Tulosta

Natriumbikarbonaatin käyttö vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Mari Juuti

Näytön aste: D

Natriumbikarbonaatin hyödystä tai haitasta vastasyntyneen elvytyksessä ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä.

Systemaattisessa katsauksessa «Beveridge CJ, Wilkinson AR. Sodium bicarbonate infusion during resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004864 »1 vuodelta 2009 löydettiin yksi satunnaistettu Cochrane Neonatal Review Group:n kriteerit täyttävä tutkimus vuodelta 2004 «Lokesh L, Kumar P, Murki S ym. A randomized controlled trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation-effect on immediate outcome. Resuscitation 2004;60:219-23 »2. Katsauksessa oli tarkoitus selvittää, vähentääkö synnytyssalissa elvytyksen yhteydessä käytetty natriumbikarbonaatti kuolleisuutta tai sairastavuutta, erityisesti neurologista selviytymistä. Tutkimukseen «Lokesh L, Kumar P, Murki S ym. A randomized controlled trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation-effect on immediate outcome. Resuscitation 2004;60:219-23 »2 otettiin mukaan 55 hapenpuutteesta kärsinyttä vastasyntynyttä, jotka tarvitsivat hengitystukea vielä viiden minuutin iässä. Vastasyntyneet satunnaistettiin kahteen ryhmään joista, ensimmäiset (n = 27) saivat 7,5-prosenttista natriumbikarbonaattia 4ml/kg ja toiset (n = 28) 5-prosenttista glukoosiliuosta saman verran 3–5 minuutin kuluessa.

Tutkittavia seurattiin osastolta poistumiseen saakka. Osastolla vietetyn ajan pituutta ei raportoitu. Ensisijaisina päätetapahtumina olivat eloonjääminen, poikkeava neurologinen tutkimustulos ja kuolema tai poikkeava neurologinen tutkimustulos. Toissijaisia päätetapahtumia olivat enkefalopatia, kohtausoireet, monielinvaurio ja aivokammioverenvuoto.

Tutkimuksessa vastasyntyneelle elvytyksen yhteydessä annetusta kerta-annoksesta natriumbikarbonaattia ei saatu esiin mitään hyötyä tai haittaa. Missään muuttujassa ei tullut tilastollista eroa ryhmien välille – ei vaikka keskoset ja täysiaikaiset vastasyntyneet analysoitiin erikseen. Yhtään tutkimusta pitkäaikaistuloksista ei ole saatavilla.

Yhteenvetona katsauksen laatijat totesivat, että kliiniseen työhön ei voida näin vajaan tutkimustiedon valossa antaa suosituksia.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kommentit:

Systemaattisessa katsauksessa löydettiin vain yksi tutkimus, ja siinä tutkittavien määrä oli pieni. Näin ollen kirjoittajien päätelmä on varsin oikea: kliiniseen työhön ei voida näin vajaan tutkimustiedon valossa antaa suosituksia.

Kirjallisuutta

  1. Beveridge CJ, Wilkinson AR. Sodium bicarbonate infusion during resuscitation of infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004864 «PMID: 16437499»PubMed
  2. Lokesh L, Kumar P, Murki S ym. A randomized controlled trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation-effect on immediate outcome. Resuscitation 2004;60:219-23 «PMID: 15036741»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko