Tulosta

Naloksoni vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Marjo Metsäranta

Näytön aste: C

Naloksonista ei todennäköisesti ole hyötyä huonokuntoisen vastasyntyneen elvytyksessä.

Naloksonia ei ole tutkittu opiaateille altistuneiden vastasyntyneiden elvytyksessä. Systemoitu katsaus «Moe-Byrne T, Brown JV, McGuire W. Naloxone for opiate-exposed newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(2):CD003483 »1 vuodelta 2013 naloksonin käytöstä synnytyskivussa käytetyille opiaateille altistuneista vastasyntyneistä sisältää 9 satunnaistettua tutkimusta ja 312 vastasyntynyttä 1970- ja 1980-luvuilta. Katsauksessa pyrittiin selvittämään, vähentääkö naloksoni hengitystuen tai sairaalahoidon tarvetta.

Yksikään tutkimuksista ei vastannut alkuperäiseen kysymysasetteluun. Sen sijaan opiaateille altistuneiden vastasyntyneiden alveolaarinen ventilaatio parani hetkellisesti naloksonin annon jälkeen. Lääkitys ei vaikuttanut Apgarin pisteisiin, pH-arvoon, hiilidioksidiosapaineeseen eikä hengitystaajuuteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemoitu katsaus vuodelta 2004 «McGuire W, Fowlie PW, Evans DJ. Naloxone for preventing morbidity and mortality in newborn infants of greater than 34 weeks' gestation with suspected perinatal asphyxia. Cochrane Database Syst Rev 200»2, «»1 naloksonin käytöstä asfyktisille > 34-viikkoisille vastasyntyneille sisältää ainoastaan yhden kontrolloidun satunnaistetun tutkimuksen vuodelta 1988. Yhteensä193 vastasyntyneestä 98 sai naloksonia ja 95 suolaliuosta. Katsauksessa selvitettiin naloksonin vaikutusta kuolleisuuteen, neurologiseen ennusteeseen, hypoksis-iskeemiseen enkefalopatiaan ja kouristuskohtauksiin.

Ainoa katsaukseen soveltunut tutkimus ei vastannut kysymysasetteluun. Sen sijaan hengitystaajuudessa ja sykkeessä ryhmien välillä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Naloksonin anto yhden narkomaaniäidin vastasyntyneelle on yhdistetty vastasyntyneen kouristuksiin «Gibbs J, Newson T, Williams J ym. Naloxone hazard in infant of opioid abuser. Lancet 1989;2:159-60 »3.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit: Naloksonia ei pitäisi käyttää vastasyntyneen elvytyksessä. Hengityslaman ensisijainen hoito on avoimen hengitystien varmistaminen ja hengityksen tukeminen ventilaatiolla. Ensimmäisessä katsauksessa vastasyntyneet olivat pääosin hyväkuntoisia, joissakin osatutkimuksissa huonokuntoiset potilaat suljettiin pois. Lopputulosmuuttujat eivät olleet kliinisesti merkityksellisiä. Toisessa katsauksessa opiaatteja saaneiden äitien lapset oli suljettu pois.

Kirjallisuutta

  1. Moe-Byrne T, Brown JV, McGuire W. Naloxone for opiate-exposed newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2013;(2):CD003483 «PMID: 23450541»PubMed
  2. McGuire W, Fowlie PW, Evans DJ. Naloxone for preventing morbidity and mortality in newborn infants of greater than 34 weeks' gestation with suspected perinatal asphyxia. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD003955 «PMID: 14974047»PubMed
  3. Gibbs J, Newson T, Williams J ym. Naloxone hazard in infant of opioid abuser. Lancet 1989;2:159-60 «PMID: 2567922»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko