Tulosta

Opioidien käyttö kuolevalla dementiapotilaalla

Näytönastekatsaukset
21.9.2007
Marja-Liisa Laakkonen

Näytön aste: C

Vanhuspotilailla, myös dementiaa sairastavilla, voitaneen käyttää opioideja myös ei-malignin kivunhoidossa.

10 372 amerikkalaista vanhainkotipotilasta, joilla esiintyi pitkittynyttä kipua (persistant pain) seurattiin «Won A, Lapane KL, Vallow S ym. Long-term effects of analgesics in a population of elderly nursing home residents with persistent nonmalignant pain. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:165-9 »1 6 kuukauden ajan Resident Assessment Instrument (= RAI) minimun data set (= MDS, versio 2) arvioinnin kautta. Pitkittynyt kipu määriteltiin kivuksi, joka oli kestänyt yli 3 kuukautta tai kauemmin tai toistui vaihtelevasti yli 6 kuukauden ajan. Tutkimukseen otettiin 3 669 asukasta (keski-ikä noin 83 vuotta), joilla ei ollut muutoksia kipulääkityksessä 6 kuukauden seuranta-aikana. Heistä 40 % ei käyttänyt mitään kipulääkettä, ei-opioidikipulääkkeitä käytti 38 %, lyhytvaikutteisia opioideja 19 % ja pitkävaikutteisia opioideja 3.3 %. Lievää dementiaa sairastavia oli yhteensä 1 316, heistä 31 % käytti pitkävaikutteista opioidilääkitystä ja 30 % lyhytvaikutteista.

Toimintakyky (AHR, adjusted hazard ratio = 1.85; 95 % CI 0.99 – 2.50) ja sosiaalisuus (AHR = 1.58; 95 % CI 0.99 – 2.50) kohenivat pitkävaikutteisten opioidien käyttäjillä lyhytvaikutteisiin opioideihin verrattuna. Käytettäessä mitä tahansa kipulääkettä, myös opioideja, muutoksia ei tapahtunut kognitiossa tai mielialassa. Kaatumisriski oli pienempi ylipäänsä kipulääkkeiden käyttäjillä. Mahdollisia haittoja, kuten kaatuminen, ummetus, keuhkokuume, suolistoverenvuoto, munuaisten vajaatoiminta, delirium ja depressio, arvioitiin MDS + ICD-9 -luokituksen kautta. Delirium oireet arvioitiin myönteisiksi, jos jo 1/6 MDS:n deliriumoireista esiintyi. Edellä mainittuja haittavaikutuksia ei pitkävaikutteisia opioideja käyttävillä todettu useammin verrattaessa niihin, jotka eivät käyttäneet kipulääkitystä lainkaan tai jotka käyttivät ei-opioidi kipulääkitystä.

Tutkijoiden mukaan pitkävaikutteiset opioidit näyttivät hyödyllisiltä ja turvallisilta kroonisen (ei syöpään liittyvän) kivun hoidossa vanhainkotipotilailla. Yleistäen tutkijat arvioivat, että kipua ei seurata ja arvioida riittävästi vanhainkotipotilailla: 40 % potilaista, joilla kirjattiin esiintyvän päivittäin kipua tai vaikeaa kipua, ei saanut kipulääkettä 6 kuukauden seurannan aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksen «Manfredi PL, Breuer B, Wallenstein S ym. Opioid treatment for agitation in patients with advanced dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:700-5 »2 tarkoituksena oli arvioida olisiko dementiapotilaan pitkittynyt yli 3 kuukautta kestänyt agitaatio lievitettävissä kipulääkityksellä. Tutkimus oli sokkoutettu lumekontrolloitu crossover-tutkimus, jossa oli yhteensä 47 keskivaikeaa – vaikeaa dementiaa sairastavaa potilasta (keski-ikä 85 vuotta). Agitaatio määriteltiin seuraavasti: Cohen-Mansfield Agitation Inventory score (CMAI) > tai = 40 ja potilaalla oli vähintään yksi agitoitu käytöstilanne päivittäin. 25/47 tutkimuspotilaalle annettiin 4 viikkoa lumetta ja 4 viikkoa opioidia. Potilailla oli pitkittynyt agitaatio, vaikka he saivat vähintään kahta psykotrooppista lääkettä. Opioidina annettiin joko oksikodonia 10 mg x 2 tai pitkävaikutteista morfiinia 20 mg x1 p.o. Opioidin anto ei vähentänyt agitaatiota. Kuitenkin 13 potilaalla, jotka olivat yli 85-vuotiaita, agitaation aste väheni huomattavasti ilman sedaatiota. Tutkijat arvioivat, että tulos olisi voinut olla parempi, jos annoksen olisi voinut titrata yksilöllisesti. Annokset olivat todennäköisesti liian pienet.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Won A, Lapane KL, Vallow S ym. Long-term effects of analgesics in a population of elderly nursing home residents with persistent nonmalignant pain. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:165-9 »1:Terminaalivaiheen ja keskivaikean-vaikean vaiheen dementia ja syöpää sairastavat potilaat oli suljettu pois tutkimuksesta. Lievää dementiaa sairastavien potilaiden kivunhoidosta opioideilla tutkimus tuo kaivattua tietoa.

«Manfredi PL, Breuer B, Wallenstein S ym. Opioid treatment for agitation in patients with advanced dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:700-5 »2: Drop out suuri (22/47). Annetut morfiini- ja oksikoniannokset eivät olleet ekvipotentteja. Tutkimus kohdistui käytöshäiriöisiin potilaisiin, mutta hoidossa ei käytetty Alzheimer-lääkkeitä.

Kirjallisuutta

  1. Won A, Lapane KL, Vallow S ym. Long-term effects of analgesics in a population of elderly nursing home residents with persistent nonmalignant pain. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:165-9 «PMID: 16510860»PubMed
  2. Manfredi PL, Breuer B, Wallenstein S ym. Opioid treatment for agitation in patients with advanced dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:700-5 «PMID: 12891637»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko