Tulosta

CO2-osoittimen käyttö intubaatioputken paikantamisessa

Näytönastekatsaukset
25.2.2008
Liisa Rovamo

Näytön aste: B

Uloshengitysilmasta osoitettu CO2-pitoisuus ilmeisesti nopeuttaa intubaatioputken oikean paikan varmentamista.

Yhdysvaltalaisen Pittsburghin sairaalan anestesiaosastolla, ensiapuhuoneessa ja vastasyntyneiden teholla tehdyssä tutkimuksessa «Bhende MS, Thompson AE. Evaluation of an end-tidal CO2 detector during pediatric cardiopulmonary resuscitation. Pediatrics 1995;95:395-9 »1 oli mukana 137 lasta, joista 52 intuboitiin anestesiaa, 76 hengityksen tukemista ja 23 elvytystilannetta varten. Lapsista 25 oli alle vuorokauden ikäisiä vastasyntyneitä. Potilaat intuboi koulutuksessa oleva lääkäri tai erikoislääkäri. Tulos tutkittiin PETCO2 kertakäyttöisellä kalorimetrillä, joka vaihtoi väriä, jos intubaatio oli tehty oikein. Intubaatio varmistettiin katsomalla putken paikka, rintakehän liikkuvuudella, pulssioksimetrin lukemilla sekä valtimokaasuilla. Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää, vaan kyseellä oli potilassarjatutkimus. Tulokset ilmoitettiin ryhmätuloksena, joista ei ollut eroteltavissa vastasyntyneitä erikseen. 124 intubaatiosta ei-sydänpysähtyneillä lapsilla oli putki 4 kertaa ruokatorvessa, jonka myös PETCO2 osoitti. 15 intuboidulla lapsella sydänpysähdysryhmässä putki oli PETCO2:n mukaan 6 kertaa ruokatorvessa. Näistä tapauksista 2/6:ssa putki kuitenkin oli hengitysputkessa, mutta sydän oli näillä potilailla ollut pysähtyneenä jo yli 50 minuuttia eikä elvytys tuottanut tulosta. Laitteen spesifisyys oli tässä tutkimuksessa 100 %, sensitiivisyys 88 %, positiivinen ennustearvo 100 % ja negatiivinen ennustearvo 60 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väistöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa Clevelandissa tehtyyn tutkimukseen «Aziz HF, Martin JB, Moore JJ. The pediatric disposable end-tidal carbon dioxide detector role in endotracheal intubation in newborns. J Perinatol 1999;19:110-3 »2 otettiin mukaan 45 vastasyntynyttä (paino 0.45 – 4.620 kg ja raskauden kesto 23 – 41 viikkoa), jotka tarvitsivat intubaatiota. 24 vastasyntynyttä intuboitiin synnytyssalissa ja 21 NICUssa. Syy intubaatioon oli 26 lapsella vaikea ennenaikaisuus, 11 lapsella hengitysvajaus, kuudella lapsella hengitystauot ja kahdella engitysputken poistuminen vahingossa. Intubaatioputken paikka varmistettiin kliinisesti seuraamalla sykettä, lapsen väriä, rintakehän liikettä, kuuntelemalla ja seuraamalla happikylläisyyttä, jos se oli käytettävissä. Kaikista lapsista otettiin lisäksi thorax-röntgenkuva putken paikan varmentamiseksi. Kontrolliryhmää ei tutkimuksessa ollut, vaan kyseessä oli puolen vuoden aikana kerätty potilassarjatutkimus. Pedi-CAP-CO2-ilmaisin osoitti väriä muuttamalla onnistuneen intubaation 30/33 lapsella 7.9 sekunnissa (6 – 12 sekuntia) (sensitiivisyys 91 %, spesifisyys 100 %, positiivinen ennustearvo 100 %, negatiivinen ennustearvo 80 %), kun taas kliinikolta kului aikaa 0 – 60 sekuntia (keskiarvo 37 sekuntia). Kolme väärää negatiivista CO2-osoittimen tulosta johtui kahdessa tapauksessa vastasyntyneen hitaasta elpymisestä (Apgar-pisteet 1/5/10 ja 1/3/7) ja kolmas NICUssa kehittyneestä vaikeasta sydämen ja keuhkojen vajaatoiminnasta sepsiksen yhteydessä. Pedi-CAP vaihtoi kyllä väriä, mutta näissä tapauksissa vasta yli 5 minuutin kuluttua. Pedi-CAP osoitti 12 vastasyntyneellä intubaatioputken olevan ruokatorvessa, kuten kliinisestikin todettiin (sensitiivisyys, spesifisyys sekä positiivinen ja negatiivinen ennustearvo olivat kaikki 100 %). Kliinisesti intubaatioputken paikan varmistamiseen kului aikaa 20 – 90 sekuntia (keskiarvo 45 sekuntia). Paikan varmistamiseen PEDI-CAP osoittimella tarvittiin 4 – 12 sekuntia (keskiarvo 8.1 sekuntia; SD 2.9; p < 0.001), vääriä positiivisia osoituksia ei ollut. Lapsista 19 painoi alle 1 kg, heistä 18:sta Pedi-CAP osoitti oikein putken olevan henkitorvessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väistöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa John Hopkinin sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa «Repetto JE, Donohue PA-C PK, Baker SF ym. Use of capnography in the delivery room for assessment of endotracheal tube placement. J Perinatol 2001;21:284-7 »3 oli mukana 16 vastasyntynyttä, joille tehtiin 27 intubaatiota. CO2 analysoitiin kapnometrillä, joka antoi numeerisen lukeman. Vastasyntyneiden syntymäpainot olivat 575 – 2 040 g ja raskauden kesto 23 – 34 viikkoa. Lähes puolet lapsista painoi alle 1 000g. Kontrolliryhmää ei ollut, vaan tutkimus oli potilassarjatutkimus. 16/27 intubaatioyrityksestä intuboitiin henkitorveen ja paikka todettiin oikein sekä kliinisesti (putken asettaminen äänihuulten välistä näkökontrollissa, rintakehän liikkuminen, kosteuden tiivistyminen intubaatioputkeen uloshengityksessä, kuunteleminen, sykkeen ja värin paraneminen) että numeerisesti kapnograafisesti. Kapnometrilla putken paikka varmistui 11 ± 6 sekunnissa, kun kliinisessä selvittelyssä meni aikaa 33 ± 14 sekuntia. Kun intubaatioputki oli ruokatorvessa, kapnometri osoitti väärän paikan 9 ± 3 sekunnissa, mutta kliinikolta meni sen toteamiseen aikaa 46 ± 25 sekuntia. Ensimmäisen minuutin aikana uloshengityksen CO2-osapaine oli 23 – 93 mmHg, kun taas ruokatorveen intuboidulla CO2-pitoisuus oli 5 – 17 mmHg eli lukemat poikkesivat selvästi toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väistöön: hyvä

Kommentit

Intubaatioputken sijainti henkitorvessa on varmistettavissa uloshengitysilman CO2-mittauksella joko kalorimetrisesti tai kapnometrisesti nopeammin kuin kliinisesti tilannetta arvioimalla. Menetelmä näyttäisi soveltuvan myös hyvin pienten ennenaikaisten vastasyntyneiden intubaatioputken paikan varmistamiseen. Vähäinen uloshengitysilman CO2 merkitsee yleensä intubaatioputken sijaintia ruokatorvessa. Vähäinen CO2 voi kuitenkin johtua myös vastasyntyneen vaikeasta keuhkosairaudesta tai sydänpysähdyksestä, jolloin CO2-ilmaisin reagoi vasta verenkierron ja kaasujen vaihdon palauduttua pidemmän ajan kuluttua onnistuneessa elvytyksessä.

Kirjallisuutta

  1. Bhende MS, Thompson AE. Evaluation of an end-tidal CO2 detector during pediatric cardiopulmonary resuscitation. Pediatrics 1995;95:395-9 «PMID: 7862479»PubMed
  2. Aziz HF, Martin JB, Moore JJ. The pediatric disposable end-tidal carbon dioxide detector role in endotracheal intubation in newborns. J Perinatol 1999;19:110-3 «PMID: 10642970»PubMed
  3. Repetto JE, Donohue PA-C PK, Baker SF ym. Use of capnography in the delivery room for assessment of endotracheal tube placement. J Perinatol 2001;21:284-7 «PMID: 11536020»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko