Tulosta

Onko autonomisen neuropatian olemassaolo tarpeen selvittää preoperatiivisesti leikkaukseen menevillä diabetespotilailla

Näytönastekatsaukset
2.4.2008
Markku Salmenperä

Näytön aste: B

Diabeetikkojen autonomisen toimintahäiriön testaus ei ole tarpeen rutiininomaisesti ennen leikkausta.

Kirjallisuus haettu Ovid-hakukoneella MEDLINElla nykyhetkestä vuoteen 1966 hakusanoilla diabetes, surgery, autonomic neuropathy.

Ainakin pidempään sairastettuun diabetekseen liittyy autonomisen hermoston vagaalisen ja sympattisen hermoston toimintahäiriö (CAN, cardiac autonomic neuropathy). Niiden toteaminen onnistuu kliinisellä tutkimuksella, mutta testien tulkinta vaatii kokemusta. Kliinisen fysiolologian piiriin kuuluvat syketaajuusvaihtelu (HRV) ja baroreseptorirefleksiä mittaavat testit ovat resursseja vaativia ja ne eivät yleensä ole rutiininomaisesti saatavilla. Koska autonomisen hermoston toimintaa on pidetty tärkeänä anestesianaikaisen verenkierron vaihtelua tasaavana järjestelmänä, on esitetty, että kaikilta leikkaukseen meneviltä diabeetikoilta selvitettäisiin ainakin merkittävän CAN:n olemassaolo.

Aiempien pienten kontrolloitujen tutkimusten mukaan CAN-diabetespotilailla näyttikin lisäävän interventioita edellyttävää hypotensiota anestesian aloituksessa «Burgos LG, Ebert TJ, Asiddao C ym. Increased intraoperative cardiovascular morbidity in diabetics with autonomic neuropathy. Anesthesiology 1989;70:591-7 »1, «Vohra A, Kumar S, Charlton AJ ym. Effect of diabetes mellitus on the cardiovascular responses to induction of anaesthesia and tracheal intubation. Br J Anaesth 1993;71:258-61 »2. Myös intubaatiovaste oli voimistunut diabeetikoilla, joilla oli todettu CAN «Vohra A, Kumar S, Charlton AJ ym. Effect of diabetes mellitus on the cardiovascular responses to induction of anaesthesia and tracheal intubation. Br J Anaesth 1993;71:258-61 »2. Kuitenkin potilasmäärältään suuremmassa kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa CAN:n olemassaolo oli selvitetty muun muassa HRV:llä ja baroreseptorirefleksin herkkyystestillä, näitä eroja ei voitu havaita diabeetikkojen ja kontrollien välillä ja CAN:n olemassaolollakaan ei ollut merkitystä «Keyl C, Lemberger P, Palitzsch KD ym. Cardiovascular autonomic dysfunction and hemodynamic response to anesthetic induction in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus. Anesth Analg»3. Huomattavaa on, että jälkimmäisessä tutkimuksessa käytettiin anestesiatekniikka, jolla ei ole osoitettu merkittäviä suoria vaikutuksia autonomisen hermoston toimintaan.

  • Tutkimuksen laatu:
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön:

Kommentit

Vaikuttaa siltä, että CAN-testejä ei diabeetikoilla rutiininomaisesti kannata suorittaa, koska sen olemassaolo on selvä pitkään jatkuneessa diabeteksessa. CAN-diagnoosi on myös kvalitatiivinen, joten sen tarkempi mittaus neurofysiologisilla testeillä ei myöskään ole perusteltua. Luultavaa on, että CAN selittää diabeetikkojen leikkauksenaikaista hemodynaamista instabiliteettia. Se on kuitenkin luonteeltaan hyvänlaatuista, sen vaikutuksia verenkiertoon voidaan vaimentaa anestesiatekniikan valinnalla ja se on helposti hoidettavissa.

Kirjallisuutta

  1. Burgos LG, Ebert TJ, Asiddao C ym. Increased intraoperative cardiovascular morbidity in diabetics with autonomic neuropathy. Anesthesiology 1989;70:591-7 «PMID: 2929996»PubMed
  2. Vohra A, Kumar S, Charlton AJ ym. Effect of diabetes mellitus on the cardiovascular responses to induction of anaesthesia and tracheal intubation. Br J Anaesth 1993;71:258-61 «PMID: 8123403»PubMed
  3. Keyl C, Lemberger P, Palitzsch KD ym. Cardiovascular autonomic dysfunction and hemodynamic response to anesthetic induction in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus. Anesth Analg 1999;88:985-91 «PMID: 10320156»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko