Tulosta

Klotsapiini hoitoresistentissä skitsofreniassa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: A

Klotsapiini on tavanomaisia ja muita toisen polven psykoosilääkkeitä tehokkaampi lääkehoitoresistentin skitsofrenian hoidossa.

Kaikkiaan 12 kontrolloitua tutkimusta (1 916 potilasta) sisältänyt meta-analyysi «Chakos M, Lieberman J, Hoffman E ym. Effectiveness of second-generation antipsychotics in patients with treatment-resistant schizophrenia: a review and meta-analysis of randomized trials. Am J Psychia»1 selvitti klotsapiinin (7 tutkimusta), olatsapiinin (2 tutkimusta) ja risperidonin (1 tutkimus) tehoa ja siedettävyyttä hoitoresistentin skitsofrenian hoidossa. Meta-analyysiin sisältyi lisäksi 2 tutkimusta, joissa klotsapiinia verrattiin risperidoniin lääkehoitoresistentin skitsofrenian hoidossa. Tutkimuksiin osallistuneet potilaat kärsivät kroonisesta skitsofreniasta tai skitsoaffektiivisesta psykoosista, ja heillä esiintyi jatkuvia positiivisia tai negatiivisia oireita.

Meta-analyysissa todettiin klotsapiinin olevan tavanomaisia psykoosilääkkeitä tehokkaampi (effect size 0,14–0,81). Tehoero tuli esille BPRS- ja SANS-asteikoilla ja siedettävyyden suhteen Simpson-Angus-asteikolla sekä potilaiden hoitomyöntyvyydessä. BPRS-asteikolla mitattuna psykoosioireiden kokonaispistemäärä laski 19 % klotsapiiniryhmässä, 13 % olantsapiiniryhmässä ja 20 % risperidoniryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

CATIE-tutkimuksen toisessa vaiheessa «McEvoy JP, Lieberman JA, Stroup TS ym. Effectiveness of clozapine versus olanzapine, quetiapine, and risperidone in patients with chronic schizophrenia who did not respond to prior atypical antipsycho»2 toisen polven psykoosilääkehoitonsa tehon puutteen vuoksi keskeyttäneet potilaat (99 potilasta) satunnaistettiin joko avoimelle klotsapiinihoidolle (49 potilasta, klotsapiiniannos keskimäärin 332 mg/vrk) tai hoidolle muulla toisen polven psykoosilääkkeellä

Arvioituna hoidon jatkumisen tai kolmen kuukauden hoidon jälkeen PANSS-asteikolla mitatun oirelievityksen perusteella klotsapiini oli tehokkaampi kuin ketiapiini tai risperidoni (PANSS-kokonaispistemäärän lasku klotsapiinilla 11,7 pistettä, ketiapiiniryhmässä oirepisteet lisääntyivät keskimäärin 2,5 ja risperidoniryhmässä 4,1 pistettä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 »3 seurattiin vuosina 2000–2007 ensimmäistä kertaa skitsofrenian vuoksi hoidossa olleita potilaita (N = 2 588) keskimäärin kaksi vuotta. Indeksihoitojakson jälkeen hieman yli puolet potilaista (58,2 %) haki psykoosilääkereseptin apteekista hoitoa seuranneen 30 vuorokauden aikana ja 45,7 prosenttia jatkoi sairaalahoidon jälkeistä psykoosilääkitystä kuukauden tai pidempään.

Kahden vuoden seuranta-aikana uuden psykiatrisen sairaalahoidon riskiä verrattiin suhteessa suun kautta käytettyä risperidonia saaneiden potilaiden riskiin. Matalampi riski liittyi klotsapiinin (riskisuhde HR = 0,48; 95 % luottamusväli 0,31–0,76) ja olantsapiinin käyttöön (riskisuhde = 0,54; 95 % luottamusväli 0,40–0,73). Pitkävaikutteisia psykoosilääkeruiskeita saaneiden potilaiden riski joutua uuteen psykiatriseen sairaalahoitoon oli noin kolmannes suun kautta psykoosilääkehoitoa saaneiden potilaiden riskistä (HR = 0,36; 95 % luottamusväli 0,17–0,75).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Chakos M, Lieberman J, Hoffman E ym. Effectiveness of second-generation antipsychotics in patients with treatment-resistant schizophrenia: a review and meta-analysis of randomized trials. Am J Psychiatry 2001;158:518-26 «PMID: 11282684»PubMed
  2. McEvoy JP, Lieberman JA, Stroup TS ym. Effectiveness of clozapine versus olanzapine, quetiapine, and risperidone in patients with chronic schizophrenia who did not respond to prior atypical antipsychotic treatment. Am J Psychiatry 2006;163:600-10 «PMID: 16585434»PubMed
  3. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 «PMID: 21362741»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko