Tulosta

Kurkunpäämaski vastasyntyneen elvytyksessä

Näytönastekatsaukset
18.6.2014
Ulla Sankilampi

Näytön aste: B

Kurkunpäämaski on ilmeisesti hyödyllinen yli 34+0 raskausviikolla syntyneen tai yli 2 000 g painavan vastasyntyneen elvytyksessä, jos maskiventilaatio tai intubaatio ei onnistu. Tutkimuksia alle 34. raskausviikolla syntyneiden lasten osalta ei ole, joten satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan, ennen kuin kurkunpäämaskia voidaan suositella ensisijaiseksi keinoksi ilmatien hallinnassa vastasyntyneen elvytyksessä.

Schmölzer ym. «Schmölzer GM, Agarwal M, Kamlin CO ym. Supraglottic airway devices during neonatal resuscitation: an historical perspective, systematic review and meta-analysis of available clinical trials. Resuscita»1 esittelevät tuoreessa katsauksessaan kurkunpäämaskin (LMA) käyttöä vastasyntyneen elvytyksessä käsittelevät havainnoivat ja satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset sekä meta-analyysin neljän RCT:n pohjalta.

Neljässä kontrolloimattomassa kohorttitutkimuksessa havaittiin, että LMA oli helppo ja nopea asentaa ensimmäisellä yrityskerralla, ja se korvasi intubaation «Paterson SJ, Byrne PJ, Molesky MG ym. Neonatal resuscitation using the laryngeal mask airway. Anesthesiology 1994;80:1248-53; discussion 27A »2, «Trevisanuto D, Micaglio M, Pitton M ym. Laryngeal mask airway: is the management of neonates requiring positive pressure ventilation at birth changing? Resuscitation 2004;62:151-7 »3, «Gandini D, Brimacombe JR. Neonatal resuscitation with the laryngeal mask airway in normal and low birth weight infants. Anesth Analg 1999;89:642-3 »4, «Zanardo V, Weiner G, Micaglio M ym. Delivery room resuscitation of near-term infants: role of the laryngeal mask airway. Resuscitation 2010;81:327-30 »5. Näissä kohorttitutkimuksissa potilaat olivat yli 34. raskausviikolla syntyneitä keskosia ja täysiaikaisia lapsia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kolme neljästä LMA:m käyttöä vastasyntyneiden elvytyksessä käsittelevää satunnaistettua tutkimusta «Esmail N, Saleh M, Ali A. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt J Anaesth 2002;18:115-21»6, «Singh R, Mohan C, Taxak S. Controlled trial to evaluate the use of LMA for neonatal resuscitation. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2005;21:303-6»8, «Feroze F, Khuwaja A, Masood N, Malik FI. Neonatal resuscitation: the use of laryngeal mask airway. Professional Med J 2008;15:148-52»9 oli potilasmäärältään pieniä (50–75 potilasta). Kahdessa tutkimuksessa «Esmail N, Saleh M, Ali A. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt J Anaesth 2002;18:115-21»6, «Zhu XY, Lin BC, Zhang QS ym. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011;82:1405-9 »7 verrattiin LMA:ta maskiventilaatioon elvytyksessä. Singhin ym. tutkimuksessa «Esmail N, Saleh M, Ali A. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt J Anaesth 2002;18:115-21»6 (n = 50) ei havaittu eroja intubaatiotarpessa tai Apgar-pisteissä. Zhu:n ym. «Zhu XY, Lin BC, Zhang QS ym. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011;82:1405-9 »7 tutkimuksessa LMA-ryhmässä (n = 369) elvytysvaste oli parempi, intubaatiota tarvittiin vähemmän ja ventilaatioajat olivat lyhyemmät kuin maskiventilaatioryhmässä. Esmailin ym. «Singh R, Mohan C, Taxak S. Controlled trial to evaluate the use of LMA for neonatal resuscitation. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2005;21:303-6»8 tutkimuksissa verrattiin LMA:ta intubaatioon elvytyksessä, ja eroja onnistumisessa tai tehokkaan ventilaation saavuttamisessa ei havaittu. Feroze ym. «Feroze F, Khuwaja A, Masood N, Malik FI. Neonatal resuscitation: the use of laryngeal mask airway. Professional Med J 2008;15:148-52»9 (n = 75) havaitsivat, että maskiventilaatioryhmässä jouduttiin intubaatioon merkitsevästi useammin kuin LMA-ryhmässä. Näiden RCT-tutkimusten arvoa heikentää pienen potilasmäärän lisäksi se, että useimmiten toimijana oli anestesiologi pediatrin sijaan. Zhu ym. «Zhu XY, Lin BC, Zhang QS ym. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011;82:1405-9 »7 tutkimuksessa kaikki vastasyntyneet elvytettiin 100-prosenttista happea käyttäen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Schmölzer ym. «Schmölzer GM, Agarwal M, Kamlin CO ym. Supraglottic airway devices during neonatal resuscitation: an historical perspective, systematic review and meta-analysis of available clinical trials. Resuscita»1 laatimassa meta-analyysissa osoitetaan, että LMA:n käyttö verrattuna maskiventilaatioon elvytyksessä vähensi intubaation tarvetta (LMA vs maski, intubaatio 4/275 vs 28/234, OR 0,13, 95 % luottamusväli 0,05–0,34, NNT 10, jotta vältytään yhdeltä intubaatiolta). He toteavat, että LMA soveltuu vastasyntyneen elvytykseen ja on turvallista. Lisää satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia kuinkin tarvitaan ennen kuin LMA:ta voidaan suositella ensisijaiseksi välineeksi ilmatien turvaamisessa synnytyssalissa tapahtuvassa elvytyksessä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Elvytys (vastasyntynyt) 1

Kirjallisuutta

 1. Schmölzer GM, Agarwal M, Kamlin CO ym. Supraglottic airway devices during neonatal resuscitation: an historical perspective, systematic review and meta-analysis of available clinical trials. Resuscitation 2013;84:722-30 «PMID: 23146881»PubMed
 2. Paterson SJ, Byrne PJ, Molesky MG ym. Neonatal resuscitation using the laryngeal mask airway. Anesthesiology 1994;80:1248-53; discussion 27A «PMID: 8010471»PubMed
 3. Trevisanuto D, Micaglio M, Pitton M ym. Laryngeal mask airway: is the management of neonates requiring positive pressure ventilation at birth changing? Resuscitation 2004;62:151-7 «PMID: 15294400»PubMed
 4. Gandini D, Brimacombe JR. Neonatal resuscitation with the laryngeal mask airway in normal and low birth weight infants. Anesth Analg 1999;89:642-3 «PMID: 10475295»PubMed
 5. Zanardo V, Weiner G, Micaglio M ym. Delivery room resuscitation of near-term infants: role of the laryngeal mask airway. Resuscitation 2010;81:327-30 «PMID: 20022416»PubMed
 6. Esmail N, Saleh M, Ali A. Laryngeal mask airway versus endotracheal intubation for Apgar score improvement in neonatal resuscitation. Egypt J Anaesth 2002;18:115-21
 7. Zhu XY, Lin BC, Zhang QS ym. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011;82:1405-9 «PMID: 21763393»PubMed
 8. Singh R, Mohan C, Taxak S. Controlled trial to evaluate the use of LMA for neonatal resuscitation. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2005;21:303-6
 9. Feroze F, Khuwaja A, Masood N, Malik FI. Neonatal resuscitation: the use of laryngeal mask airway. Professional Med J 2008;15:148-52
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Elvytys (vastasyntynyt)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko