Tulosta

Milloin nestetäyttö on aiheellinen vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
25.2.2008
Marjo Metsäranta

Näytön aste: D

Volyymitäyttö lienee aiheellinen akuutissa vuodossa ja jos ventilaatiolle ei tule vastetta vastasyntyneen elvytyksessä, mutta tutkimukset aiheesta puuttuvat.

Ranskalaisessa tutkimuksessa «Pladys P, Wodey E, Bétrémieux P ym. Effects of volume expansion on cardiac output in the preterm infant. Acta Paediatr 1997;86:1241-5 »1 selvitettiin nestetäytön (10-prosenttinen albumiini 20 ml/kg 3 tunnin kuluessa) merkitystä 12 ennenaikaisella vastasyntyneellä, joiden sydämen minuuttivolyymi oli alentunut normaalista sydäntoiminnasta huolimatta. Lasten gestaatioiät vaihtelivat 29:stä 36:een raskausviikkoon, ja he olivat alle viikon ikäisiä. Kaikkien lasten sydämen minuuttivolyymi nousi. Infuusion loppua kohden nousuvauhti hidastui. Verenkierron vastus laski 6 potilaalla. Kapillaaritäyttöaika lyheni merkitsevästi täytön seurauksena. Neljän hypotensiivisen lapsen verenpaine nousi täytön seurauksena. Haitallisina vaikutuksina yksi lapsista kehitti oireisen avoimen valtimotiehyeen ja yhdelle lapselle kehittyi sydämen vajaatoiminta.

  • Tutkimuksen laatu: Heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Heikko

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä yhden sairaalan rekisterianalyysissa «Wyckoff MH, Perlman JM, Laptook AR. Use of volume expansion during delivery room resuscitation in near-term and term infants. Pediatrics 2005;115:950-5 »2 selvitettiin nestetäytön yleisyyttä ja siihen liittyviä ominaispiirteitä vähintään 34-viikkoisten vastasyntyneiden intensiivisessä elvytyksessä. Intensiivinen elvytys määriteltiin yli yhden minuutin kestävänä ventilaationa ja sydänhierontana. 37 972 lapsen rekisteristä 23 lasta sai intensiivistä elvytystä, ja näistä 13 sai nestetäytön. 10/13 lapsesta sai täytön pitkittyneen bradykardian vuoksi ja 3/13 hypovolemiaepäilyn vuoksi. Nestetäytön saaneet lapset olivat synnyttyään asfyktisempiä: heidän napa-pH-arvonsa olivat matalammat, he tarvitsivat elvytystä pidempään ja saivat myös enemmän adrenaliinia. Osastolle tulon jälkeen heidän verenpaineensa oli matalampi ja emäsvajeensa vielä suurempi. Kirjoittajien mukaan nestetäyttö annetaan harvoin alentuneen verivolyymin vuoksi. Huonon elvytysvasteen syy voikin olla alentunut sydämen toiminta.

  • Tutkimuksen laatu: Heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit

Tutkimuksia nestetäytön merkityksestä ja käytöstä vastasyntyneen elvytyksessä ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Pladys P, Wodey E, Bétrémieux P ym. Effects of volume expansion on cardiac output in the preterm infant. Acta Paediatr 1997;86:1241-5 «PMID: 9401521»PubMed
  2. Wyckoff MH, Perlman JM, Laptook AR. Use of volume expansion during delivery room resuscitation in near-term and term infants. Pediatrics 2005;115:950-5 «PMID: 15805369»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko