi valittiin satunnaisotannalla yleislääkäreiden potilaskortistoista 676 henkilöä, jotka kuuluivat samoihin ikäryhmiin. 421 verrokkia suostui tutkimukseen. Sairaustiedot saatiin lomakekyselyn avulla. 73 % tapauksista ja 63 % verrokeista kärsi yhdestä tai useammasta sairaudesta. Molemmissa ryhmissä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kohonnut verenpaine, unettomuus ja sydänsairaus olivat yleisimmät sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, unettomuus, poskiontelotulehdus, migreeni, depressio, maha- tai pohjukaissuolihaava sekä syöpä olivat yleisempiä tapausten kuin verrokkien keskuudessa. Unettomuutta esiintyi 17.3 %:lla tapauksista ja 11.3 %:lla verrokeista, vakioitu OR-luku oli 1.65 (1.0–2.6). Vakioitavina tekijöinä olivat sukupuoli, koulutus ja terveysvakuutuksen piiriin kuuluminen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Lomakekyselyyn perustuvat tiedot rinnakkaissairauksista eivät välttämättä ole yhtäpitävät kliinisiin dokumentteihin perustuvien tietojen kanssa. Keuhkoahtaumataudin riskitekijöissä, kliinisessä kuvassa ja rinnakkaissairauksien jakaumissa ei liene kansallisia eroavuuksia. Matala osallistumisosuus (tapaukset 52 %, verrokit 69 %) heikentää aineiston edustavuutta (ulkoista validiteettia). Keuhkoahtaumataudin vaikeusasteiden jakauma potilasaineistossa on todennäköisesti erilainen kuin se olisi, jos osallistuneiden osuus olisi ollut korkeampi.

Kirjallisuutta

  1. van Manen JG, Bindels PJ, IJzermans CJ ym. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J Clin Epidemiol 2001;54:287-93 «PMID: 11223326»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko