Tulosta

Vaskulaaritapahtumien riskin kasvu proteinurian lisääntyessä

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Merja Hanski

Näytön aste: A

Vaskulaaritapahtumien riski kasvaa nefropatian edetessä mikroalbuminuriasta proteinuriaan ja munuaisten vajaatoimintaan.

Laajassa prospektiivisessa UKPDS-väestötutkimuksessa «Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 »1 analysoitiin 5 097 potilaan tiedostoja ja mitattiin vuosittaista insidenssiä nefropatian vaiheittaiselle pahenemiselle, prevalenssia, eri vaiheiden keskimääräistä kestoaikaa ja kuoleman riskiä mistä tahansa tai kardiovaskulaarisesta syystä nefropatian eri vaiheiden aikana.

Diabetesdiagnoosista lähtien vuosittain eteni mikroalbuminuriaan 2.0 %, mikroalbuminuriasta makroalbuminuriaan 2.8 % ja makroalbuminuriasta kohonneeseen plasman kreatiniiniin (> 175 mikromol/l) tai munuaisen siirtoon 2.3 %.

Kymmenen vuoden kuluttua mikroalbuminurian prevalenssi oli 24.9 %, makroalbuminurian 5.3 % ja loppuvaiheen munuaisen vajaatoiminnan 0.8 %.

Kuoleman riski kardiovaskulaarisista syistä kasvoi nefropatian vaikeutuessa (P < 0.0001): vuosittain kuolleiden osuus oli 0.7 % ryhmässä, jossa ei ollut nefropatiaa, 2.0 % mikroalbuminuriaryhmässä, 3.5 % makroalbuminuriaryhmässä ja 12.1 % munuaisen vajaatoimintaryhmässä. Makroalbuminuriaryhmässä kuolemanriski minä vuonna tahansa oli suurempi kuin riski sairastua loppuvaiheen munuaisen vajaatoimintaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

HOPE-tutkimuksessa «Gerstein HC, Mann JF, Yi Q ym. Albuminuria and risk of cardiovascular events, death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals. JAMA 2001;286:421-6 »2, joka oli laaja monikeskuskohorttitutkimus Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Euroopassa, tutkittiin 55 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla oli todettu jokin kardiovaskulaaritauti (n = 5 545) tai diabetes ja ainakin yksi kardiovaskulaaririskitekijä (n = 3 498) ja joilta oli mitattu alkuvaiheessa virtsan albumiini/kreatiniini-suhde (ACR). Seuranta-aika oli keskimäärin 4.5 vuotta. Poissulkukriteerit: liuskatesteillä todettu proteinuria, todettu diabeettinen nefropatia tai jokin muu merkittävä munuaistauti, hyperkalemia, sydämen vajaatoiminta, matala ejektiofraktio, yliherkkyys ACE:n estäjille tai vitamiini E:lle. Päätetapahtumat olivat sydäninfarkti, aivohalvaus ja kardiovaskulaarikuolema. ACR-raja mikroalbuminurialle oli 2 mg/mmol.

Mikroalbuminuria lisäsi vakioitua suhteellista riskiä (RR) päätetapahtumaan (RR 1.83, 95 % luottamusväli CI 1.64 – 2.05), kokonaiskuolemanriskiä (RR 2.09, CI 1.84 – 2.38) ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan riskiä (RR 3.23, CI 2.54 – 4.10). Samansuuntainen suhteellisen riskin lisääntyminen todettiin riippumatta siitä, sairastiko henkilö diabetesta tai ei, jopa muiden kardiovaskulaaririskitekijöiden vakioimisen jälkeen. Edelleen suhteellisen riskin lisääntymistä todettiin hyvin pienillä, submikroalbuminurisilla arvoilla lähtien arvosta 0.22 mg/ml ylöspäin; jokainen 0.4 mg/mmol ACR-tason nousu lisäsi vakioitua kardiovaskulaaritapahtuman riskiä 5.9 % (95 % CI 4.9 – 7.0 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Näissä laajoissa tutkimuksissa «Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 »1, «Gerstein HC, Mann JF, Yi Q ym. Albuminuria and risk of cardiovascular events, death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals. JAMA 2001;286:421-6 »2 on osoitettu selvä kardiovaskulaaritapahtumien riskin lisääntyminen albuminurian lisääntyessä. Riskin on lisäksi osoitettu lisääntyvän jo hyvin pienillä, ”submikroalbuminurisilla” arvoilla.

Kirjallisuutta

  1. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 «PMID: 12472787»PubMed
  2. Gerstein HC, Mann JF, Yi Q ym. Albuminuria and risk of cardiovascular events, death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals. JAMA 2001;286:421-6 «PMID: 11466120»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko