Tulosta

Tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä elämäntapamuutoksilla

Näytönastekatsaukset
12.5.2008
Nina Peränen

Näytön aste: A

Tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä terveellisillä ruokailu- ja liikuntatottumuksilla liikapainoisilla keski-ikäisillä, erityisesti jos heillä on heikentynyt glukoosinsieto.

Suomalaisessa DPS (Diabetes Prevention Study) -tutkimuksessa «Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 »1 satunnaistettiin 522 keski-ikäistä (172 miestä ja 350 naista), joilla oli heikentynyt glukoosinsieto eli IGT, koe- (n = 265) ja kontrolliryhmään (n = 257). Koeryhmäläiset saivat henkilökohtaisen ohjauksen painonhallinnasta, ravitsemuksesta ja liikunnasta. Intervention tavoitteet olivat laihtuminen vähintään 5 %, kokonaisrasva < 30 E % (osuus energiansaannista), tyydyttynyt rasva < 10 E %, kuitua vähintään 15 g / 1 000 kcal, liikuntaa vähintään 4 h/viikko. Keskimääräinen seuranta-aika oli 3.2 vuotta. Neljän vuoden seurannan kohdalla diabetes oli puhjennut 11 %:lle koeryhmästä ja 23 %:lle kontrolliryhmästä. Tyypin 2 diabeteksen riski väheni 58 % koeryhmässä (p < 0.001). Diabetesriskin vähenemiseen vaikuttivat elämäntapamuutokset.

DPS-tutkimuksen (Diabetes Prevention Study) seurantatutkimuksessa «Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:167»2 neljän vuoden seuranta-ajan kohdalla tyypin 2 diabetekseen sairastumattomia henkilöitä seurattiin vielä kolme vuotta. Heiltä seurattiin diabetekseen sairastuvuutta, painoa, ruokavaliota (rasvojen osuus ja koostumus sekä kuitujen saanti) ja fyysistä aktiivisuutta. Kuuden vuoden seurannan kohdalla diabetesriski oli koeryhmässä 23 % ja kontrolliryhmässä 38 %. Alla taulukossa «Kuinka moni (%-osuus tutkittavista) saavutti vähintään yhden tutkimusintervention 5 tavoitteesta (laihtuminen vähintään 5 %, kokonaisrasva < 30 E%, tyydyttynyt rasva < 10 E%, kuitua vähintään 15 g / 1»1 on esitetty, miten monta hoitotavoitetta koe- ja kontrolliryhmäläiset saavuttivat.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa DPP-tutkimuksessa (Diabetes Prevention Program) «Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:403»3 satunnaistettiin 3 242 henkilöä, joilla oli IGT kolmeen ryhmään: lumeryhmä, metformiinilääkitystä saanut ryhmä (850 mg x 2/vrk) ja elämäntapamuutoksiin tähdännyt ryhmä (tavoitteena 7 %:n laihtuminen ja 150 min liikuntaa viikossa). Tutkittavien keski-ikä oli 51 vuotta ja BMI 34. Naisia oli tutkittavista 68 %. Keskimääräinen seuranta-aika oli 2.8 vuotta. Tutkimuksen lopussa tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys oli 11 % lumeryhmässä, 7.8 % metformiiniryhmässä ja 4.8 % elintaparyhmässä. Interventioryhmästä 50 % oli saavuttanut tavoitteen 7 % painonpudotuksesta 24 kuukauden seurannan kohdalla. Liikuntatavoitteen (150 min/viikko) saavutti interventioryhmästä 74 % 24 kuukauden seurannan kohdalla. Interventioryhmässä energian vähentyminen ruokavaliosta oli 450 kcal ± 26 kcal/vrk (P < 0.001). Tyypin 2 diabetekseen sairastumisriski väheni interventioryhmässä 58 %.

Saman tutkimuksen toisessa analyysissa «Hamman RF, Wing RR, Edelstein SL ym. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7 »4 seurattiin vuosina 1999–2001 yhteensä 1 079:ää iältään 25–84-vuotiasta (keskiarvo 50.6 vuotta) ylipainoista henkilöä (kehon painoindeksi BMI keskimäärin 33.9). Tutkittavista naisia oli 68 %. Analyysissa haluttiin analysoida tarkemmin painonpudotuksen, liikunnan ja ruokavalion merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Tutkimustuloksissa laihdutuksella oli suurin merkitys diabetesriskin vähenemisellä (hazard ratio, HR 0.42 / 5 kg: P< 0.0001). Viiden kilon laihdutus 3.2 vuoden seuranta-aikana pienensi diabetesriskiä 55 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:167»2: Raskausdiabetestaustaa ei tutkimuksessa ole raportoitu.

«Hamman RF, Wing RR, Edelstein SL ym. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7 »4: Käytössä 2 h:n 75 g:n sokerirasitus ja ADA:n kriteerit diabeteksen diagnosoimiseksi. Tutkittavista 45 % edusti etnisiä vähemmistöjä. Tutkittavien raskausdiabetestaustaa ei raportoitu.

Taulukko 1. Kuinka moni (%-osuus tutkittavista) saavutti vähintään yhden tutkimusintervention 5 tavoitteesta (laihtuminen vähintään 5 %, kokonaisrasva < 30 E%, tyydyttynyt rasva < 10 E%, kuitua vähintään 15 g / 1 000 kcal, liikuntaa vähintään 4 tuntia/vko) koe- ja kontrolliryhmissä DPS-tutkimuksen aikana «Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:167»2, ensin 3 vuoden kuluttua tutkimuksen alusta ja sitten koko tutkimusjakson jälkeen. p, muutoksen tilastollinen ero ryhmien välillä.
Saavutettujen tavoitteiden lukumäärä 3 vuoden kohdalla (%), p < 0.0001 Intervention jälkeen 1) (%), p = 0.0042
  1. yksi vuosi intervention lopettamisen jälkeen; intervention aikana todetut diabeetikot poistettu
Koe Kontrolli Koe Kontrolli
0 tavoitetta 10 27 7 14
1 tavoite 31 41 32 40
2 tavoitetta 24 22 24 25
3 tavoitetta 21 5 19 14
4–5 tavoitetta 14 6 18 7

Kirjallisuutta

  1. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
  2. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 «PMID: 17098085»PubMed
  3. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:403
  4. Hamman RF, Wing RR, Edelstein SL ym. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7 «PMID: 16936160»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko