Tulosta

Ennenaikaisten vastasyntyneiden synnytysten keskittäminen yliopistosairaaloihin

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Outi Tammela

Näytön aste: C

Alle 32 raskausviikolla syntyvien ja enintään 1 500 g syntymäpainoisten vastasyntyneiden synnytysten keskittäminen yliopistosairaaloihin saattaa parantaa näiden lasten eloonjäämistä.

Suomalaisessa syntymärekisteritutkimuksessa «Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 »1 selvitettiin vuosina 2000–2003 syntyneiden pikkukeskosten (syntymäpaino alle 1 500 g tai raskauden kesto alle 32 viikkoa) ennustetta: selitettävänä muuttujana oli vuoden kuluttua elossa olleiden osuus kokonaismäärästä. Tiedot oli käytettävissä 2 291 lapsesta, joista 2 021 syntyi elävänä. Kaikista elävänä syntyneistä yliopistosairaaloissa syntyi 79 %, viikolla 22–23 syntyneistä 89 %, viikolla 24–25 syntyneistä 89 %, viikolla 26–27 syntyneistä 91 %, viikolla 28–29 syntyneistä 82 %, viikolla 30–31 syntyneistä 74 % ja viikolla 32 tai sen jälkeen syntyneistä 68 %.

Logistisessa regressioanalyysissä syntymä muualla kuin yliopistosairaalassa (OR 2,1, 95 % luottamusväli 1,3–3,3), pieni syntymäpaino (OR 0,7, 95 % luottamusväli 0,7–0,8 / 100 g suurempi paino), raskauden kesto 22–23 viikkoa (OR 10,9; 95 % luottamusväli 2,9–41,6), suuripainoisuus raskauden kestoon nähden (OR 9,2; 95 % luottamusväli 3,4–24,6), pojan sukupuoli (OR 1,7, 95 % luottamusväli 1,2–2,4), ja äidin nuori ikä (OR 0,96; 95 % luottamusväli 0,93–0,99 / äidin korkeampi ikävuosi) lisäsivät merkitsevästi kuoleman riskiä. Vastaava tulos on saatu aikaisemmassa erittäin pienipainoisia ennenaikaisia vastasyntyneitä koskevassa tutkimuksessa «Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 »2. Syntymä virka-ajan ulkopuolella lisäsi kokonaiskuolleisuutta yhden vuoden ikään mennessä (kuolleena syntyneet mukana) merkitsevästi (OR 1,8; 95 % luottamusväli 1,3–2,3).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pikkukeskosten synnytysten keskittämistä selvitettiin 37 tutkimuksesta koostuvassa systemaattisessa katsauksessa «Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW ym. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA 2010;304:992-1000 »3. Tutkimukset olivat vuosilta 1979–2008 (yksi 1970-luvulla, kuusitoista 1980-luvulla, viisi 1990-luvulla ja 15 vuodesta 2000 alkaen). Tutkimuksista 22 oli Yhdysvalloista, jäljellä olevat 15 Kanadasta, Ghanasta, Israelista, Australiasta ja Euroopasta. Enintään 1 500 g syntymäpainoisia koskevien tutkimusten aineistot vaihtelivat 29 ja 27 191 keskosen välillä. Keskosten kokonaismäärä oli 104 944. Tutkimuksista kaksi oli korkealaatuisia ja 7 kohtalaisen laadukkaita. Alle 32 raskausviikolla syntyneitä koskevia tutkimuksia oli neljä, ja aineisto käsitti yhteensä 9 300 keskosta. Tutkimuksista kaksi oli korkealaatuisia ja yksi kohtalaisen laadukas.

Syntymä muualla kuin tason III sairaalassa lisäsi merkitsevästi kuoleman vaaraa enintään 1 500 g syntymäpainoisilla OR 1,62; 95 % luottamusväli 1,44–1,83 ja alle 32 raskausviikolla syntyneillä OR 1,55, 95 % luottamusväli 1,21–1,98. Huomioitaessa pelkästään korkealaatuiset tutkimukset enintään 1 500 g syntymäpainoisilla kuoleman vaaran OR oli vastaavasti 1,6; 95 % luottamusväli 1,33–1,92, alle 32 raskausviikolla syntyneillä 1,42; 95 % luottamusväli 1,06–1,88 ja alle 1 000 g syntymäpainoisilla 1,80; 95 % luottamusväli 1,31–2,46. Tutkimuksen julkaisuvuoden perusteella tehdyssä metaregressioanalyysissä tulokset kaikilta aikajaksoilta olivat yhteneviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit:

«Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 »1: Valmiuksia ja resursseja ennenaikaisten vastasyntyneiden synnytysten hoitoon virka-ajan ulkopuolella tulisi parantaa.

«Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW ym. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA 2010;304:992-1000 »3: Tutkimuksessa tason III sairaala vastaa suomalaista yliopistosairaalaa, mutta muissa maissa tehtyjen tutkimusten tuloksia ei voida täysin soveltaa Suomen oloihin. Aineisto on kuitenkin erittäin suuri ja tulokset yhtäpitäviä aikajaksosta huolimatta. Raskauden keston lisäksi lapsen arvioitu syntymäpaino tulee huomioida synnytyspaikkaa suunniteltaessa.

Kirjallisuutta

  1. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 «PMID: 17200251»PubMed
  2. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 «PMID: 11134466»PubMed
  3. Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW ym. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA 2010;304:992-1000 «PMID: 20810377»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko