Tulosta

Huoneilma vai 100-prosenttinen happi elvytyksessä?

Näytönastekatsaukset
3.6.2014
Timo Saarela

Näytön aste: B

Vastasyntyneen elvytyksen aloittaminen 100-prosenttisella hapella huoneilman sijasta lisännee kuolleisuutta.

Systemoitu katsaus «Davis PG, Tan A, O'Donnell CP ym. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1329-33 »1 pyrki selvittämään, eroaako kuolleisuus tai neurologinen ennuste sen mukaan käytetäänkö vastasyntyneiden elvytyksessä huoneilmaa tai 100-prosenttista happea. Kriteerit täyttäviä tutkimuksia oli viisi (yhteensä n = 1 302; tutkimusmaina muun muassa Intia, Egypti, Viro, Norja, Filippiinit ja Espanja). Elvytyskaasu oli satunnaistettu ja sokkoutettu kahdessa tutkimuksessa, kun kolmessa muussa kaasu valittiin avoimesti päivämäärän parillisuuden tai parittomuuden perusteella. Kaksi avointa tutkimusta salli siirtymisen huoneilman käytöstä 100-prosenttiseen happeen, jos todettiin epäsuotuisa vaste elvytykselle (syanoosi tai bradykardia 90 sekunnin kuluttua elvytyksen aloittamisesta). Vastaavasti molemmat sokkoutetut tutkimukset sallivat tutkimuskaasun vaihdon, kun elvytysvastaava koki siihen tarvetta.

Vaikka kolme tutkimusta otti mukaan ennenaikaisina syntyneitäkin, ennenaikaisten vastasyntyneiden osuus oli niin vähäinen, ettei heidän tuloksiaan voitu erikseen analysoida.

Yhdessä alkuperäistutkimuksista huoneilmaryhmässä aika ensimmäiseen spontaanihengitykseen oli lyhyempi (1,1 vs 1,5 min; p = 0,004) ja 1 minuutin Apgar-pisteet paremmat (5 vs 4) kuin 100-prosenttisen hapen ryhmässä. Meta-analyysissä kuolleisuus oli huoneilmaryhmässä tilastollisesti merkitsevästi pienempi kuin 100-prosenttista happea saaneilla (suhteellinen riski 0,71 (95 % CI 0,54–0,94); riskiero -0,05; NNT 20). Neurologisessa ennusteessa (yksi tutkimus; 18–24 kuukauden iässä tutkittuna) ei ryhmien välillä ollut eroja, mutta arvioissa ei ollut käytetty validoituja menetelmiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman työryhmän laatimassa systematisoidussa katsuksessa «Tan A, Schulze A, O'Donnell CP ym. Air versus oxygen for resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD002273 »2 «»1 päädyttiin samaan tulokseen kuin edellä kuvatussa meta-analyysissä.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit

Meta-analyysiin otetut tutkimukset olivat heterogeenisiä. Täysiaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä on perusteltua välttää 100-prosenttisen hapen käyttöä. Elvytys voidaan aloittaa huoneilmalla ja siirtyä 1–2 minuutin kuluessa korkeampaan happikonsentraatioon, jos elvytysvaste on huono. Kuitenkin on myös esitetty, että 100-prosenttinen happi saattaisi olla hyödyllisempi aloituskaasu erityisryhmissä, kuten vastasyntyneillä, joilla on vaikea asfyksia (pH alle 7,0), vaikea mekoniumaspiraatiosyndroma, bakteeri-infektio, pulmonaalihypertensio tai palleatyrä.

Kirjallisuutta

  1. Davis PG, Tan A, O'Donnell CP ym. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1329-33 «PMID: 15474135»PubMed
  2. Tan A, Schulze A, O'Donnell CP ym. Air versus oxygen for resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD002273 «PMID: 15846632»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko