Tulosta

Magneettistimulaatio (rTMS) riittämättömässä hoitovasteessa

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Lauri Tuominen

Näytön aste: C

Magneettistimulaatio (rTMS) lienee tehokas hoito skitsofreniapotilaan ääniharhoihin, mutta tutkimusnäyttö on osin ristiriitaista.

Kanadalaisessa meta-analyysissä «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 »1 arvioitiin magneettistimulaation (rTMS) tehoa ääniharhoihin, joiden hoidossa lääkehoitovaste oli ollut riittämätön. Analyysi perustui kirjallisuushakuun MEDLINE, EMBASE ja Cochrane Central Register of Controlled Trials tietokannoista sekä Current Controlled Trialsin Internet-sivustosta. Meta-analyysiin sisällytettiin 10 satunnaistettua lumekontrolloitua rTMS-tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 232 skitsofreniaa ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavaa potilasta. Tutkimukset oli julkaistu vuosien 1985 ja 2006 välillä. Kaikissa tutkimuksissa käytettiin 1 Hz:n stimulaatiotaajuutta vasemmalle temporoparietaalialueelle 4–10 päivän ajan. Ääniharhoja mitattiin tutkimuksissa tähän soveltuvilla arviointiasteikoilla ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen.

Meta-analyysin mukaan rTMS vaikuttavuuden efektikoko ääniharhoihin oli kohtalainen (efektikoko Hedgesin g = 0,514, 95 % luottamusväli 0,225–0,804, p = 0,001). Osa-analyysissä, johon sisällytettiin 6 tutkimusta, rTMS-hoidolla näytti olevan tehoa yleisesti positiivisiin oireisiin (F = 5,93, p = 0,05). Meta-analyysissä ei kyetty arvioimaan rTMS-hoidon pitkäaikaisvaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa toistaiseksi laajimmassa (N = 62) satunnaistetussa, lumekontrolloidussa ja sokkoutetussa tutkimuksessa «Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation really relieve medication-resistant auditory verbal hallucinations? Negative results from a large r»2, arvioitiin rTMS-hoidon tehoa ääniharhoihin. Tutkimus toteutettiin vuosina 2007–2009, eikä se sisälly meta-analyysiin «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 »1. Tutkimukseen valittiin skitsofreniaa, skitsoaffektiivisesta häiriötä, tarkemmin määrittämätöntä psykoosia sekä kaksisuuntaista häiriöitä sairastavia potilaita, jotka kärsivät lääkehoitoon reagoimattomista ääniharhoista. Tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin saamaan rTMS-hoitoa 1 Hz:n stimulaatiotaajuudella joko temporoparietaalialueelle (N = 22), funktionaalisella magneettikuvantamisella paikannetulle ääniharhojen aktivoimalle aivoalueelle (N = 20) tai lumeryhmään (N = 20). Hoitoa annettiin 15 päivän ajan. Ääniharhaisuutta mitattiin AHRS-asteikolla ja hoidon vaikusta seurattiin kolme kuukautta.

Kummassakaan hoitoryhmässä (F = 0,619, p = 0,54) tai hoitoryhmät yhdistämällä (F= 1,172, p = 0,29) ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa AHRS-pisteissä. .

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Hoffman RE, Gueorguieva R, Hawkins KA ym. Temporoparietal transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations: safety, efficacy and moderators in a fifty patient sample. Biol Psychiatry 2005»3, joka sisältyy meta-analyysiin «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 »1, tutkittiin tehon lisäksi hoitovaikutuksen kestoa. Lumeryhmälle tarjottiin mahdollisuutta saada aktiivista hoitoa tutkimuksen jälkeen. Näin yhteensä 45 skitsofreniapotilasta saivat aktiivista rTMS-hoitoa. Hoitovaikutusta mitattiin yksilöllisellä hallusinaatioiden muutosasteikolla (Hallusination Change Scale).

Tällä asteikolla vähintään 20 % vähenemä hallusinaatioissa säilyi keskimäärin 13 ± 17 viikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Kaikki rTMS:n tehoa tutkineet tutkimukset ovat toistaiseksi olleet melko pieniä. Hollantilaisten tekemässä satunnaistetussa tutkimuksessa «Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation really relieve medication-resistant auditory verbal hallucinations? Negative results from a large r»2 käytettiin vaikutuksen arvioimisessa AHRS-mittaria, joka saattaa olla epäherkempi muutoksille kuin eräät muut ääniharhojen arvioinnissa käytetyt mittarit. Magneettistimulaatiohoitoa voidaan antaa eri aivoalueille, eri kestoisena ja eri taajuuksilla, joten tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkea rTMS-hoitoa skitsofrenian kuulohallusinaatioiden hoidossa. Yhden pienen tutkimuksen perusteella hoitovaikutus näyttäisi säilyvän myös aktiivisen hoidon jälkeen.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 «PMID: 18801220»PubMed
  2. Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation really relieve medication-resistant auditory verbal hallucinations? Negative results from a large randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2011;69:450-6 «PMID: 21144499»PubMed
  3. Hoffman RE, Gueorguieva R, Hawkins KA ym. Temporoparietal transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations: safety, efficacy and moderators in a fifty patient sample. Biol Psychiatry 2005;58:97-104 «PMID: 15936729»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko