KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Kortikosteroidi yhdistelmälääkityksenä pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.8.2012
Eeva Rahko

Näytön aste = D

Kortisonia yhdistettynä metoklopramidiin käytetään usein parantumattomasti sairaiden potilaiden pahoinvoinnin hoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö hoidon hyödystä puuttuu.

Kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in addition to metoclopramide for chronic nausea in patients with advanced cancer: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2004;28:381-8 »1 selvitettiin deksametasonin antiemeettistä tehoa metoklopramidin lisälääkkeenä. Tutkimukseen otettiin 51 edennyttä syöpää sairastavaa potilasta, jotka olivat kärsineet pahoinvoinnista (> 3/10 asteikolla 0–10) vähintään kahden viikon ajan huolimatta yli 48 tunnin ajan kestäneestä metoklopramidilääkityksestä (40–60 mg). Potilaat satunnaistettiin saamaan joko deksametasonia 10 mg x 2/vrk p.o. (n = 25) tai lumetta (n = 26) kahdesti vuorokaudessa metoklopramidin 40 mg/vrk p.o. lisäksi viikon ajan. Pahoinvoinnin ja oksentelun lisäksi mitattiin ruokahalua, fatiqueta, kipua, oksentelukertoja, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä hoidon haittavaikutuksia. Oiremittarina käytettiin sekä numeerista 0–10 että kategorista asteikkoa, hyvinvointimittarina 0–10 asteikkoa ja elämänlaatua FACT-lomakkeella. Potilaat pitivät päivittäistä haittavaikutuskirjanpitoa nilkkaturvotuksesta, unettomuudesta, levottomuudesta ja muista mahdollisista oireista.

Deksametasoniryhmästä jäi pois 3/25 (vatsaärsytys n = 1, kontrolloimaton pahoinvointi ja oksentelu n = 2) ja lumeryhmästä 5/26 (kontrolloimaton pahoinvointi n = 1, kognitiivinen häiriö n = 1, lääkkeen otosta kieltäytyminen n = 2, hävisi seurannasta n = 1).

Pahoinvointi lievittyi molemmissa ryhmissä merkitsevästi lähtötilanteeseen verrattuna. Keskimääräinen pahoinvoinnin intensiteetti oli päivänä 1 deksametasoni- ja lumeryhmillä 8.0 ja 7.4. Päivänä 8 vastaavat luvut olivat 2.1 ja 2.0. Pahoinvoinnin muutoksen keskiarvo oli päivinä 3 ja 8 deksametasoni- ja lumeryhmillä 4.5 ja 2.9 (p = 0.16) sekä 5.9 ja 5.7 (p = 0.85). Molemmissa ryhmissä todettiin ruokahalun paraneminen ja fatiquen lievittyminen päivinä 3 ja 8 lähtötasoon verrattuna. Kipu, oksentelu, hyvinvointi ja elämänlaatu pysyivät muuttumattomina molemmissa ryhmissä mittauspäivinä eikä haittavaikutusprofiili eronnut ryhmien välillä muutoin, paitsi elämänlaatu koheni molemmissa ryhmissä fyysisen hyvinvoinnin suhteen.

Tutkijat totesivat, ettei deksametasoni eronnut tässä tutkimuksessa merkitsevästi lumeesta kroonisen pahoinvoinnin, ruokahalun ja fatiquen suhteen. Tutkijat totesivat, että metoklopramidihoitoa kannattaa jatkaa pidempään, vaikkei vastetta heti saataisikaan, sillä pahoinvointivaste voi tulla vasta myöhemmin noin viikon käytön aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in addition to metoclopramide for chronic nausea in patients with advanced cancer: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2004;28:381-8 «PMID: 15471656»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko