Tulosta

Vastasyntyneen sydämen syke ventilaation riittävyyden tarkastelussa

Näytönastekatsaukset
17.6.2014
Ulla Sankilampi

Näytön aste: C

Sydämen sykkeen paraneminen osoittanee luotettavasti ventilaation riittävyyttä vastasyntyneen elvytyksen aikana.

Australialaisessa tertiääritason synnytysyksikössä tehdyssä, retrospektiivisessa kuvailevassa 2-vuotisessa tutkimuksessa «Yam CH, Dawson JA, Schmölzer GM ym. Heart rate changes during resuscitation of newly born infants <30 weeks gestation: an observational study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96:F102-7 »1 analysoitiin syketason nousua ventilaation vaikutuksesta alle 30 raskausviikolla syntyvillä keskosilla, joilla syke oli < 100/min yli 30 sekunnin ajan ja joiden siten arvioitiin olevan ventilaation tarpeessa. Lisäksi sisäänottokriteerinä oli, että käytettävissä oli hengitysfysiologiset mittaustulokset (uloshengityksen kertahengitystilavuus, Vte) ja syketiedot pulssioksimetriseurannasta. Tutkimukseen valikoitui 27 keskosta, joita kaikkia ventiloitiin syntymän jälkeen. Tutkijat määrittelivät kardiorespiratorisesti stabiilin tilan saavutetuksi, kun syke pysyi tasolla yli 120/min vähintään 30 sekuntia.

Syketaso kohosi kaikilla 27 keskosella ventilaation alettua tasolle yli 100/min, mutta syketason vakiintuminen tasolle yli 120/min kesti keskimäärin 120 sekuntia (interkvartiiliväli 69–195).

Tutkijat havaitsivat, ettei ventilaatiossa saavutetulla Vte:llä ja syketason 120/min saavutukseen kuluneella ajalla ollut keskinäistä korrelaatiota.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentti: Työssä ei pystytty kumoamaan tai vahvistamaan vanhaa koe-eläintöissä osoitettua sykkeen ensisijaista tarkastelua vastasyntyneen hyvän elvytysvasteen kuvaajana «Campbell AG, Dawes GS, Fishman AP ym. Pulmonary vasoconstriction and changes in heart rate during asphyxia in immature foetal lambs. J Physiol 1967;192:93-110 »2, «Angell-James JE, Daly MD. The effects of artificial lung inflation on reflexly induced bradycardia associated with apnoea in the dog. J Physiol 1978;274:349-66 »3. Tarvitaan kliinisiä tutkimuksia, jotka vahvistaisivat nämä eläinmalleissa tehdyt havainnot.

Kirjallisuutta

  1. Yam CH, Dawson JA, Schmölzer GM ym. Heart rate changes during resuscitation of newly born infants <30 weeks gestation: an observational study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96:F102-7 «PMID: 21126997»PubMed
  2. Campbell AG, Dawes GS, Fishman AP ym. Pulmonary vasoconstriction and changes in heart rate during asphyxia in immature foetal lambs. J Physiol 1967;192:93-110 «PMID: 6051809»PubMed
  3. Angell-James JE, Daly MD. The effects of artificial lung inflation on reflexly induced bradycardia associated with apnoea in the dog. J Physiol 1978;274:349-66 «PMID: 624998»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko