Tulosta

Lipidien merkitys diabeettisen nefropatian kannalta

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Kaj Metsärinne

Näytön aste: B

Hyperlipidemian hoito näyttää hidastavan diabeettisen nefropatian etenemistä.

Hyperlipidemian hoidon vaikutusta nefropatian etenemiseen on arvioitu kahdessa katsauksessa «Cases A, Coll E. Dyslipidemia and the progression of renal disease in chronic renal failure patients. Kidney Int Suppl 2005;(Suppl 99):S87-93 »1, «Fried LF, Orchard TJ, Kasiske BL. Effect of lipid reduction on the progression of renal disease: a meta-analysis. Kidney Int 2001;59:260-9 »2, joista viimemainittuun on kerätty ennen vuotta 2000 tehdyt pienet kontrolloidut tutkimukset, joita kelpuutettiin mukaan 12 kappaletta. Näistä 10 oli RCT ja 2 cross-over. Diabeetikoita tutkittiin 7:ssä tutkimuksessa ja heitä oli yhteensä 253. Viidessä tutkimuksessa käytettiin statiinia ja yhdessä gemfibrotsiilia ja yhdessä probukolia. Seuranta-aika oli keskimäärin 12.7 kuukautta. GFR mitattiin kuudessa tutkimuksessa Cr-EDTA tai kreatiniinipuhdistumamenetelmällä ja yhdessä käytettiin arvioitua GFR:ää. Alkuvaiheen GFR oli yleensä yli 70 ml/min eli munuaisten vajaatoiminnan aste oli korkeintaan lievä. Kolesterolitasot alkuvaiheessa olivat 5.2 – 6.9 mmol/l. Hyperkolesterolemian hoidon vaikutus GFR:n laskuun kontrolliryhmään verrattuna oli keskimäärin 0.16 ml/min/kk eli 1.9 ml/min/vuosi. GFR huononi siis tämän verran enemmän kontrolliryhmässä. Regressioanalyysissa ei todettu yhteyttä tämän hoitotuloksen ja iän, sukupuolen, perustaudin tai käytetyn lääkeaineryhmän välillä. Hyperkolesterolemian hoidon vaikutus proteinuriaan oli tendenssinomaisesti positiivinen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsauksessa «Cases A, Coll E. Dyslipidemia and the progression of renal disease in chronic renal failure patients. Kidney Int Suppl 2005;(Suppl 99):S87-93 »1 oli mukana 3 tutkimusta, joissa diabeetikkoja oli yhteensä 6 249. Suurin osa heistä (5 963) osallistui HPS-tutkimukseen «Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16»3, jossa 4.6 vuoden ajan potilaat saivat 40 mg simvastatiinia tai lumelääkettä. Alkuvaiheen seerumin kreatiniini kummassakin ryhmässä oli 87 µmol/l eli normaali. Krea nousi kontrolliryhmässä seurannan aikana enemmän, niin että arvioitu GFR oli statiiniryhmässä säilynyt 1.4 ml/min parempana. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että hyperkolesterolemian hoito hidastaa nefropatian etenemistä diabeetikoilla. Lopullinen näyttö tästä kuitenkin puuttuu, sillä isoja RCT:ia ei ole vielä valmiina. Tekeillä on kuitenkin 9 000 munuaispotilasta käsittävä satunnaistettu kontrolloitu seurantatutkimus (SHARP), joka valmistuu muutaman vuoden kuluttua.

Kirjallisuutta

  1. Cases A, Coll E. Dyslipidemia and the progression of renal disease in chronic renal failure patients. Kidney Int Suppl 2005;(Suppl 99):S87-93 «PMID: 16336584»PubMed
  2. Fried LF, Orchard TJ, Kasiske BL. Effect of lipid reduction on the progression of renal disease: a meta-analysis. Kidney Int 2001;59:260-9 «PMID: 11135079»PubMed
  3. Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16 «PMID: 12814710»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko