Tulosta

Sähköhoito skitsofreniapotilaan riittämättömässä hoitovasteessa

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Lauri Tuominen

Näytön aste: C

Sähköhoidosta psykoosilääkehoitoon liitettynä saattaa olla hyötyä skitsofreniapotilaan hoidossa, jos vaste pelkkään lääkehoitoon on riittämätön.

Intialaisessa «Goswami U, Kumar U, Singh B. Efficacy of Electroconvulsive Therapy in Treatment Resistant Schizophreinia : A double-blind study. Indian J Psychiatry 2003;45:26-9 »1 satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa tutkittiin molemminpuolisen sähköhoidon (ECT) tehoa 25:llä hoitoresistenttiä skitsofreniaa sairastavalla potilaalla. Potilaat satunnaistettiin aktiiviseen hoitoryhmään (N = 15) tai lumeryhmään (N = 10). Hoitoa annettiin 6 kertaa. Molemmissa ryhmissä potilaat käyttivät klooripromatsiinia yksilöllisillä annoksilla.

Psykoosioireet (BPRS-mittari) laskivat merkittävästi enemmän aktiivisessa hoitoryhmässä (F = 4,5, p = 0,002). Kliinisesti ryhmien välillä ei kuitenkaan todettu eroa Clinical Global Impression asteikolla mitattuna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Thaimaalaisessa tutkimuksessa «Chanpattana W, Chakrabhand ML, Sackeim HA ym. Continuation ECT in treatment-resistant schizophrenia: a controlled study. J ECT 1999;15:178-92 »2 selvitettiin ECT:n vaikuttavuutta relapsien estossa. 51 hoitoresistenttiä skitsofreniapotilasta, jotka olivat saavuttaneet hoitovasteen yhdistelmähoidolla (ECT + flupentiksoli), satunnaistettiin saamaan 6 kuukauden ajan molemminpuolista ECT-hoitoa, flupentiksolia tai yhdistelmähoitoa.

Yhdistelmäryhmässä oli vähemmän relapseja (40 %) kuin pelkkää ECT:tä (93 %) tai pelkkää flupentiksolia (93 %) saaneissa ryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tutkimukset «Goswami U, Kumar U, Singh B. Efficacy of Electroconvulsive Therapy in Treatment Resistant Schizophreinia : A double-blind study. Indian J Psychiatry 2003;45:26-9 »1 ja «Chanpattana W, Chakrabhand ML, Sackeim HA ym. Continuation ECT in treatment-resistant schizophrenia: a controlled study. J ECT 1999;15:178-92 »2: Hoitoresistentin skitsofrenian hoidosta ECT:llä on tiettävästi julkaistu vain kaksi satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta englanniksi

Tutkimus «Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 »3, «»1: Mahdollisesti myös muihin tutkimuksiin, joissa on arvioitu sähköhoidon tehoa skitsofreniassa, on sisällytetty hoitoresistenttejä potilaita, mutta hoidon tehoa ei ole arvioitu erikseen tässä ryhmässä

Tutkimus «Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4 »4 ei sisälly näytönastekatsaukseen, koska artikkeli on julkaistu vain kiinaksi.Tässä tutkimuksessa 246 hoitoresistenttiä skitsofreniaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin joko klotsapiinia ja modifioitua ECT:tä saaviin (N = 123) tai vain klotsapiinia saaviin (N = 123) 8 viikon ajaksi. Yhdistelmähoito vähensi psykoosioireita merkitsevästi enemmän verrattaessa pelkkään lääkehoitoon.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Goswami U, Kumar U, Singh B. Efficacy of Electroconvulsive Therapy in Treatment Resistant Schizophreinia : A double-blind study. Indian J Psychiatry 2003;45:26-9 «PMID: 21206809»PubMed
  2. Chanpattana W, Chakrabhand ML, Sackeim HA ym. Continuation ECT in treatment-resistant schizophrenia: a controlled study. J ECT 1999;15:178-92 «PMID: 10492856»PubMed
  3. Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 «PMID: 15846598»PubMed
  4. Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko