Tulosta

Tulehduskipulääkkeen ja opioidin yhteiskäyttöön liittyvät haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Harri Tohmo

Näytön aste: D

Pitkäaikaisessa käytössä tulehduskipulääkkeen ja opioidin käyttöön yksinään saattaa liittyä yhtä paljon haittavaikutuksia kuin tulehduskipulääkkeen ja opioidin yhteiskäyttöön.

Kvalitatiiviseen systemaattiseen Cochrane-katsaukseen «McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 »1 «»1 hyväksyttiin 42 tutkimusta, joissa oli yhteensä 3 084 syöpää sairastavaa potilasta. Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tai kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Koko aineistosta ei voitu tehdä meta-analyysia. Yksittäisistä ja osa-aineistoa koskevista kysymyksenasetteluista kyettiin tekemään meta-analyyseja. Vertailtaessa haittavaikutusten vuoksi keskeyttäneiden potilaiden määrää NSAID vs NSAID + opioidi OR oli 0.45 (95 % luottamusväli 0.06 – 3.57) (neljä tutkimusta, NSAID = 169 ja NSAID + opioidi = 174) ja haittavaikutuksia raportoineiden potilaiden määrää NSAID vs NSAID + opioidi OR oli 0.77 ( 95 % luottamusväli 0.35 – 1.67) (kuusi tutkimusta, NSAID = 266 ja NSAID + opioidi = 572). Vertailussa arvo < 1 suosii NSAID:n ja arvo > 1 NSAID:n+opioidin käyttöä. Opioidi vs NSAID + opioidi vertailussa OR oli 0.8 ( 95 % luottamusväli 0.06 – 10.56) (haittavaikutusten vuoksi keskeyttäneiden potilaiden määrä) (kolme tutkimusta, Nonpioidi = 58 ja NSAID + opioidi = 48). Luottamusvälit olivat leveät ja raja-arvon 1 molemmin puolin, joten tulosten perusteella ei voida tehdä päätelmiä hoitovaihtoehtojen paremmuudesta. Suurin osa katsauksen tutkimuksista kesti alle viikon, joten interventioiden pitkäaikaisturvallisuudesta ja haittavaikutuksista saadut tiedot jäivät puutteellisiksi, erityisesti NSAID osalta (riski ylemmän mahasuolikanavan verenvuodosta, vaikutukset munuaisten toimintaan).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Italialaiseen prospektiiviseen, satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen «Mercadante S, Fulfaro F, Casuccio A. A randomised controlled study on the use of anti-inflammatory drugs in patients with cancer pain on morphine therapy: effects on dose-escalation and a pharmacoecon»2 otettiin yhteensä 156 potilasta. Kaikki potilaat sairastivat pitkälle edennyttä syöpää. Potilaita seurattiin avoterveydenhuollossa heidän kuolemaansa asti. Tutkimuksessa todettiin, että ketorolaakin lisääminen morfiiniin lisäsi gastrointestinaalioireita verrattuna potilaisiin, jotka saivat pelkästään morfiinia (p < 0.0005 viikolla 3, p = 0.008 viikolla 4 ja p = 0.004 viikolla 5).

Ketorolaakin lisääminen morfiiniin vähensi kivun intensiteettiä vain yhdellä seurantaviikolla (Numeral Rating Scale, 95 % luottamusväli 3.34 (2.84 – 3.84) vs 4.83 (4.05 – 5.61), p = 0.005, merkitsevä ero vain viikolla 3, seurantaviikkoja yhteensä 9). Ketorolaakin lisääminen morfiiniin vähensi morfiinin annoksen noston tarvetta (Opioid Escalation Index %, 95 % luottamusväli 1.46 (0.78 – 2.15) vs 5.44 (3.09 – 7.80), p < 0.0005). Ummetusta esiintyi enemmän pelkästään morfiinia saavilla potilailla (p = 0.006 viikolla 3, p = 0.018 viikolla 4, p = 0.006 viikolla 5).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kommentit

«McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 »1: Tutkimuksissa oli vain syöpää sairastavia potilaita eikä sairauden vaihe käynyt ilmi. Tutkimuksissa ei ollut mukana ns. koksibeja. Tutkimukset olivat kestoltaan liian lyhyitä, jotta haittavaikutusprofiilia olisi voitu luotettavasti arvioida.

«Mercadante S, Fulfaro F, Casuccio A. A randomised controlled study on the use of anti-inflammatory drugs in patients with cancer pain on morphine therapy: effects on dose-escalation and a pharmacoecon»2: Tulehduskipulääkkeenä käytettiin ketorolaakkia, jolla mielletään olevan hyvä analgeettinen teho ja jonka tiedetään aiheuttavan runsaasti ylemmän gastronintestinaalikanavan oireita (eroosiot, haavaumat, vuodot). Tutkijat itse pitävät tuloksiaan preliminäärisinä. Tutkimuksessa oli pitkähkö seuranta-aika.

Kirjallisuutta

  1. McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 «PMID: 15654708»PubMed
  2. Mercadante S, Fulfaro F, Casuccio A. A randomised controlled study on the use of anti-inflammatory drugs in patients with cancer pain on morphine therapy: effects on dose-escalation and a pharmacoeconomic analysis. Eur J Cancer 2002;38:1358-63 «PMID: 12091067»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko