Tulosta

Lääkehoidon vaikutus elämän lopun ruokahaluttomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.8.2012
Juha Hänninen

Näytön aste: A

Megestroliasetaatilla on vaikutusta loppuvaiheen ruokahaluttomuuden hoidossa.

Päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Berenstein EG, Ortiz Z. Megestrol acetate for the treatment of anorexia-cachexia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD004310 »1 selvitettiin megesteroliasetaatin tehokkuutta ja turvallisuutta syövän, AIDS:n ja muiden tautien aiheuttaman anoreksia-kakeksiasyndrooman lievittämisessä. Katsauksessa keskityttiin tutkimuksiin, joissa megesteroliasetaattia verrattiin lumeeseen, toiseen aktiivisesti vaikuttavaan lääkeaineeseen sekä megesteroliasetaatin vaikutuksiin eri annostuksilla. Tuloksia mitattiin ruokahalun lisääntymisenä (kalorien saanti, potilaiden määrä, jotka kokivat ruokahalun lisääntyneen), painon nousulla, käsivarren ympärysmittauksella tai elämänlaadun parantumisella. Satunnaistettujen tutkimusten määrä oli 59, joista 30 täytti inkluusiokriteerit (4 123 potilasta), ja päivityksessä kaksi tutkimusta, jotka täyttivät inkluusiokriteerit (703 potilasta). 11alkuperäisen katsauksen tutkimuksista oli korkealaatuisia.

Tutkimukset osoittivat megesteroliasetaatin olevan lumetta parempi ruokahalun lisäämisen ja painon nousun suhteen. Vaikutus ei ole annosriippuvainen siten, että korkeammilla annoksilla vaste olisi parempi. Tutkimuksissa ilmeni heterogeenisyyttä elämänlaadun paranemisen suhteen (mittarien vaihtelevuus). Yhteenvetona katsaus toteaa, että megesteroliasetaattia voidaan käyttää ruokahalun ja painon lisäämiseksi syöpäpotilailla. Elämänlaadun parantumisen suhteen ei ole systemaattista näyttöä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontrolloidussa, osin kaksoissokkoutetussa ja osin avoimessa kliinisessä italialaisessa tutkimuksessa «De Conno F, Martini C, Zecca E ym. Megestrol acetate for anorexia in patients with far-advanced cancer: a double-blind controlled clinical trial. Eur J Cancer 1998;34:1705-9 »2 arvioitiin pieniannoksisen megesteroliasetaatin (320 mg/vrk) vaikutusta edennyttä syöpää sairastavien potilaiden ruokahaluun. Ensimmäisessä sokkoutetussa vaiheessa tutkimusryhmä sai 2 x 160 mg megesteroliasetaattia ja kontrolliryhmä lumetta 2 viikon ajan. Toisessa avoimessa vaiheessa kumpikin ryhmä sai vasteen mukaan titratun annoksen megesteroliasetaattia. Potilailta mitattiin ruokahalu, nautitun ruuan määrä, paino, toimintakyky, mieliala ja elämänlaatu. Tutkimukseen osallistui 42 potilasta, joista 33 oli lopullisessa evaluaatiossa.

Tutkimusryhmässä ruokahalu (mitattu appetite score) lisääntyi merkitsevästi ensimmäiset 7 päivää (P = 0.0023), ja vaikutus oli edelleen nähtävissä 14 päivän jälkeen (P = 0.0064). Tutkimusryhmän potilaista 88.2 % piti hoitoa tehokkaana, kun kontrolliryhmässä 25 % koki hoitonsa tehokkaaksi. Muissa muuttujissa ei havaittu merkittäviä muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa vertailussa «Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA ym. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia. J Clin Oncol 1999;17:3299-306»3 verrattiin megesteroliasetaatin ja deksametasonin sekä fluoxymegesteronin tehoa syöpään liittyvän anoreksia-kakeksian hoidossa. Potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: deksametasoni 0.75 mg x 4, megesteroliasetaatti 800 mg x 1 ja fluoxymegesteroni 10 mg x 2. Potilaita seurattiin kuukausittain painon muutosten ja lääketoksisuuden suhteen. Potilaat täyttivät lisäksi lähtötilanteessa ja kuukausittain kyselyn ruokahalusta ja lääkkeen haittavaikutuksista.

Megesteroliasetaatti ja deksametasoni lisäsivät yhtä paljon ruokahalua ja painoa. Deksametasonilla oli kortikosteroideille tyypillisiä haittavaikutuksia, ja megesterolasetaatin käyttöön liittyi enemmän vena tromboosia. Fluoxymegesteroni osoittautui edellä mainittuja tehottomammaksi.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ei-systemaattisessa katsauksessa «Gadducci A, Cosio S, Fanucchi A ym. Malnutrition and cachexia in ovarian cancer patients: pathophysiology and management. Anticancer Res 2001;21:2941-7 »4 aliravitsemuksen ja kakeksian taustalla oleviksi metabolisiksi tekijöiksi todettiin muun muassa tuumorinekroositekijä alfa, interleukin-1, interleukin-6 ja interferon-g. Niiden vaikutuksesta lipolyysi ja proteolyysi lisääntyvät ja johtavat lihasmassan häviämiseen (tuumorinekroositekijä) sekä rasvakudoksen hukkaan. Tekijöiden merkitys kakeksian synnyssä on tosin epävarma, sillä pentoksifylliinillä, tuumorinekroositekijän inhibiittorilla, ei saatu tuloksia kakeksian hoidossa.

Megesteroliasetaatilla saatiin ruokahalu lisääntymään ja paino lisääntymään, mutta painon lisäys kohdistui rasvakudokseen, ei lihaskudokseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Avoimessa 11 potilaan tutkimuksessa «Khan ZH, Simpson EJ, Cole AT ym. Oesophageal cancer and cachexia: the effect of short-term treatment with thalidomide on weight loss and lean body mass. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:677-82 »5 selvitettiin talidomidin vaikutusta ruokatorven syöpää sairastavien potilaiden painonlaskuun. Potilailla ei ollut ruokatorvea tukkivaa kasvainta. Potilaat olivat kahden viikon ajan isokalorisella ruokavaliolla ja sen jälkeen saivat 2 viikon ajan talidomidia 200 mg/vrk. Tutkimuksen päätetapahtumat olivat painon muutokset ja lihasmassan määrä. Sekundaariset päätetapahtumat olivat elämänlaatu ja muutokset lepoenergiankulutuksessa. Kymmenen potilasta oli mukana tutkimuksen loppuun.

Yhdeksän potilasta kymmenestä menetti painoaan isokalorisen ruokavalion aikana. Talidomidihoidon aikana keskimääräinen painonnousu 2 viikossa oli 1.29 kg (mediaani 1.25 kg).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Espanjalaisessa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Feliu J, González-Barón M, Berrocal A ym. Usefulness of megestrol acetate in cancer cachexia and anorexia. A placebo-controlled study. Am J Clin Oncol 1992;15:436-40 »6 selvitettiin megesteroliasetaatin (240 mg/vrk) tehoa ruokahaluttomuuteen ja painon laskuun palliatiivisessa hoidossa olevilla syöpäpotilailla. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joista 76 sai sokkoutetusti megesteroliasetaattia (MA) kahden kuukauden ajan ja 74 lumelääkettä. Potilaat punnittiin, mitattiin subjektiivinen ruokahalun tunne VAS-asteikolla (1–10) ja mitattiin suorituskyky kuukausittain (Karnofskyn asteikko).

MA-ryhmästä 21/66 potilaasta sai 2 kg tai enemmän lisää painoa, kun kontrolliryhmässä määrä oli 5/62. Ruokahalussa ei tapahtunut muutoksia kontrolliryhmässä, mutta MA-ryhmässä VAS-asteikolla 57.5 %:lla ruokahalu lisääntyi vähintään 2 pisteellä (asteikolla 1–10). Kahdella potilaalla MA-ryhmässä ruokahalun VAS-pisteet olivat yli 6 ennen tutkimusta, tutkimuksen päättyessä 22 potilaan ruokahalu-VAS oli yli 6. Suorituskykyyn hoidolla ei ollut vaikutusta, vaan se laski tutkimuksen aikana kummassakin ryhmässä. Myöskään kuolleisuudessa ei ollut eroja. Kolmen kuukauden kohdalla tutkimuksen alusta 59 % oli elossa, neljän kuukauden kohdalla 25 % ja 5 kuukauden kohdalla 15.6 %.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalaisessa prospektiivisessa, satunnaistetussa ja sokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Vadell C, Seguí MA, Giménez-Arnau JM ym. Anticachectic efficacy of megestrol acetate at different doses and versus placebo in patients with neoplastic cachexia. Am J Clin Oncol 1998;21:347-51 »7 verrattiin megesteroliasetaatin tehoa eri annoksilla lumeeseen neoplastisen kakeksian hoidossa. Potilailla oli sytologisesti tai histologisesti varmennettu parantumaton syöpä, johon liittyi vähintään 5 % painon lasku. Tutkimukseen osallistui 9 keskusta Espanjasta. Potilaita oli yhteensä 107. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään: lume (3 tablettia/vrk), LMA (megesteroliasetaatti 160 mg + 2 lumetablettia/vrk) ja HMA (megesteroliasetaatti 160 mg x 3). Potilailta tutkittiin paino, käsivarren ympärysmitta, triceps-lihaksen pihtipoimumittauksilla, heiltä otettiin laboratoriokokeita sekä määriteltiin elämänlaatu seitsemällä VAS-mittarilla (ruokahalu, kipu, fatigue, suorituskyky, sosiaaliset suhteet, yleinen hyvinvoinnin tunne ja tunne painon lisääntymisestä).

Painon nousua oli: P (13/35), LMA (14/37) ja HMA (24/35). Olkavarren ympärysmitoissa ei ollut tilastollisia eroja ryhmien välillä, ei myöskään albumiinin, prealbumiinin tai ferritiinin arvoissa. Karnofskyn indeksissä ei myöskään havaittu tilastollisia eroja ryhmien välillä. Painon nousu lisääntyi HMA-ryhmässä 12 viikkoon saakka (tutkimuksen kesto). Ruokahalu lisääntyi ajan suhteen eri ryhmissä VAS-asteikolla mitattuna (perustaso, 4 viikkoa, 8 viikkoa, 12 viikkoa) seuraavasti: lume (3.32, 5.11, 5.44, 5.31), LMA (3.06, 5.89, 6.41, 6.10) ja HMA (3.36, 7.70, 6.99, 6.83).

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

 1. Berenstein EG, Ortiz Z. Megestrol acetate for the treatment of anorexia-cachexia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD004310 «PMID: 15846706»PubMed
 2. De Conno F, Martini C, Zecca E ym. Megestrol acetate for anorexia in patients with far-advanced cancer: a double-blind controlled clinical trial. Eur J Cancer 1998;34:1705-9 «PMID: 9893656»PubMed
 3. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA ym. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia. J Clin Oncol 1999;17:3299-306 «PMID: 10506633»PubMed
 4. Gadducci A, Cosio S, Fanucchi A ym. Malnutrition and cachexia in ovarian cancer patients: pathophysiology and management. Anticancer Res 2001;21:2941-7 «PMID: 11712791»PubMed
 5. Khan ZH, Simpson EJ, Cole AT ym. Oesophageal cancer and cachexia: the effect of short-term treatment with thalidomide on weight loss and lean body mass. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:677-82 «PMID: 12641516»PubMed
 6. Feliu J, González-Barón M, Berrocal A ym. Usefulness of megestrol acetate in cancer cachexia and anorexia. A placebo-controlled study. Am J Clin Oncol 1992;15:436-40 «PMID: 1524045»PubMed
 7. Vadell C, Seguí MA, Giménez-Arnau JM ym. Anticachectic efficacy of megestrol acetate at different doses and versus placebo in patients with neoplastic cachexia. Am J Clin Oncol 1998;21:347-51 «PMID: 9708631»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko