Tulosta

Opioidit neuropaattisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.9.2007
Harri Tohmo

Näytön aste: B

Opioidit ovat tehokkaita neuropaattisen kivun hoidossa.

Systemaattisessa katsauksessa «Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD006146 »1 «»1 ja meta-analyysissa arvioitiin opioidien (morfiini, fentanyyli, alfentaniili, oksikodoni, kodeiini, metadoni, meperidiini, levorphanoli) analgeettista tehoa ja haittavaikutuksia neuropaattisen kivun hoidossa. Kirjallisuutta kerättiin kevääseen 2005 asti. Katsaukseen otettiin mukaan satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. Yhdeksässä tutkimuksessa opioidia (460 potilasta) annosteltiin 8 – 70 päivän ajan (mediaani 28 päivää). Seitsemän tutkimuksen meta-analyysissa (N = 301) VAS-arvo laski opioidihoidon vaikutuksesta 13 yksikköä (asteikolla 0 – 100) enemmän kuin lumeen vaikutuksesta (95 % CI –16 – -9, p < 0.00001) (tutkimusryhmät: postherpeettinen neuralgia 2 tutkimusta, diabeettinen neuropatia 2 tutkimusta, ”aavesärky” 1 tutkimus, ”mixed” 1 tutkimus, DM + postherpeettinen neuralgia 1 tutkimus). Kahden tutkimuksen meta-analyysissa (N = 74) oksikodoni vähensi allodyniaa selvästi lumetta tehokkaammin (VAS-lasku -24 yksikköä, 95 % CI -33 ja -15), p < 0.00001). Tavallisin haittavaikutus oli pahoinvointi (33 % opioidilla vs 9 % kontrollilääkkeellä, NNH 4.2), ummetus (33 % vs 10 %, NNH 4.2), uneliaisuus (29 % vs 12 %, NNH 8.3), huimaus (dizziness) (21 % vs 6 %, NNH 7.1) ja oksentelu (15 % vs 3 %, NNH 8.3). Yksitoista prosenttia (23/2 121) potilaista lopetti opioidihoidon haittavaikutusten vuoksi. Neljä prosenttia (9/202) potilaista lopetti hoidon lumeen haittavaikutusten vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD003726 »2 «»2 ja meta-analyysissa arvioitiin tramadolin tehokkuutta neuropaattisessa kivussa. Kirjallisuutta kerättiin kesäkuuhun 2005 asti. Katsaukseen otettiin mukaan randomoituja tai kvasi-randomoituja kontrolloituja tutkimuksia, joissa tramadolia verrattiin lumeeseen (4 tutkimusta, N = 338) tai muuhun lääkkeeseen (vertailu klomipraminiin 1 tutkimus, vertailu morfiiniin 1 tutkimus). Meta-analyysiin otettiin kolme lumekontrolloitua tutkimusta (N = 269). NNT tramadolin (100 – 400 mg/vrk) vähintään 50 % kivun lievitykselle oli 3.8 (95 % CI 2.8 – 6.3). NNH lääkityksen lopettamiselle haittavaikutusten vuoksi oli 8.3 (95 % CI 5.6 – 17). Tutkimusten seuranta kesti ad 4 – 6 viikkoa. Aineisto oli riittämätön, jotta olisi voitu tehdä johtopäätöksiä tramadolin tehosta verrattuna muihin lääkityksiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD006146 »1: Tutkimusten seuranta-ajat olivat liian lyhyet opioidien pitkäaikaisten haittavaikutusten ja turvallisuuden arvioimiseksi.

«Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD003726 »2: Tutkimusten seuranta-ajat olivat liian lyhyet pitkäaikaisten haittavaikutusten ja turvallisuuden arvioimiseksi. Yhdessä tutkimuksessa arvioitiin tramadolin tehoa neuropaattisen kivun eri modaliteetteihin. Tässä tutkimuksessa tramadolilla oli merkittävä terapeuttinen vaikutus parestesioihin, allodyniaan sekä kosketuksen laukaisemaan kipuun.

Kirjallisuutta

  1. Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD006146 «PMID: 16856116»PubMed
  2. Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD003726 «PMID: 16856016»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko