Tulosta

Ennenaikaisen vastasyntyneen ylipainehoito (CPAP)

Näytönastekatsaukset
25.2.2008
Outi Tammela

Näytön aste: D

Synnytyssalissa elvytyksen yhteydessä hyvin ennenaikaisesti syntyneille vastasyntyneille aloitetun positiivisen ylipainehengityshoidon (CPAP) käytölle intubaatioiden välttämiseksi ei ole riittävää satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten avulla saatua perustetta.

Pienipainoisilla ennenaikaisilla vastasyntyneillä varhaisen ensielinminuuttien tai -tuntien kuluessa aloitetun positiivisen ylipainehengityshoidon (CPAP) on esitetty useissa havainnoivissa tutkimuksissa vähentävän hengityskonehoidon tarvetta lisäämättä komplikaatioita, kuten kuolleisuutta, aivovauriota ja ennenaikaisen vastasyntyneen kroonista keuhkosairautta. Tulokset ovat jonkin verran ristiriitaisia.

Synnytyssalissa aloitettua CPAP-hoitoa verrattiin NICU:ssa (vastasyntyneiden teho-osastolla) aloitettuun CPAP-hoitoon satunnaistetussa alle 28 raskausviikon iässä syntyneillä vastasyntyneillä tehdyssä tutkimuksessa «Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7»1. Varhainen CPAP aloitettiin 55:lle, 49 kuului verrokkiryhmään. Kummassakin ryhmässä vastasyntyneet intuboitiin synnytyssalissa, mikäli he tarvitsivat elvytystä. Myöhemmin intubaatio suoritettiin, mikäli lisähapen tarve nousi yli 30 %:iin, valtimoveren hiilidioksidiosapaine nousi yli 55 mmHg (noin 7.3 KPa) tai vaikeiden hengitystaukojen vuoksi. CPAP-ryhmässä 27/55 ja verrokkiryhmässä 20/49 lasta intuboitiin synnytyssalissa. Synnytyssali-intubaation vältti 4/43 syntyessään alle 700 g painaneista lapsista ja 3/37 alle 25 raskausviikolla syntyneistä lapsista. Alkuun ilman intubaatiota selvinneistä 16 CPAP-ryhmän ja 20 verrokkiryhmän lasta tarvitsi intubaation seitsemän päivän ikään mennessä. Kaiken kaikkiaan tutkituista ennenaikaisista lapsista 80 % intuboitiin viikon ikään mennessä. CPAP-hoidon aloitusajankohta ei vaikuttanut intubaation tarpeeseen synnytyssalissa eikä myöskään ensimmäisen elinviikon aikana.

  • Tutkimuksen laatu: Kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä
  • Kommentti: Kyseessä oli alustava tutkimus, joka testasi mainitun tutkimusasetelman kelpoisuutta alle 28 raskausviikon iässä syntyneillä vastasyntyneillä suoritettavaan laajempaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa otoskoko oli liian pieni, jotta olisi voitu osoittaa ryhmien välisiä eroja merkittävissä vastemuuttujissa kuten kuolleisuuden, vakavien aivokomplikaatioiden ja ennenaikaisten vastasyntyneiden kroonisen keuhkosairauden esiintymisessä. Myös pitkäaikaisseuranta puuttui.

Kommentit

Tähän mennessä kliinisistä sekä koe-eläintutkimuksista kertynyt tieto viittaa siihen, että varhaisella CPAP-hoidolla on hyvin ennenaikaisilla vastasyntyneillä edullisia vaikutuksia, mutta myös joitakin haittavaikutuksia, ellei sitä ei käytetä asianmukaisesti. Joillakin hyväkuntoisilla ennenaikaisilla vastasyntyneillä se voi jopa huonontaa keuhkofunktiota. Niitä potilasryhmiä, joilla varhainen ylipainehoito saattaa parantaa ennustetta, ei ole toistaiseksi määritelty «Halamek LP, Morley C. Continuous positive airway pressure during neonatal resuscitation. Clin Perinatol 2006;33:83-98, vii »2. Kaikkein ennenaikaisimpien (< 25 vko) ja pienipainoisimpien (syntymäpaino alle 700 g) ryhmässä todennäköisyys välttyä intubaatiolta on hyvin pieni. Lisäksi on selvittämättä, voidaanko varhaisella ylipainehoidon aloituksella vähentää surfaktanttihoidon tarvetta ja alentaa profylaktisen surfaktanttihoidon viikkorajaa.

Kirjallisuutta

  1. Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7 «PMID: 15342835»PubMed
  2. Halamek LP, Morley C. Continuous positive airway pressure during neonatal resuscitation. Clin Perinatol 2006;33:83-98, vii «PMID: 16533635»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko