Tulosta

Vahvat opioidit syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.11.2012
Katri Hamunen

Näytön aste: A

Vahvat opioidit ovat tehokkaita syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Zeppetella G, Ribeiro MD. Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004311 »1 arvioitiin opioidien tehoa syöpään liittyvän läpilyöntikivun hoidossa. Kirjallisuushaut tehtiin seuraavista tietokannoista: Medline (1966–2005), EMBASE (1980–2005), Cancerlit (1993–2005), CINAHL (1982–2005) ja Cochrane (vuosi 2005). Lisäksi käsinhakuja tehtiin lääketieteellistä lehdistä ja oppikirjoista. Lääkevalmistajilta kysyttiin julkaisemattomia tutkimuksia. Tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen validoitua Oxford Quality Scalea. Sisäänottokriteerit katsaukseen olivat: satunnaistettu tutkimus, jossa verrattiin opioidia lumeeseen, toiseen opioidiin tai molempiin taikka muuhun aktiiviseen kontrolliin läpilyöntikivun hoidossa sekä se, että tutkimuksessa oli raportoitu potilaan ilmoittama kivun voimakkuus ja haittavaikutukset. Mukaan otettiin kaikki annostelutavat ja reitit.

Katsaukseen otettiin mukaan 4 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (393 potilasta). Kaikissa näissä tutkittiin oraalista transmukosaalista fentanyyliä (OTFC). Kaksi tutkimuksista oli annostitraustutkimuksia (toinen lumekontrolloitu kaksoissokkoutettu ja toinen osittain kaksoissokkoutettu eri vahvuuden suhteen ja samalla vertailu rutiinilääkitykseen). Yhdessä tutkimuksessa OTFC:tä verrattiin lumeeseen ja yhdessä oraaliseen morfiiniin. Mittareina käytettiin kivun voimakkuutta (11-portainen numeerinen asteikko), kivun lievitystä (5-portainen sanallinen asteikko) ja yleistä tyytyväisyyttä (5-portainen sanallinen asteikko).

Kolmessa tutkimuksessa OTFC tuotti suuremman laskun kivun voimakkuudessa ja paremman kivunlievityksen kuin verrokkilääke (nimeämätön rutiinilääke, lume- tai morfiini). Samoin OTCF:llä yleinen tyytyväisyys kuin verrokeilla. Tulosten perusteella OTFC on tehokasta syöpään liittyvän läpilyöntikivun hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa «Zeppetella G. Opioids for the management of breakthrough cancer pain in adults: a systematic review undertaken as part of an EPCRC opioid guidelines project. Palliat Med 2011;25:516-24 »2 selvitettiin opioidien tehoa syöpään liittyvän läpilyöntikivun hoidossa. Tietokannoista (ei nimetty) etsittiin satunnaistettuja tutkimuksia opioidien käytöstä syöpää liittyvässä läpilyöntikivussa. Viimeisimmät haut tehty 2009. Sisäänottokriteerit katsaukseen olivat: satunnaistettu tutkimus, jossa opioidia verrattiin lumeeseen, toiseen opioidiin tai molempiin taikka muuhun aktiiviseen kontrolliin, sekä se, että tutkimuksessa oli raportoitu potilaan ilmoittama kivun voimakkuus ja haittavaikutukset. Mukaan otettiin kaikki annostelutavat ja reitit. Tutkimusten laatu arvioitiin validoitua Oxford Quality Scalea.

Katsaukseen otettiin mukaan 8 tutkimusta (790 potilasta). Kuudessa tutkimuksessa selvitettiin transmukosaalisen fentanyylin käyttöä läpilyöntikivun hoidossa. Näistä neljä oli kaksoissokeita vertailuja lumelääkkeeseen ja kaksi satunnaistettuja annostitrauksia ilman suoraa kontrollia. Yhdessä tutkimuksessa fentanyyliä verrattiin laskimonsisäiseen morfiiniin (morfiinilla nopeampi vaikutus) ja toisessa oraaliseen morfiiniin (oraalisen morfiinin teho heikompi ja hitaampi kuin transmukosaalisen fentanyylin).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Zeppetella G, Ribeiro MD. Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004311 »1: Vain yhden kirjoittajan laatima systemaattinen katsaus. Tutkimuksissa ei määritelty taudin vaihetta. Tutkittu vain pääosin yhtä opioidia.

«Zeppetella G. Opioids for the management of breakthrough cancer pain in adults: a systematic review undertaken as part of an EPCRC opioid guidelines project. Palliat Med 2011;25:516-24 »2: Saman kirjoittajan (Zeppetella) katsaus kuin aikaisempi Cochrane-katsaus «Zeppetella G, Ribeiro MD. Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004311 »1. Vain yhden kirjoittajan laatima systemaattinen katsaus. Tutkimuksissa ei määritelty taudin vaihetta. Tutkittu vain pääosin yhtä opioidia. Tietokantoja, joista tutkimuksia oli haettu, ei ole nimetty.

Yleiskommentti: Kunnollisia tutkimuksia opioidien käytöstä syöpään liittyvässä läpilyöntikivussa on tehty lähinnä transmukosaalisesta fentanyylistä. Perinteistä läpilyöntikivun hoitotapaa eli oraalisesti annosteltua morfiinia tai oksikodonia on tutkittu hyvin vähän (yksi tutkimus morfiinista). Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa annossuhdetta säännöllisesti annostellun opioidin ja läpilyöntikipulääkkeen välillä. Erityisesti oraalisen opioidien tehosta läpilyöntikivun hoidossa tarvitaan lisää kunnollisia tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Zeppetella G, Ribeiro MD. Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004311 «PMID: 16437482»PubMed
  2. Zeppetella G. Opioids for the management of breakthrough cancer pain in adults: a systematic review undertaken as part of an EPCRC opioid guidelines project. Palliat Med 2011;25:516-24 «PMID: 21708858»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko