Tulosta

PEEP ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
17.6.2014
Jaana Leipälä

Näytön aste: C

Positiivisen loppu-uloshengityspaineen (PEEP) käyttö saattaa olla hyödyllistä ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä, mutta näyttö perustuu koe-eläintutkimuksiin.

Systematisoidussa katsauksessa «O'Donnell C, Davis P, Morley C. Positive end-expiratory pressure for resuscitation of newborn infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD004341 »1 «»1 pyrittiin selvittämään, vähentääkö PEEPin käyttö ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksessä sairastavuutta ja kuolleisuutta. Meta-analyysi ei löytänyt yhtään kriteerit täyttävää satunnaistettua tai kvasirandomisoitua kontrolloitua tutkimusta. Johtopäätös oli, että PEEPin tehokkuudesta ja turvallisuudesta ennenaikaisen vastasyntyneen elvytyksen aikaisessa ventilaatiossa tarvitaan satunnaistettuja tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysin jälkeen on julkaistu yksi kliininen tutkimus «Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7»2, jossa alle 28-viikkoisina syntyneet ennenaikaiset vastasyntyneet satunnaistettiin saamaan synnytys/sektiosalielvytyksen aikana joko 5 tai 0 cm H2O PEEPiä. Molemmissa tapauksissa käytettiin T-kappale-resuskitaattorilaitetta. Tutkimukseen osallistui viisi yhdysvaltalaista keskusta. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2002–2003 kuuden kuukauden ajanjaksolla. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tutkia, onnistuuko alle 28-viikkoisina syntyvien ennenaikaisten vastasyntyneiden yllä mainittu satunnaistaminen ja sen mukainen PEEPin anto. Tutkimusta ei mitoitettu toteamaan eroja pitkäaikaisennusteessa (kuolleisuus ja krooninen keuhkosairaus). Yhteensä 104 lasta satunnaistettiin, 55 PEEP- ja 49 kontrolliryhmään. Ryhmien välillä oli vain yksi tilastollisesti merkitsevä demografinen ero: kontrolliryhmässä täysi antenataalisteroidihoito oli annettu useammin kuin PEEP-ryhmässä (P = 0,029). Vaikka muut erot eivät olleet merkitseviä, PEEP-ryhmässä oli kuusi 23-viikkoista kun kontrolliryhmässä oli vain yksi, ja PEEP-ryhmässä oli 11, kontrolliryhmässä vain kolme alle 600-grammaista. Tutkimusstrategiaan kuului pidättäytyminen intubaatiosta pelkän surfaktantin annon takia. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa välittömän intubaation ja ventilaation tarvinneiden lasten määrässä (49 % PEEP, 41 % kontr.). Kaiken kaikkiaan 47/104 (45 %) lapsista tarvitsi välittömän intubaation. Vastasyntyneiden teho-osastolle siirtymisen jälkeen intuboitiin vain tiettyjen kriteerien täytyttyä. Seitsemän vuorokauden seurannan aikana intubaation tarvitsi 16 PEEP- ja 20 kontrolliryhmän lasta (ero ei merkitsevä). Yhteensä (heti + 7 vrk kuluessa) lapsista siis intuboitiin 83/104 (80 %) (PEEP 78 %, kontr. 82 %, N.S.). PEEP-ryhmässä 12/55 (22 %) ja kontrolliryhmässä 9/49 (18 %) pärjäsi siis koko 7 vuorokauden seuranta-ajan ilman intubaatiota (ero ei merkitsevä). Protokollan mukaisesti hoidettiin 52/55 (95 %) PEEP-lapsista, 43/49 (88 %) kontrollilapsista. Tärkein protokollasta poikkeamisen syy oli se, että hoitava henkilökunta otti käyttöön jonkin muun laitteen T-kappale-resuskitaattorin sijasta. Näin meneteltiin kuudessa tapauksessa kontrolliryhmässä mutta vain kahdessa tapauksessa PEEP-ryhmässä. Vaikka tämäkään ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, kirjoittajat pohtivat, mahtoiko päätös olla seurausta kontrollilapsille PEEPin puutteessa kehittyneestä hypoksiasta (vrt koe-eläintutkimukseen «Probyn ME, Hooper SB, Dargaville PA ym. Positive end expiratory pressure during resuscitation of premature lambs rapidly improves blood gases without adversely affecting arterial pressure. Pediatr Res»4).

  • Tutkimuksen laatu: Tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit

Tutkimuksen «Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7»2 päämääränä oli selvittää ensisijaisesti PEEPin annon toteutettavuutta eikä niinkään sen tehoa. Tutkimusta ei suunniteltu toteamaan eroja pitkäaikaisennusteessa. Sekä PEEP- että kontrolliryhmän lasten ventilaatio aloitettiin synnytys/sektiosalissa 100-prosenttisella hapella. PEEP vs ei PEEP-asetelmaa ennenaikaisen lapsen alkuelvytyksessä on tutkittu 2 eläintyössä. 44 "keskoskania" ventiloitiin 10 minuutin ajan joko 0 tai 5 cmH2O PEEP:illä. Jälkimmäisillä todettiin parempi keuhkokomplianssi ja vähäisemmät histologiset bronkusepiteelivauriot kuin 0-ryhmällä «Nilsson R, Grossmann G, Robertson B. Artificial ventilation of premature newborn rabbits: effects of positive end-expiratory pressure on lung mechanics and lung morphology. Acta Paediatr Scand 1980;69»3. Toisessa eläintutkimuksessa «Probyn ME, Hooper SB, Dargaville PA ym. Positive end expiratory pressure during resuscitation of premature lambs rapidly improves blood gases without adversely affecting arterial pressure. Pediatr Res»4 "keskoslampaita" ventiloitiin heti syntymän jälkeen 135 minuutin ajan (15 minuutin elvytys + 2 tunnin jatkoseuranta) joko 0, 4, 8 tai 12 cmH2O:n PEEP:illä (n = 4 12 cmH2O:n, 5 kaikissa muissa ryhmissä). Keuhkokomplianssi oli kaikilla muilla ryhmillä 0-ryhmää parempi ja hapetus oli parempi 8 tai 12 cmH2O:n PEEP-ryhmillä. 12 cmH2O:n PEEP-ryhmän kaikki 4 karitsaa kuitenkin kuolivat ilmarintaan. 0-PEEP:in ryhmän happikylläisyys oli 15 minuutin elvytyksen lopussa vain 65 % vaikka annettiin 100-prosenttista happea (P vs muut ryhmät < 0,006). Voidaan päätellä, että todennäköisesti myös ennenaikaisten ihmislasten elvytyksessä PEEPin käytöstä on hyötyä ja että PEEP taso12 cmH2O on liian korkea.

Kirjallisuutta

  1. O'Donnell C, Davis P, Morley C. Positive end-expiratory pressure for resuscitation of newborn infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD004341 «PMID: 15495102»PubMed
  2. Finer NN, Carlo WA, Duara S ym. Delivery room continuous positive airway pressure/positive end-expiratory pressure in extremely low birth weight infants: a feasibility trial. Pediatrics 2004;114:651-7 «PMID: 15342835»PubMed
  3. Nilsson R, Grossmann G, Robertson B. Artificial ventilation of premature newborn rabbits: effects of positive end-expiratory pressure on lung mechanics and lung morphology. Acta Paediatr Scand 1980;69:597-602 «PMID: 7015781»PubMed
  4. Probyn ME, Hooper SB, Dargaville PA ym. Positive end expiratory pressure during resuscitation of premature lambs rapidly improves blood gases without adversely affecting arterial pressure. Pediatr Res 2004;56:198-204 «PMID: 15181198»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko