Tulosta

Palliatiivinen kipusädehoito (uusintasädehoito)

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: B

Uusintasädehoito ilmeisesti lievittää luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua tehokkaasti.

Japanilaisessa tutkimuksessa «Jeremic B, Shibamoto Y, Igrutinovic I. Single 4 Gy re-irradiation for painful bone metastasis following single fraction radiotherapy. Radiother Oncol 1999;52:123-7 »1 vuodelta 1999 selvitettiin uusintasädehoidon tehoa. Uusintasädehoitona annettiin 135 potilaan aineistossa 109 potilaalle 4 Gy:n kertahoito. Potilaat toimivat omina kontrolleinaan. Kaikki potilaat olivat saaneet aiemmin kertasädehoidon 4 – 8 Gy.

80 potilaalla (74 %) kipu lievittyi uusintahoidolla ja 31 %:lla saavutettiin täydellinen kivunlievitys. Täydellinen kivunlievitys saavutettiin useimmin niillä potilailla, jotka olivat saaneet täydellisen kivunlievityksen myös ensimmäisestä sädehoitokerrasta. Kuitenkin 26 potilasta, joilla ensimmäinen kipusädehoito ei ollut auttanut, 12 (46 %) sai vastetta uusintasädehoidosta. Aiemman sädehoidon annoksella tai fraktioinnilla ei ollut merkitystä uusintasädehoidon vasteeseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa 1171 syöpäpotilaan tutkimuksen uudessa analyysissä «van der Linden YM, Lok JJ, Steenland E ym. Single fraction radiotherapy is efficacious: a further analysis of the Dutch Bone Metastasis Study controlling for the influence of retreatment. Int J Radiat»2 vuodelta 2004 selvitettiin uusintasädehoidon tehoa. 173/1 157 (15 %) sai uusintasädehoidon. Potilaat toimivat omina kontrolleinaan.

Yhteensä 63 % potilaista piti uusintasädehoitoa tehokkaana: 66 % kertasädehoidon jälkeen ja 46 % fraktioidun sädehoidon jälkeen (hoitovasteeksi katsottiin kivun intensiteetin lasku kahdella yksiköllä 0 – 10 asteikolla kipulääkityksen pysyessä ennallaan, tai kipulääkityksen vähentäminen ilman kivun pahenemista). Ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kynnys antaa uusintasädehoito kertasädehoidon jälkeen oli matalampi kuin fraktioidun sädehoidon jälkeen (kivun intensiteetti ennen uusintasädehoitoa oli matalampi kertasädehoidon saaneilla potilailla 6.8/10 kuin fraktiodun sädehoidon saaneilla potilailla 7.5/10), mikä vaikuttaa uusintasädehoidon tulokseen kertahoidon eduksi. Keskimäärin uusintasädehoito annettiin kertasädehoidon jälkeen myös aikaisemmin (13 viikon kuluttua) kuin fraktioidun sädehoidon jälkeen (21 viikon kuluttua) ensimmäisestä hoidosta. Vaste uusintahoidolle ilmaantui keskimäärin 5 – 6 viikon kuluessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jeremic B, Shibamoto Y, Igrutinovic I. Single 4 Gy re-irradiation for painful bone metastasis following single fraction radiotherapy. Radiother Oncol 1999;52:123-7 «PMID: 10577697»PubMed
  2. van der Linden YM, Lok JJ, Steenland E ym. Single fraction radiotherapy is efficacious: a further analysis of the Dutch Bone Metastasis Study controlling for the influence of retreatment. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:528-37 «PMID: 15145173»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko