Tulosta

Palliatiivinen sedaatio muilla keinoin hallitsemattomien oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
20.9.2007
Katri Hamunen

Näytön aste: D

Palliatiivinen sedaatio lievittänee muilla keinon hallitsemattomia oireita elämän loppuvaiheessa, mutta tutkimusnäyttö on riittämätön.

21 japanilaisessa palliatiivisen hoidon yksikössä tehdyssä avoimessa prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Morita T, Chinone Y, Ikenaga M ym. Efficacy and safety of palliative sedation therapy: a multicenter, prospective, observational study conducted on specialized palliative care units in Japan. J Pain S»1 tutkittiin palliatiivisen sedaation tehoa ja turvallisuutta. Sedaation tehon mittareina käytettiin seuraavia asioita: agitaation voimakkuus (Agitation Distress Scale ja Memorial Delirium Assessment Scale, MDAS); bronkuseritteiden määrä (limarohinan voimakkuus asteikkolla 0 – 3, jossa 0 kuultavissa vain hyvin läheltä – 3 kuuluu yli 6 metrin päähän); kivun, hengenahdistuksen, uupumuksen ja pahoinvoinnin voimakkuus arvioitiin ad hoc -asteikolla 0 – 4 (0 ei havaittu viimeisen tunnin aikana – 4 sietämätön oire kestänyt yli 15 minuuttia). Turvallisuutta arvioitiin seuraamalla hengitystiheyttä ja komplikaatioita (hengityslama, sydänpysähdys, aspiraatio/pneumonia ja pardoksaalinen agitaatio). Sedaatioprotokollaa ei ollut standardoitu. Tutkimukseen osallistui 102 potilasta. Analyysiä varten potilaat jaettiin kolmeen ryhmään midatsolaami (N = 61), fenobarbitaali (N = 18) ja midatsolaami + fenobarbitaali (N = 17). Riittämätön oirelievitys määriteltiin: agitaatio ≥ 2/0 – 18, muut oireet ≥ 2 – 3/0 – 4. Riittämätön oireiden lievitys oli määritelty MDAS ≥ 2 tai kivun, hengenahdistuksen, uupumuksen tai pahoinvoinnin voimakkuus 2 – 3/4 neljä tuntia sedaation alusta.

Riittämätöntä oireiden lievittyminen todettiin 17 %:lla potilaista. Hengitystiheys ei muuttunut sedaation aloittamisesta. Vakavia komplikaatioita raportoitiin 22 %:lla. Lääkärin arvioima mahdollinen elämän lyhentyminen: ei 67 %, alle 24 tuntia 24 %, 1 – 6 päivää 7 %, 1 – 3 viikkoa 2 % ja 1 – 3 kuukautta 1 %. Vakavien komplikaatioiden mahdollisuus oli suurempi potilailla, jotka saivat sedaatiota deliriumin vuoksi ja niillä, joilla agitaatiopisteet olivat korkeat.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaisessa palliatiivisen hoidon yksikössä suoritettiin prospektiivinen seurantatutkimus «Lundström S, Zachrisson U, Fürst CJ. When nothing helps: propofol as sedative and antiemetic in palliative cancer care. J Pain Symptom Manage 2005;30:570-7 »2 propofolin käytön indikaatioista, annoksista ja vaikutuksista palliatiivisen hoidon potilailla. 10 vuoden aikana hoidettiin 35 potilasta propofoli-infuusiolla kahdella eri indikaatiolla: muulle hoidolle reagoimaton pahoinvointi ja oksentelu (13 potilasta) sekä muulle hoidolle reagoimaton ahdistus tai agitaatio, johon liittyi/ei liittynyt voimakas kipu (22 potilasta). Potilaiden elinajan mediaani propofolin aloittamisen jälkeen oli 38 päivää verrattuna yksikön tavalliseen mediaaniin 14 päivää. Pahoinvoinnin hoitoon annetun propofoli-infuusion keston mediaani oli 4 päivää, ja teho hyvä tai erittäin hyvä 9/13 potilaalla, kohtalainen 3/13 potilaalla. Sedaatiota varten annetun propofoli-infuusion keston mediaani oli 3.5 päivää. Vaikutuksen arvioitiin olevan hyvä tai erittäin hyvä 20/22 potilaalla ja 2 potilaalla kohtalainen. 9/22 potilaalla pystyttiin saavuttamaan tietoinen sedaatio annoksen huolellisella titraamisella. Oireiden voimakkuutta, hoidon tavoitteita tai arviointimenetelmiä ei ole määritelty.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Morita T, Chinone Y, Ikenaga M ym. Efficacy and safety of palliative sedation therapy: a multicenter, prospective, observational study conducted on specialized palliative care units in Japan. J Pain Symptom Manage 2005;30:320-8 «PMID: 16256896»PubMed
  2. Lundström S, Zachrisson U, Fürst CJ. When nothing helps: propofol as sedative and antiemetic in palliative cancer care. J Pain Symptom Manage 2005;30:570-7 «PMID: 16376744»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko