Tulosta

Mikroalbuminuria kokonaismortaliteetin riskitekijänä aikuistyypin diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Marja Puurunen

Näytön aste: A

Mikroalbuminuria diabeetikolla ennustaa kohonnutta kuoleman vaaraa.

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä «Dinneen SF, Gerstein HC. The association of microalbuminuria and mortality in non-insulin-dependent diabetes mellitus. A systematic overview of the literature. Arch Intern Med 1997;157:1413-8 »1 arvioitiin mikroalbuminurian ja kardiovaskulaarisen mortaliteetin sekä morbiditeetin suhdetta aikuistyypin diabeetikoilla. Tutkijat suorittivat Medline ja Scisearch-haut (vuodet 1966 – 94) sekä kävivät käsin läpi relevanttien artikkeleiden bibliografiat. Mukaan otettiin 11 kohorttitutkimusta, joista 2 oli retrospektiivisiä ja 9 prospektiivisia, potilaita oli yhteensä 2 138. Kaikki tutkimukset oli tehty Euroopassa. Keskimääräinen seuranta-aika oli 6.4 vuotta (1.0 – 13.0). Aikuistyypin diabeteksen keskimääräinen kesto eri tutkimuksissa vaihteli juuri diagnosoidusta 13 vuoteen. Potilaiden keski-ikä oli 52 – 75 vuotta. Mikroalbuminuria oli todettu jollakin seuraavista tavoista: ajoitettu näyte yli yön (3 tutkimusta), 1 t (1 tutkimus), 4 t (1 tutkimus) tai 24 t (1 tutkimus), kertavirtsa aamulla (4 tutkimusta) tai päivällä (1 tutkimus). Mikroalbuminurian määritelmä vaihteli ollen jokin seuraavista: > 10.5 tai > 15 tai 20 – 200 tai > 31 tai 15 – 200 µg/min; 15 – 200 tai 35 – 300 µg/ml; 30 – 200 tai 15 – 200 mg/l; ACR > 2.5; 35 – 389 mg/24 h. Mikroalbuminurian prevalenssi oli 12 – 36 %. Tutkimuksesta pudonneet potilaat laskettiin meta-analyysissä siihen joukkoon, jolla oli mikroalbuminuria ja joka oli hengissä.

Kaikissa tutkimuksissa oli positiivinen korrelaatio mikroalbuminurian ja kokonaiskuolleisuuden välillä. 8 tutkimuksen meta-analyysissä odds ratio kuolemalle oli 2.4 (luottamusväli 1.8 – 3.1). Kun potilaat, joilla oli kliininen proteinuria, jätettiin pois, odds ratio kuolemalle oli 3.1 (luottamusväli 2.1 – 4.6). Seurannassa tutkimusryhmien vuotuinen kuolleisuus oli mikroalbuminuriaryhmässä 5.9 % ± 2.0 % ja kontrolliryhmässä 2.7 % ± 1.8 %. Niissä 5 tutkimuksessa, joissa oli tieto muista kardiovaskulaaririskitekijöistä (ikä, verenpainetauti, tupakointi, hyperkolesterolemia, koronaaritauti), mikroalbuminuria säilyi monimuuttuja-analyysissä itsenäisenä riskitekijänä.

Kuudessa tutkimuksessa raportoitiin yhtenä päätetapahtumana kardiovaskulaarinen mortaliteetti ja morbiditeetti, odds ratio oli 2.0 (luottamusväli 1.4 – 2.7). Kun potilaat, joilla oli kliininen proteinuria, jätettiin pois, oli odds ratio 1.8 (luottamusväli 1.2 – 2.8).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Mikroalbuminurian määritelmä vaihteli tutkimusten välillä suuresti, kuitenkin kaikissa saatiin samansuuntainen tulos.

Englantilaisessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä «Newman DJ, Mattock MB, Dawnay AB ym. Systematic review on urine albumin testing for early detection of diabetic complications. Health Technol Assess 2005;9:iii-vi, xiii-163 »2 tarkasteltiin mikroalbuminurian suhdetta diabeettisiin komplikaatioihin. Tutkimuksessa arvioitiin kaikki aiheeseen liittyvät MEDLINEssa ja EMBASEssa vuoden 2002 tammikuuhun mennessä julkaistut työt. Tiedonhakua täydennettiin kuuden keskeisen julkaisun käsihaulla vuosilta 1995 – 2002.

Seulan läpäisseitä tyypin 1 diabetesta käsitteleviä töitä oli yhdeksän ja niissä yhteensä 7 938 potilasta, joista 51 % miehiä. Seuranta-aika oli keskimäärin 9 vuotta (5 – 23 vuotta) ja potilaiden keski-ikä 32 vuotta (25 – 49 vuotta). Keskimäärin potilaat olivat sairastaneet diabetesta 14 vuotta (10 – 26 vuotta). Mikroalbuminuria oli määritelty kahdeksalla eri tavalla näissä yhdeksässä tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kertavirtsan keräystä 6 tutkimuksessa ja ajastettua virtsankeräystä 3 tutkimuksessa.

Kussakin 9 tutkimuksessa havaittiin tyypin 1 diabeetikoilla positiivinen korrelaatio mikroalbuminurian ja kokonaiskuolleisuuden suhteen. Meta-analyysi tutkimuksista antoi relatiiviseksi riskiksi 1.8 (luottamusväli 1.5 – 2.1). Vakioiminen muiden myötävaikuttaneiden tekijöiden suhteen ei laimentanut tulosta.

Seulan läpäisseitä tyypin 2 diabetesta ja kokonaiskuolleisuutta käsitteleviä tutkimuksia oli 28, joissa yhteensä 10 298 potilasta. 71 % potilaista oli eurooppalaisia. Keskimääräinen seuranta-aika oli 7 vuotta (2 – 14 vuotta) ja diabeteksen kesto 10 vuotta (5 – 15 vuotta). Potilaiden keski-ikä oli 62 vuotta (52 – 68 vuotta), miehiä oli 51 %. 21 tutkimuksessa käytettiin kertamääritystä ja 6 toistettua määritystä. Virtsankeräysmenetelmiä oli useita. Ajastetuista keräyksistä käytettiin yli yön, vuorokauden, 1 tunnin ja 4 tunnin keräystä. Yhdeksässä tutkimuksessa ajastamaton näyte otettiin aamulla ja kolmessa satunnaiseen aikaan. Tutkimuksissa käytettiin useita eri määritystapoja ja -rajoja mikroalbuminurian diagnoosille. Keskimääräinen mikroalbuminurian prevalenssi oli 26 % (luottamusväli 23 – 26, väli 15 – 38 %).

Jokaisessa tutkimuksessa havaittiin positiivinen korrelaatio lisääntyneen kokonaiskuolleisuuden ja mikroalbuminurian välillä, RR 1.9 (1.7 – 2.1). Iällä oli negatiivinen korrelaatio kuolleisuuteen, 55-vuotiailla RR 2.3 ja 65-vuotiailla 1.7. Kliinisen proteinurian poissulkeminen ei muuttanut tulosta. Monimuuttuja-analyysissä riski säilyi merkitsevänä, RR 1.8 (luottamusväli 1.6 – 2.0).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kirjallisuutta

  1. Dinneen SF, Gerstein HC. The association of microalbuminuria and mortality in non-insulin-dependent diabetes mellitus. A systematic overview of the literature. Arch Intern Med 1997;157:1413-8 «PMID: 9224218»PubMed
  2. Newman DJ, Mattock MB, Dawnay AB ym. Systematic review on urine albumin testing for early detection of diabetic complications. Health Technol Assess 2005;9:iii-vi, xiii-163 «PMID: 16095545»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko