Tulosta

Adrenaliiniannos vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Timo Saarela

Näytön aste: D

Suonensisäisen adrenaliinin suositeltua kerta-annosta (0,01–0,03 mg/kg) ei tule ylittää, vaikka tutkimustieto vastasyntyneen elvytyksessä puuttuu.

Aikuisilla sydänpysähdyspotilailla siirtyminen 1 mg kerta-annoksen käytöstä 10 mg iv-annostukseen näytti alkuun lupaavalta, mutta satunnaistettujen tutkimusten meta-analyysi osoitti, että vaikka korkea-annoksinen hoito paransi spontaanisirkulaation palautumista, se ei kuitenkaan vähentänyt kuolleisuutta «Vandycke C, Martens P. High dose versus standard dose epinephrine in cardiac arrest - a meta-analysis. Resuscitation 2000;45:161-6 »1. Korkea-annoksiseen hoitoon liittyy myös haittavaikutusten lisääntyminen, kuten heikompi elvytyksenjälkeinen sydänlihasfunktio, pitkittynyt hypertensio ja huonompi neurologinen toipuminen hengissä selvinneillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lapsilla vastaavasti alkuinnostuksen jälkeen tulokset eivät ole olleet rohkaisevia. Satunnaistettuun, sokkoutettuun monikeskustutkimukseen otettiin mukaan lapsipotilaat, jotka saivat sairaalassa sydänpysähdyksen ( «Perondi MB, Reis AG, Paiva EF ym. A comparison of high-dose and standard-dose epinephrine in children with cardiac arrest. N Engl J Med 2004;350:1722-30 »2, n = 68). Kaikki potilaat saivat elvytyksen alussa 0,01 mg/kg iv adrenaliiniannoksen. Jos se ei tehonnut, tutkimusryhmä sai annoksen 0,1 mg/kg ja vertailuryhmä aiemman suuruisen 0,01 mg/kg annoksen. Vuorokauden kuluttua hoidon alusta oli elossa 1/34 korkea-annosryhmässä ja 7/34 normaaliannostuksen ryhmässä (p = 0,05). Yksikään korkea-annosryhmässä ei selvinnyt kotiutukseen saakka, kun taas vertailuryhmässä neljä kotiutui.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vastasyntyneillä asfyktisillä porsailla suuriannoksinen adrenaliini (0,2 mg/kg vs. 0,02 mg/kg) ei parantanut elvytysvastetta 2 tai 24 tunnin kohdalla eikä neurologista selviytyvyyttä ( «Berg RA, Otto CW, Kern KB ym. A randomized, blinded trial of high-dose epinephrine versus standard-dose epinephrine in a swine model of pediatric asphyxial cardiac arrest. Crit Care Med 1996;24:1695-7»3, n = 30). Lisäksi suuriannoksiseen hoitoon liittyi myös useammin vaikea hypertensio ja takykardia, mikä johti sydänlihaksen lisääntyneeseen hapenkulutukseen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit

Tutkimuksia vastasyntyneen elvytyksestä ei ole. Käytettävissä olevien muilla potilasryhmillä tehtyjen tutkimustulosten pohjalta ei ole syytä olettaa vastasyntyneidenkään hyötyvän suuriannoksisesta suonensisäisestä adrenaliinista. Erityisesti vuotoherkillä ennenaikaisina syntyvillä vastasyntyneillä hoito saattaisi lisätä vaikean aivoverenvuodon riskiä. Annoksen suurentaminen tulee siis kyseeseen vain hengitysputkeen annettaessa, kun suonireittiä ei ole saatu tai sitä ollaan vasta asettamassa.

Kirjallisuutta

  1. Vandycke C, Martens P. High dose versus standard dose epinephrine in cardiac arrest - a meta-analysis. Resuscitation 2000;45:161-6 «PMID: 10959014»PubMed
  2. Perondi MB, Reis AG, Paiva EF ym. A comparison of high-dose and standard-dose epinephrine in children with cardiac arrest. N Engl J Med 2004;350:1722-30 «PMID: 15102998»PubMed
  3. Berg RA, Otto CW, Kern KB ym. A randomized, blinded trial of high-dose epinephrine versus standard-dose epinephrine in a swine model of pediatric asphyxial cardiac arrest. Crit Care Med 1996;24:1695-700 «PMID: 8874308»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko