Tulosta

Opioidirotaatio eli opioidin vaihto

Näytönastekatsaukset
20.8.2012
Eero Vuorinen

Näytön aste: C

Opioidin vaihto voi tehostaa kivunhoitoa ja vähentää haittavaikutuksia.

Cochrane-katsauksessa «Quigley C. Opioid switching to improve pain relief and drug tolerability. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD004847 »1 vuodelta 2004 käytiin läpi kaikki kevääseen 2003 opioidien rotaatiosta tehdyt tutkimukset. Yhtään RCT:tä ei löytynyt, mutta 23 tapausselostusta sekä 15 retrospektiivistä ja 14 prospektiivista kontrolloimatonta tutkimusta löytyi. Potilasmäärät tutkimuksissa vaihtelivat viidestä sataan.

Yhtä lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksissa päädyttiin siihen, että opioidin vaihto parantaa kivun lievitystä ja vähentää haittavaikutuksia. Katsauksen kirjoittaja päätyy siihen, että opoidin vaihto saattaa parantaa kivun hoitoa, vaikka tieteellinen näyttö näiden tutkimusten perusteella jää vajavaiseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Narabayashi M, Saijo Y, Takenoshita S ym. Opioid rotation from oral morphine to oral oxycodone in cancer patients with intolerable adverse effects: an open-label trial. Jpn J Clin Oncol 2008;38:296-30»2, jossa oli mukana 27 potilasta, seurattiin lääkityksen tehoa ja haittavaikutuksia, kun suun kautta annosteltavasta morfiinista siirryttiin suun kautta otettavaan oksikodoniin. Vaihdon syynä olivat sietämättömät haittavaikutukset tai riittämätön kivun lievitys morfiinilla. 25 potilasta saatiin vietyä 10 päivää kestäneen tutkimuksen läpi.

84 %:lla saatiin tyydyttävä tai hyvä kivunlievitys ilman sietämättömiä haittavaikutuksia. Vaihdolla oli vähiten vaikutusta ummetukseen. Potilaiden munuaistoiminnalla tai opioidien metaboliiteilla ei ollut vaikutusta lopputulokseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Wirz S, Wartenberg HC, Elsen C ym. Managing cancer pain and symptoms of outpatients by rotation to sustained-release hydromorphone: a prospective clinical trial. Clin J Pain 2006;22:770-5 »3 oli mukana 50 avohoidossa hoidettavaa syöpäkipupotilasta, joiden aiempi opioidi vaihdettiin hydromorfoniin. Syynä opioidin vaihtoon oli puutteellinen kivunhoito (N = 18) tai edellisen opioidin aiheuttamat haittavaikutukset (unihäiriöt, keskushermosto-oireet, ummetus, pahoinvointi). Ennen vaihtoa 19:llä potilaalla oli käytössään morfiini, 6:lla oksikodoni, 10:llä tramadoli, 11:llä fentanyyli ja 4:llä buprenorfiini. Fentanyylilaastaria lukuun ottamatta muut lääkkeet oli annosteltu suun kautta. Morfiiniksi muutettuna ennen vaihtoa opioidiannokset olivat 280 mg fentanyylillä, 60.5 mg morfiinilla, 120 mg oksikodonilla, 130 mg tramadolilla ja 60 mg buprenorfiinilla. Hydromorfonin annos titrattiin sopivaksi kullakin potilaalla. Vaihdon jälkeen hydromorfonin vuorokausiannokset vaihtelivat 108.9–137.6 mg/vrk morfiiniksi muutettuna. Hydromorfonin vuorokausiannos vaihteli 27.5 mg:n ja 96 mg:n välillä.

64 %:lla potilaista (N = 32) opioidin vaihto onnistui niin, että kipu ja oireet olivat paremmin hallinnassa vaihdon jälkeen. Kahdella potilaalla oireet (ummetus, sedaatio) jopa pahenivat, ja heidät jouduttiin lähettämään sairaalahoitoon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Dale O, Moksnes K, Kaasa S. European Palliative Care Research Collaborative pain guidelines: opioid switching to improve analgesia or reduce side effects. A systematic review. Palliat Med 2011;25:494-»4 vuodelta 2004 tultiin siihen tulokseen, että opioidin vaihdon hyödyllisyydestä kivunhoidon tehostamiseen tai haittavaikutusten vähentymiseen ei ole näyttöä. Tähän systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan 11 vuoden 2004 jälkeen julkaistua tutkimusta, jotka täyttivät kriteerit. Yhteensä 288 julkaisua käytiin läpi. Yhtään RCT:tä ei ole julkaistu. Eri tutkimuksissa potilaiden määrä vaihteli 10:stä 32:een. Yhteensä potilaita kertyi 280. Useammanlaisia vaihtostrategioita ja vaihtosuhteita oli käytetty. Yleisimmin vaihto tapahtui fentanyylistä morfiiniin tai toisinpäin. Muina opioideina oli ollut metadoni, oksikodoni, buprenorfiini tai hydromorfoni.

Valtaosalla potilaista kivunlievitys parani ja haittavaikutukset vähentyivät vaihdon jälkeen. Tutkimusasetelmien puutteista johtuen näyttöä opioidin vaihdon hyödyllisyydestä ei edelleenkään ole.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

EPCRC:n systemaattisessa katsauksessa «Radbruch L, Trottenberg P, Elsner F ym. Systematic review of the role of alternative application routes for opioid treatment for moderate to severe cancer pain: an EPCRC opioid guidelines project. Pal»5 käytiin läpi 242 julkaisua opioidin annostelureitin vaihdon vaikutuksesta kivun lievityksen tasoon ja haittavaikutuksiin. Lopulliseen analyysiin otettiin mukaan 72 julkaisua. Kahta tai useampaa reittiä oli verrattu 18:ssa julkaisussa, joissa potilaita oli yhteensä 674. Ihon alle tai suoneen annostelussa ei ollut eroa, molemmat toimivat hyvin. Rektaalista annostelua oli verrattu parenteraaliseen (s.c. tai i.v.), ja se toimi yhtä hyvin. Myöskään haittavaikutuksissa ei ollut eroja verrattaessa ihonalaista, suoneen tapahtuvaa, rektaalista tai transdermaalista annostelua. Rektaalisessa annostelussa oli enemmän paikallisia haittavaikutuksia, ja potilaat kokivat sen epämiellyttävämmäksi.

Lopputulemana katsottiin, että on selkeää näyttöä siitä, että ihon alle tapahtuva morfiinin ja muiden opioidien annostelu on tehokas vaihtoehto, jos annostelu suun kautta ei onnistu. Suoneen tapahtuva, rektaalinen ja transdermaalinen annostelu voivat joskus tulla kyseeseen, jos ihonalainen annostelu ei esimerkiksi turvotuksen takia onnistu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

 1. Quigley C. Opioid switching to improve pain relief and drug tolerability. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD004847 «PMID: 15266542»PubMed
 2. Narabayashi M, Saijo Y, Takenoshita S ym. Opioid rotation from oral morphine to oral oxycodone in cancer patients with intolerable adverse effects: an open-label trial. Jpn J Clin Oncol 2008;38:296-304 «PMID: 18326541»PubMed
 3. Wirz S, Wartenberg HC, Elsen C ym. Managing cancer pain and symptoms of outpatients by rotation to sustained-release hydromorphone: a prospective clinical trial. Clin J Pain 2006;22:770-5 «PMID: 17057558»PubMed
 4. Dale O, Moksnes K, Kaasa S. European Palliative Care Research Collaborative pain guidelines: opioid switching to improve analgesia or reduce side effects. A systematic review. Palliat Med 2011;25:494-503 «PMID: 21708856»PubMed
 5. Radbruch L, Trottenberg P, Elsner F ym. Systematic review of the role of alternative application routes for opioid treatment for moderate to severe cancer pain: an EPCRC opioid guidelines project. Palliat Med 2011;25:578-96 «PMID: 21708861»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuolevan potilaan oireiden hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko