Tulosta

Virtsan albumiini/kreatiniini-suhde mikroalbuminurian diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Heikki Saha

Näytön aste: B

Virtsan albumiini/kreatiniini-suhde näyttäisi olevan hyvä seulontamenetelmä, mutta diagnostisena menetelmänä siihen liittyy virhelähteitä.

Houlihan ym. «Houlihan CA, Tsalamandris C, Akdeniz A ym. Albumin to creatinine ratio: a screening test with limitations. Am J Kidney Dis 2002;39:1183-9 »1 tutkivat virtsan alb/krea-suhteen kykyä ennustaa virtsaan erittyvän albumiinin määrää ja tutkimuksen käyttökelpoisuutta mikroalbuminurian (MAU) seulontamenetelmänä. Tutkimuksessa määritettiin virtsan albumiinineritys (AER) 24 tunnin vuorokausikeräyksellä 314 diabetespotilaalla (ikä 18 – 84 vuotta, miehiä 173, naisia141). Aamun kertavirtsanäytteestä tutkittiin alb/krea-suhde. Miehistä 53 %:lla ja naisista 32 %:lla AER oli > 20 µm/min. AER oli korkeampi iäkkäillä potilailla. Kun alb/krea-suhteessa käytettiin sukupuoliriippuvaisia raja-arvoja (≥ 3.5 naisilla ja ≥ 2.5 miehillä), kertanäytteen sensitiivisyys löytää MAU oli hyvä (95.7 % miehillä ja 93.5 % naisilla). Myös ROC-käyrät olivat erinomaiset. Kuitenkin väärien positiivisten löydösten määrä lisääntyi iän mukana; miehillä 15.9 %:sta (ikä 40 – 65 vuotta) 31.8 %:iin (ikä > 65 vuotta), ja vastaavasti naisilla 10.5 %:sta 28.3 %:iin.

Tutkijat päättelivät, että alb/krea-suhde on hyvä MAU:n seulontamenetelmä, mutta se ennustaa huonosti todellista AER:a.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bakker «Bakker AJ. Detection of microalbuminuria. Receiver operating characteristic curve analysis favors albumin-to-creatinine ratio over albumin concentration. Diabetes Care 1999;22:307-13 »2 vertasi virtsan alb/krea-suhdetta ja virtsan kertanäytteen albumiinin pitoisuutta mikroalbuminurian löytämisessä. Vertailumenetelmänä oli ajastettu yökeräys. Tutkimuksessa tutkittiin 2 374 näytettä (1 171 miestä ja 1 223 naista, kaikilla diabetes). Alb/krea-suhde oli parempi kuin kertanäytteen albumiinin pitoisuus. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että alb/krea-suhteella pitää olla eri raja-arvot paitsi sukupuolen myös iän mukaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Krea/alb-suhteeseen vaikuttaa paitsi sukupuoli myös ikä. Erityisesti naisilla iän myötä kreatiniinin eritys virtsaan alenee iän myötä, ja näin ollen alb/krea-suhde suurenee, vaikka AER ei muutu. Tutkimuksessa sekä miehillä että naisilla > 65-vuotiaiden ryhmässä noin 30 %:llä alb/krea-suhde antoi väärän positiivisen tuloksen. Jos käytetään alb/krea-suhdetta, pitäisi viiterajat suhteuttaa paitsi sukupuoleen myös ikään, mikä taas on käytännön työssä hankalaa. Käytännössä voisi toimia niin, että alb/krea-suhteen ollessa poikkeava tulos varmistettaisiin tarkemmalla AER:n määrityksellä (24 tunnin keräyksellä tai yökeräyksellä).

Kirjallisuutta

  1. Houlihan CA, Tsalamandris C, Akdeniz A ym. Albumin to creatinine ratio: a screening test with limitations. Am J Kidney Dis 2002;39:1183-9 «PMID: 12046029»PubMed
  2. Bakker AJ. Detection of microalbuminuria. Receiver operating characteristic curve analysis favors albumin-to-creatinine ratio over albumin concentration. Diabetes Care 1999;22:307-13 «PMID: 10333950»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko