Tulosta

Munuaisfunktion vuosittainen arviointi nefropatian etenemisen toteamiseksi

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Leo Niskanen

Näytön aste: B

Diabeetikoilla GFR saattaa laskea ilman todettavissa olevaa albuminuriaa.

U.K. Prospective Diabetes Study -tutkimuksessa (UKPDS) «Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 »1, «Retnakaran R, Cull CA, Thorne KI ym. Risk factors for renal dysfunction in type 2 diabetes: U.K. Prospective Diabetes Study 74. Diabetes 2006;55:1832-9 »2 tarkasteltiin tyypin 2 diabeetikkoja, joilla ei ollut albuminuriaa (n = 4.031) tai oli normaali plasman kreatiniini (n = 5.032) diagnoosihetkellä. Monimuuttujamallissa katsottiin lähtötilanteen albuminuriaa (mikroalbuminuria tai makroalbuminuria) tai munuaistoiminnan heikkenemistä (Cockcroft-Gaultin kaavalla estimoitu kreatiniini puhdistuma < 60 ml/min tai plasman kreatiniinin kaksinkertaistuminen). Seuranta-aikana (mediaani 15 vuotta) 1 544 (38 %) niistä potilasta, joilla ei lähtötilanteessa ollut albuminuriaa, kehitti albuminurian. 1 449 (29 %) niistä potilasta, joilla oli lähtötilanteessa normaali kreatiniini, kehitti munuaisen vajaatoiminnan. 4 006:lla potilaalla oli saatavissa tiedot molemmista päätetapahtumista ja 1 534 (38 %) kehitti albuminurian ja 1 132 (28 %) munuaisten vajaatoiminnan. Näistä jälkimmäisistä 575:lla (51 %) ei ollut edeltävää albuminuriaa.

Sekä albuminurian että munuaisten vajaatoiminnan itsenäisiä ennakoijia olivat lähtötilanteen systolinen verenpaine, virtsan albumiinieritys, plasman kreatiniini ja intialais-aasialainen etnisyys. Albuminurian itsenäisiä ennakoijia olivat miessukupuoli, vyötärönympärysmitta, plasman triglyseridit, LDL-kolesteroli, HbA1c, leukosyytit, tupakointi ja aiempi retinopatia. Munuaisfunktion heikkenemisen itsenäisiä ennustekijöitä olivat naissukupuoli, vyötärönympärysmitta (käänteinen yhteys), insuliiniherkkyys, ja aiempi sensorinen neuropatia. Täten 15 vuoden aikana tyypin 2 diabeetikoista 40 % kehitti albuminurian ja lähes 30 % munuaisten vajaatoiminnan. Riskitekijäprofiili oli toisistaan jonkin verran poikkeava, joka viittaa siihen, että albuminuria ja munuaisten toiminnan heikkeneminen eivät aina kulje käsi kädessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Joslinin klinikan aineistossa «Perkins BA, Ficociello LH, Ostrander BE ym. Microalbuminuria and the risk for early progressive renal function decline in type 1 diabetes. J Am Soc Nephrol 2007;18:1353-61 »3 seurattiin 267 tyypin 1 diabeetikkoa, joilla oli normoalbuminuriaa ja 301 potilasta, joilla oli mikroalbuminuria. Keski-ikä oli lähtötilanteessa 30 vuotta, diabeteksen kesto 14 ja 18 vuotta (normo ja mikroalbuminuria) sekä HbA1c 8.1 ja 9.0, vastaavasti). Munuaisfunktiota arvioitiin seerumin kystatiini-C-määrityksilla seuranta-ajan ollessa 8 – 12 vuotta. Mikroalbuminurian regressio ennusti hyvin säilyvää munuaisfunktiota, kun taas stabiilissa tai progredioivassa mikroalbuminuriassa jopa kolmasosalla tapahtui merkittävää munuaisfunktion huononemista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Niiden tyypin 2 diabeetikoiden, jotka kehittävät munuaisten vajaatoiminnan, identifikaatio on ongelmallista, sillä parhaana tässä suhteessa pidetty kliininen ennakoija eli mikroalbuminuria, ei aina ennakoi munuaisfunktion huononemista. Tyypin 1 diabeetikoilla munuaisfunktio saattaa huonontua jo mikroalbuminuriavaiheessa 1.59 %:sta 4.22 %:n (n = 55). Ne, joilla oli toistetusti seurannan aikana matala GFR, jakautuivat albuminurian suhteen seuraavasti: 12 (41 %) normaali albumiinieritys, 6 (21 %) mikroalbuminuria, ja 11 (38 %:lla) kliininen albuminuria (> 300 mg/24 h).

Kirjallisuutta

  1. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 «PMID: 12472787»PubMed
  2. Retnakaran R, Cull CA, Thorne KI ym. Risk factors for renal dysfunction in type 2 diabetes: U.K. Prospective Diabetes Study 74. Diabetes 2006;55:1832-9 «PMID: 16731850»PubMed
  3. Perkins BA, Ficociello LH, Ostrander BE ym. Microalbuminuria and the risk for early progressive renal function decline in type 1 diabetes. J Am Soc Nephrol 2007;18:1353-61 «PMID: 17329575»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko