Tulosta

Munuaisten toiminnan (GFR) arviointi laskennallisten kaavojen avulla

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Heikki Saha

Näytön aste: B

Sekä CG-kaava (Cockcroft-Gaultin kaava) että MDRD-kaava (Modification of Diet in Renal Disease) ovat käyttökelpoisia munuaistaudin seulonnassa ja vaikeusasteen arvioinnissa.

Vervoort ym. «Vervoort G, Willems HL, Wetzels JF. Assessment of glomerular filtration rate in healthy subjects and normoalbuminuric diabetic patients: validity of a new (MDRD) prediction equation. Nephrol Dial Tran»1 tutkivat kreatiniinin puhdistuman (Cr-cl), MDRD-kaavan ja CG-kaavan käyttöä 46 terveellä henkilöllä ja 46 potilaalla, joilla oli komplisoitumaton T1DM. GFR:n referenssimenetelmänä oli inuliinin puhdistuma, jolla GFR oli 80 – 132 ml/min. MDRD-kaava osoittautui huonommaksi kuin Cr-cl tai CG-kaava terveillä tai diabetespotilailla, joilla GFR oli normaali tai supranormaali. Diabetespotilailla arvioidun ja todellisen GFR:n absoluuttisen eron mediaani (median absolute difference between predicted and measured GFR) oli 5.2 ml/min Cr-cl:llä, 9.0 ml/min CG-kaavalla ja 11.8 ml/min MDRD-kaavalla.

Tutkijat päättelivät, että MDRD-kaava on vähemmän tarkka kuin Cr-cl ja CG-kaava tutkitussa populaatiossa, eikä näin anna mitään etua näihin menetelmiin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Rigalleau ym. «Rigalleau V, Lasseur C, Perlemoine C ym. Estimation of glomerular filtration rate in diabetic subjects: Cockcroft formula or modification of Diet in Renal Disease study equation? Diabetes Care 2005;28»2 vertasivat MDRD-kaavan ja CG-kaavan käyttökelpoisuutta 160 diabetespotilaalla (50 T1DM ja 110 T2DM), joilla seerumin kreatiniini oli 136.0 µmol/l (54 – 371). Referenssimenetelmänä oli 51Cr-EDTA, jolla määritetty GFR oli 60.9 ± 36.3 ml/min. CG yliarvioi (65.6 ± 37.5 ml/min) ja MDRD aliarvioi (54.7 ± 25.1 ml/min) GFR:n. Molemmilla kaavoilla korrelaatio GFR:ään oli hyvä (r = 0.74 CG:llä ja 0.81 MDRD:llä). Bland-Altman blotissa MDRD:lla oli tilastollisesti merkitseva "bias", mitä ei todettu CG:lla. ROC-käyrällä tutkittiin menetelmän kykyä löytää kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (GFR < 60 ml/min), AUC CG:llä oli 0.868 ja MDRD:llä 0.962.

Tutkijat päättelivät, että MDRD on parempi erityisesti, kun potilaalla on munuaisten vajaatoiminta ja kun sen aste halutaan luokitella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Poggio ym. «Poggio ED, Wang X, Greene T ym. Performance of the modification of diet in renal disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in chronic kidney disease. J Am Soc Nephro»3 vertasivat MDRD-kaavan ja CG-kaavan käyttökelpoisuutta 1 285 henkilöllä (457 tervettä, 828 potilasta, joilla munuaistauti ja näistä 249:llä oli diabetes). Referenssimenetelmänä oli 125I-iotalamaattipuhdistuma, jolla GFR oli 106 ± 18 ml/min terveillä ja 24 ± 21 ml/min diabetespotilailla. Potilailla, joilla oli GFR < 60 ml/min, MDRD toimi paremmin kuin CG ("bias" -0.5 vs 3.5 ml/min). Terveillä henkilöillä tilanne oli päinvastoin (MDRD:lla -9.0 ml/min ja CG:llä 1.9 ml/min). Tutkijat päättelivät, että MDRD on järkevää käyttää potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Terveessä väestössä sen käyttö on ongelmallisempaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Monissa tutkimuksessa on todettu, että GFR:n arviointi laskennallisten kaavojen avulla on paljon herkempi löytämään munuaisten vajaatoiminnan ja määrittelemään sen asteen verrattuna seerumin tai plasman kreatiniinin pitoisuuden määritykseen. Laskennallisten kaavojen käyttöä suositetaan laajalti. MDRD-kaavalla ja CG-kaavalla on omat etunsa ja haittansa. Munuaisten vajaatoiminnassa MDRD lienee jonkin verran tarkempi kuin CG-kaava, mutta GFR:n ollessa normaali tai subnormaali ei eroa ole. CG-kaava on yksinkertainen, GFR voidaan laskea yksinkertaisella taskulaskimella vastaanottotilanteessakin. MDRD-kaavaa käytettäessä GFR pitää laskea laboratorion toimesta tai vastaanotolla tietokoneessa olevan kaavan mukaan. Diabetespotilaille tehdyissä tutkimuksissa kaavojen välillä ei ole oleellista eroa, jos GFR on lähellä normaalia, kuten seulontatilanteessa asian laita on. Suomessa CG-kaava on laajalti jo käytössä ja yksinkertaisuutensa vuoksi se voisi olla primaarivaihtoehto.

Kirjallisuutta

  1. Vervoort G, Willems HL, Wetzels JF. Assessment of glomerular filtration rate in healthy subjects and normoalbuminuric diabetic patients: validity of a new (MDRD) prediction equation. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1909-13 «PMID: 12401845»PubMed
  2. Rigalleau V, Lasseur C, Perlemoine C ym. Estimation of glomerular filtration rate in diabetic subjects: Cockcroft formula or modification of Diet in Renal Disease study equation? Diabetes Care 2005;28:838-43 «PMID: 15793182»PubMed
  3. Poggio ED, Wang X, Greene T ym. Performance of the modification of diet in renal disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005;16:459-66 «PMID: 15615823»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko