Tulosta

Opioidin yhdistäminen tulehduskipulääkkeeseen tai parasetamoliin kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Harri Tohmo

Näytön aste: C

Tulehduskipulääkkeen ja opioidin käyttö yhdessä saattaa lievittää kipua paremmin kuin tulehduskipulääke tai opioidi yksinään.

Kvalitatiiviseen systemaattiseen Cochrane-katsaukseen «McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 »1 hyväksyttiin 42 tutkimusta ja 3 084 syöpää sairastavaa potilasta. Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tai kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia.

NSAID vs NSAID + opioidi asetelmaa vertailtiin kahdeksassa tutkimuksessa (N = 997). Neljässä tutkimuksessa NSAID + opioidi oli parempi kuin pelkkä NSAID (N = 464). Kaikki ne neljä tutkimusta, joissa NSAID + opioidi oli parempi kuin pelkkä NSAID, olivat kaksoissokkoutettuja. Näistä neljästä tutkimuksesta yhdessä tutkimusasetelma oli paralleeli, yhdessä lumekontrolloitu latinalainen neliö (Latin square), yhdessä lumekontrolloitu vaihtovuoroinen ja yksi oli satunnaistettu kontrolloitu monikeskustutkimus. Opioideina käytettiin kolmessa tutkimuksessa kodeiinia ja yhdessä butorphanolia. Ne neljä tutkimusta, joissa NSAID + opioidi ei ollut parempi kuin pelkkä NSAID, olivat tutkimusasetelmaltaan kaikki kaksoissokkoutettuja ja paralleeleja. Muilta osin tutkimusasetelma oli yhdessä double dummy kaksoislumesokkoutettu ja yhdessä lumekontrolloitu. Opioidina käytettiin kaikissa neljässä tutkimuksessa kodeiinia.

Opioidi vs opioidi + NSAID asetelmaa vertailtiin kuudessa tutkimuksessa (N = 136). Tutkimuksissa käytetyt opioidit olivat morfiini, kodeiini, metadoni sekä kahdessa tutkimuksessa "erilaisia" tarkemmin määrittelemättömiä opioideja.

Neljässä tutkimuksessa opioidi + NSAID oli parempi kuin pelkkä opioidi (N = 86). Vain kaksi tutkimusta oli kestoltaan yli viikon mittaisia (N = 40).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kommentit:

«McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 »1: Tutkimuksissa ei ollut mukana ns. koksibeja. Suurin osa katsauksen tutkimuksista kesti alle viikon, joten interventioiden pitkäaikaisesta tehosta, turvallisuudesta ja haittavaikutuksista saadut tiedot jäivät puutteellisiksi. Cochrane-katsaukseen «McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 »1 sisältyi myös yksittäisiä töitä, joissa oli käytetty parasetamolia. Näitä ei oltu arvioitu erikseen. Kaikki tulokset oli ryhmitelty NSAID-ryhmään.

Kirjallisuutta

  1. McNicol E, Strassels SA, Goudas L ym. NSAIDS or paracetamol, alone or combined with opioids, for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD005180 «PMID: 15654708»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko