Tulosta

ACE:n estäjän ja ATR:n salpaajan kombinaatio mikroalbuminurian vähentämisessä

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Per-Henrik Groop

Näytön aste: C

ACE:n estäjän ja ATR:n salpaajan kombinaatio laskee tehokkaammin verenpainetta kuin kumpikaan yksinään, ja saattaa siten olla tehokkaampi mikroalbuminurian vähentämisessä tyypin 2 diabeetikoilla, mutta lisätutkimuksia tarvitaan.

Prospektiivisessa, randomoidussa kaksoissokkotutkimuksessa (CALM) «Mogensen CE, Neldam S, Tikkanen I ym. Randomised controlled trial of dual blockade of renin-angiotensin system in patients with hypertension, microalbuminuria, and non-insulin dependent diabetes: the »1 oli tarkoitus verrata kandesartaanin ja lisinopriilin tai niiden kombinaation vaikutusta verenpaineeseen ja virtsan albumiinieritykseen potilailla, joilla oli mikroalbuminuria, kohonnut verenpaine ja tyypin 2 diabetes (N = 199, ikä 30 – 75 vuotta). Seuranta-aika oli 12 viikkoa monoterapialla ja sen jälkeen 12 viikkoa joko monoterapialla tai kombinaatiohoidolla.

24 viikon kohdalla kombinaatiohoidolla diastolisen verenpaineen lasku oli suurempi (16.3 mmHg) kuin kandesartaanilla (10.4 mmHg) tai lisinopriililla (10.7 mmHg). Virtsan albuminieritys väheni kombinaatioryhmässä 50 %, kandesartaanilla 24 % ja lisinopriilillä 39 %. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä.

On huomioitava, että CALM-tutkimuksessa potilaat jaettiin alussa kahteen ryhmään ja 12 viikon kohdalla kolmeen ryhmään siten, että 1/3 sai kandesartaania, 1/3 lisinopriilia ja 1/3 kombinaatiohoitoa ellei diastolinen verenpaine ollut < 80 mmHg. Kaiken kaikkiaan 53 potilasta (27 %) suljettiin pois loppuanalyysista, koska heidän diastolinen verenpaineensa oli < 80 mmHg 12 viikon kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

CALM-tutkimuksen tulosta heikentää se, että saavutetussa verenpainetasossa oli ryhmien välillä merkittävä ero, joka voi selittää positiivisen löydöksen. Tästä syystä CALM-tutkimusta on myös kritisoitu «McCormack J, Levine M. Dual blockade of renin-angiotensin system. Data do not support claimed benefit of combination over single treatment. BMJ 2001;322:1183 »2. Lyhyt seuranta-aika vaikeuttaa johtopäätösten tekoa.

Kirjallisuutta

  1. Mogensen CE, Neldam S, Tikkanen I ym. Randomised controlled trial of dual blockade of renin-angiotensin system in patients with hypertension, microalbuminuria, and non-insulin dependent diabetes: the candesartan and lisinopril microalbuminuria (CALM) study. BMJ 2000;321:1440-4 «PMID: 11110735»PubMed
  2. McCormack J, Levine M. Dual blockade of renin-angiotensin system. Data do not support claimed benefit of combination over single treatment. BMJ 2001;322:1183 «PMID: 11379586»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko