Tulosta

Tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin yhdistäminen opioidiin kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
20.9.2007
Harri Tohmo

Näytön aste: C

Tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin yhdistäminen opioidiin saattaa lievittää kipua tehokkaammin kuin opioidi yksinään.

Kvalitatiiviseen systemaattiseen Cochrane-katsaukseen «McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD005180 »1 «»1 hyväksyttiin 42 tutkimusta ja 3 084 syöpää sairastavaa potilasta. Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tai kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Opioidi vs opioidi + NSAID asetelmaa vertailtiin kuudessa tutkimuksessa (N = 136). Tutkimuksissa käytetyt opioidit olivat morfiini, kodeiini, metadoni sekä kahdessa tutkimuksessa ”erilaisia” tarkemmin määrittelemättömiä opioideja. Neljässä tutkimuksessa opioidi + NSAID oli parempi kuin pelkkä opioidi (N = 86). Vain kaksi tutkimusta oli kestoltaan yli viikon mittaisia (N = 40). Näistä kahdesta tutkimuksesta vain toisessa opioidin yhdistäminen NSAID:n paransi analgesiaa (N = 14). Tulokset eivät vahvista suositusta opioidin ja tulehduskipulääkkeen yhteiskäytöstä, mutta eivät myöskään osoita suositusta vääräksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kanadassa ja Australiassa tehdyssä lumekontrolloidussa, kaksoissokeutetussa cross-over-tutkimuksessa «Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo»2 verrattiin opioidin (morfiini ja hydromorfoni) vs parasetamolin + opioidin analgeettista tehoa syöpää sairastavilla potilailla (N = 30). Verbaalisella numeerisella asteikolla (VNS) arvioiden parasetamolin yhdistäminen opioidiin paransi analgeettista tehoa verrattuna pelkkään opioidiin (ryhmien välinen keskimääräinen ero VNS-asteikolla 0.4, 95 % CI 0.1 – 0.8, p = 0.03). VAS-asteikolla arvioiden ryhmät eivät eronneet toisistaan. Tutkimuksen kokonaiskesto oli 4 vuorokautta. Parasetamolin oraalinen annos oli 1g kuuden tunnin välein. Tutkimukseen ei saatu kerättyä tavoiteltua 50 potilaan aineistoa, koska Australiassa kliinikot eivät halunneet lopettaa parasetamolin käyttöä ja Kanadassa kliinikot eivät puolestaan halunneet aloittaa parasetamolin käyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuksissa «McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD005180 »1 ei ollut mukana ns. koksibeja. Tutkimukset olivat kestoltaan liian lyhyitä, jotta interventioiden pitkäaikaista tehoa tai haittavaikutuksia olisi voitu luotettavasti arvioida.

Tutkimus «Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo»2 oli kestoltaan lyhyt erityisesti haittavaikutusten arvioimiseksi. Kivun lievittymistä arvioitiin useammalla mittarilla (VNS, VAS). Bonferronin korjausta tai vastaavaa tilastollista menetelmää ei ollut käytetty. Marginaalisesti ”positiivinen” tutkimustulos voi siis aiheutua myös sattumasta.

Kirjallisuutta

  1. McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD005180 «PMID: 15654708»PubMed
  2. Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over trial. J Clin Oncol 2004;22:3389-94 «PMID: 15310785»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko